Innehåll på denna sida

Om annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är ett komplement till förskola, förskoleklass och skola och ska göra det möjligt för dig som förälder att förena föräldraskap med att arbeta eller studera. Annan pedagogisk verksamhet är frivillig.

Vad är annan pedagogisk verksamhet?

Annan pedagogisk verksamhet är flexibel barnomsorg för barn mellan 1 och 12 år. Det finns fyra olika typer av annan pedagogisk verksamhet.

  • Pedagogisk omsorg
  • Omsorg när förskolan eller fritidshemmet har stängt
  • Öppen förskola
  • Öppen fritidsverksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är ett komplement till förskola, förskoleklass och skola. Det kan till exempel vara barnomsorg på kvällar, nätter eller helger, när förskolor och fritidshem har stängt. Det kan också vara en öppen verksamhet som barn kan delta i utan att de behöver vara inskrivna.

Annan pedagogisk verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Till skillnad från i förskolan och fritidshemmet finns det inga krav på att barnen ska få undervisning eller på att personalen ska vara högskoleutbildad. Det finns heller ingen läroplan.

En stor del av det som står i skollagen gäller inte annan pedagogisk verksamhet. Några saker som ändå gäller är att

  • barnets bästa ska vara utgångspunkt för verksamheten
  • de som arbetar inom pedagogisk omsorg ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan de blir anställda
  • de som bedriver annan pedagogisk verksamhet måste förebygga och åtgärda kränkande behandling och mobbning.

Hur ansöker jag om en plats i annan pedagogisk verksamhet?

Vänd dig till din kommun för att få veta vilka typer av annan pedagogisk verksamhet som finns i kommunen och hur du gör för att ansöka om en plats.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan vara olika typer av verksamheter. En form av pedagogisk omsorg är familjedaghem, där dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal. Det kan också vara någon som tar hand om barn i barnens egna hem.

Flera personer kan bedriva pedagogisk omsorg tillsammans i en gemensam lokal. Det kan till exempel handla om ett kooperativ där vårdnadshavare turas om att jobba med barnen. Det kan också vara så att flera familjer passar varandras barn och att barnen växlar mellan att vara i de olika familjernas hem.

Pedagogisk omsorg kan också bedrivas som ett företag med anställd personal som håller i omsorg och verksamhet. Pedagogisk omsorg kan bedrivas hemma hos någon, men även helt eller delvis i en särskild lokal.

Hur stor får en barngrupp vara?

Enligt skollagen ska barngrupperna inom pedagogisk omsorg ha en lämplig sammansättning och storlek, men det finns inget tak för hur stor en barngrupp får vara. Lokalerna ska fungera för verksamheten.

Värdegrund och personal

Pedagogisk omsorg ska genomsyras av grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna, som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor.

Personalen ska ha utbildning eller erfarenhet som gör att de kan ge barnen omsorg och erbjuda en god pedagogisk verksamhet. Verksamheten ska utgå från varje barns behov och utformas så att barnen får allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vem kan bedriva pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Enskild regi betyder att någon annan än kommunen driver verksamheten, till exempel ett företag eller en privatperson.

Till skillnad från när det gäller förskola och fritidshem är det inte ett krav att kommunen måste erbjuda pedagogisk omsorg. Men kommunen ska sträva efter att erbjuda annan pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem om det finns vårdnadshavare som önskar det för sina barn.

Vad kostar en plats inom pedagogisk omsorg?

När det handlar om att få en plats i pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem så gäller samma regler kring avgifter som för förskolan och fritidshemmet. Den som driver verksamheten får ta ut en avgift, men avgiften måste vara skälig, alltså rimlig. Det gäller även barnomsorg på kvällar, nätter eller helger, när förskolor och fritidshem har stängt.

Om en kommun bedriver pedagogisk omsorg får den ta ut en rimlig avgift för att ditt barn ska få en plats där. Idag använder alla kommuner ett system med maxtaxa för barnomsorg. Maxtaxan innebär att det finns en gräns för hur hög avgiften får bli för olika familjer utifrån deras inkomst. Den gäller även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi.

Har mitt barn rätt till särskilt stöd i pedagogisk omsorg?

Ja, om ditt barn behöver särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl ska hen få det stöd som hen behöver. Det är huvudmannens ansvar att ditt barn får stödet. Huvudmannen är kommunen eller den som driver verksamheten om det gäller en enskild huvudman.

Omsorg när förskolan eller fritidshemmet är stängt

Din kommun ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn när förskolan och fritidshemmet är stängda, till exempel på kvällar, nätter och helger. Kommunen ska ta hänsyn till hur föräldrarna förvärvsarbetar och till familjens situation i övrigt.

Öppen förskola

Öppen förskola är till för barn som inte är inskrivna i förskolan, till exempel barn under ett år. En förälder eller någon annan vuxen ska följa med barnet till öppna förskolan. Öppna förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet i grupp tillsammans med de vuxna som följer med. Samtidigt får de vuxna möjlighet till social gemenskap. Barnen är inte inskrivna utan föräldrarna bestämmer om och hur mycket barnet ska delta.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är till för 10–12 åringar som inte behöver den omsorg och tillsyn som de kan få i fritidshemmet eller pedagogisk omsorg. Barnens familjer bestämmer när och hur ofta barnen ska delta. Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skolan, fritidshemmet och kommunens övriga fritidsverksamheter för barn och ungdomar.

/