Annan pedagogisk verksamhet

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola på dagtid men finns också på obekväma tider, till exempel på kvällen eller natten.

About other educational activities in english and other languages

Annan pedagogisk verksamhet är flexibel barnomsorg för barn mellan 1 och 12 år. Det finns fyra olika typer av annan pedagogisk verksamhet.

  • Pedagogisk omsorg
  • Omsorg när förskola eller fritidshem inte erbjuds; obekväm tid som kväll, natt eller helg
  • Öppen förskola
  • Öppen fritidsverksamhet

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kompletterar förskola, förskoleklass och skola med verksamhet på obekväma tider, till exempel på kvällen eller natten, när fritidshemmen ofta har stängt. Det kan också vara en öppen verksamhet som erbjuds till barn och deras föräldrar utan att de behöver vara inskrivna. Det kan även vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. I pedagogisk omsorg bedrivs inte undervisning och ställs inte heller krav på högskoleutbildad personal.

Olika former av pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan vara att en person bedriver omsorg i sitt eget hem eller hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en lokal utanför hemmet hela eller delar av tiden. Flera personer kan bedriva verksamheten tillsammans i en gemensam lokal eller som en flerfamiljslösning där familjerna passar varandras barn och alternerar mellan de olika familjernas hem. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas som ett företag med anställd personal som håller i omsorg och verksamhet.

Vem kan bedriva pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att erbjuda annan pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det.

Avgifter inom pedagogisk omsorg

När det handlar om att få en plats i pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem så gäller samma regler kring avgifter som för förskolan och fritidshemmet. Ett exempel är familjedaghem. Avgifterna måste vara skäliga. Det gäller även omsorg under tid när kommunen inte erbjuder förskola eller fritidshem, det som ofta kallas nattis.

Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för plats i pedagogisk omsorg. Idag använder alla kommuner ett system med maxtaxa för barnomsorg. Maxtaxan innebär att en gräns sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer utifrån deras inkomst och den gäller även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi.

Senast uppdaterad 23 september 2021