Förskolan styrs av skollag och läroplan

Skollagen säger att

  • barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och att barnen i övrigt ska erbjudas en god miljö
  • det ska finnas förskollärare och det får också finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas
  • det ska finnas lokaler och utrustning för att syftet med förskolan ska kunna uppfyllas.

Förskolan ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. Kommunerna ansvarar för att det finns förskolor och att alla barn erbjuds plats. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan till exempel drivas av ett aktiebolag, ett trossamfund, en stiftelse eller en ekonomisk förening i form av kooperativ.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och för att barn erbjuds plats. Kommunerna godkänner fristående förskolor. För fristående förskolor gäller huvudsakligen samma regler som för kommunala förskolor. Det är kommunen som har tillsynsansvar över de fristående förskolorna i kommunen.

Kommunen ska sträva efter att erbjuda barn pedagogisk omsorg istället för förskola om vårdnadshavarna önskar det.

Personal

Förskollärarna ansvarar för att arbetet i förskolan följer målen i läroplanen. Det måste finnas förskollärare i varje förskola. I förskolan kan det också finnas annan personal som har utbildning eller erfarenhet för att främja barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel vara barnskötare, som är en viktig personalgrupp i förskolan och som kompletterar förskollärarna.

Även bild-, drama- och musikpedagoger och personer som talar samma modersmål som barnen i förskolan kan vara viktiga i förskolans verksamhet. I läroplanen framgår vilket ansvar förskollärare har och vilket ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Det övergripande ansvaret för förskolan ligger hos rektorn.

Utemiljö

Den fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och miljön kan på flera sätt främja barns hälsa, utveckling och lärande. Därför är det viktigt att utveckla bra utemiljöer där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum.

Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse Länk till annan webbplats.

Smitta och sjukdom

Det finns metoder för att minska risken för smittspridning i barngruppen och man kan också engagera barnen i det arbetet. Läs mer i Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt Smitta i förskolan.

Folkhälsomyndigheten: Smitta i förskolan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 juni 2021