Innehåll på denna sida

Om förberedande dansarutbildning

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning på grundskolenivå och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå. Den förberedande dansarutbildningen finns från årskurs 4 till årskurs 9 och är en skolform likvärdig med grundskolan.

Tre barn dansar balett.

Ansökningsperoden inför hösten 2024 är stängd

Ansökningsperioden inför förberedande dansarutbildningen med start hösten 2024 är nu stängd. Sista ansökningsdagen var den 26 februari 2024. Inga ytterligare ansökningar kan tas emot.

Vad är dansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-6 och 7-9 i grundskolan. Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar för att kunna antas till yrkesdansarutbildningen.

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Särskilda bestämmelser för utbildningen

För den förberedande dansarutbildningen finns det kursplan och kunskapskrav för ämnet dans. Det finns också bedömningsstöd som kan användas inför att betygen ska sättas.

Särskilda bestämmelser

Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får ha högst 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Det är också möjligt att minska undervisningstiden i bild och slöjd inom ramen för skolans val med mer än 20 procent.
 • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

Förordning om dansarutbildning

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska) Pdf, 375.5 kB.

Den förberedande dansarutbildningen finns på två platser i landet:

Kungliga Svenska balettskolan

Svenska Balettskolan Göteborg

Antagning till förberedande dansarutbildning

Ordinarie antagning till den förberedande dansarutbildningen sker för start i årskurs 4 och i årskurs 7.

Antagning i mån av plats

Det finns dock möjlighet för elever att söka till eventuellt lediga platser för start i övriga årskurser: årskurs 5, 6, 8 eller 9. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier, färdighetsprov och hälsoundersökning

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

För att ansöka till årskurs 4 behövs inga förkunskaper. För att ansöka till årskurs 7 bör man ha erfarenhet av dansträning i tåskor.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik
 • dansgestaltning/konstnärlighet
 • musikalitet/rytmkänsla
 • fokusering på uppgifter
 • fysiska förutsättningar
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 • Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
 • Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 20 maj 2024 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning.
 • Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplats

Ansökan är nu stängd

 

Vårdnadshavarna måste godkänna

För att kunna söka till och börja på utbildningen måste den sökandes vårdnadshavare godkänna det. Finns det två vårdnadshavare måste båda godkänna. Anger en vårdnadshavare att den har ensam vårdnad kommer Skolverket att kontrollera med Skatteverket att det stämmer.

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka plats i årskurs 7.

Personuppgifter

Skolverket är personuppgiftsansvarig för behandling av dina/ditt barns personuppgifter. Vårt dataskyddsombud kan nås via mejl dataskyddsombudet@skolverket.se. Vi samlar in uppgifter om dig och ditt barns namn samt kontaktuppgifter. De personuppgifter som vi hämtat in om er kommer att bevaras i vårt diarium och arkivsystem. Detta är vi lagligen skyldiga att göra.

Du har rätt att få tillgång till registerutdrag av de personuppgifter som behandlas om dig/ditt barn. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du anser att Skolverket har behandlat dina/ditt barns personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se, med ett klagomål.

Vad händer när ansökningstiden gått ut?

Skolverket kontrollerar att alla ansökningar som har kommit in är korrekta. Du behöver inte kontrollera med Skolverket att din ansökan kommit fram om du

 • har fått en e-postbekräftelse att din ansökan tagits emot samt fått ett DNS-nummer
 • har skrivit ut, undertecknat och postat ansökan till Skolverket.

Kallelse och färdighetsprov

Nästa steg i antagningen är att göra ett färdighetsprov. Alla som har postat en korrekt och undertecknad ansökan blir kallade. Skolverket postar kallelse till färdighetsprov vecka 10-11 2024.

I kallelsen står det när och var färdighetsprovet äger rum, var man samlas, hur provet går till och vilka kläder man ska ha på sig. Det är först efter att ansökningstiden har gått ut som Skolverket kan informera om vilken tid provet äger rum. Innan dess vet vi inte hur många sökande det är och hur många grupper det blir.

Färdighetsproven är en uppdansning i form av en danslektion som leds av en danslärare.

Efter varje färdighetsprov får du ett skriftligt besked om du har gått vidare eller inte.

Om du får förhinder

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan komma till färdighetsprovet är det mycket viktigt att du omgående meddelar detta. Det gör du genom att mejla till dansarutbildning@skolverket.se

Om du vill få möjlighet att göra provet vid ett senare tillfälle måste du ange detta i ditt mejl. Du kommer då att få en blankett för ansökan om synnerliga skäl. Denna ansökan prövas sedan av Rådet för dansarutbildning och om de beviljar din ansökan om att göra provet vid ett senare tillfälle den 4-6 juni, får du en ny kallelse.

Skulle du behöva avbryta provprocessen på grund av skada eller annat gäller ovanstående. Detta under förutsättning att du inte mottagit juryns beslut.

Att dra tillbaka sin ansökan

Skulle du ändra dig och inte vill ansöka till utbildningen kan du göra ett återtagande av din ansökan. Skicka i så fall ett meddelande (med namn, personnummer, sökt årskurs och ort) till dansarutbildning@skolverket.se.

Färdighetsprov för förberedande dansarutbildning

Färdighetsprov för antagning till förberedande dansarutbildning genomförs på två platser i landet, i Göteborg och Stockholm. Proven genomförs på olika dagar för de olika årskurserna. Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Datum för färdighetsproven 2024

Göteborg, årskurs 4 och 5
Måndag den 18 mars Färdighetsprov 1
Tisdag den 19 mars Färdighetsprov 1 -2
Onsdag den 20 mars Färdighetsprov 2
Torsdag den 21 mars Färdighetsprov 3
Fredag den 22 mars Slutprov
Lördag den 13 april Hälsoundersökning och informationssamtal
Söndag den 14 april Hälsoundersökning och informationssamtal

Göteborg, årskurs 6, 7, 8 och 9
Onsdag den 10 april Färdighetsprov 1
Torsdag den 11 april Färdighetsprov 2
Fredag den 12 april Färdighetsprov 3
Lördag den 13 april Slutprov
Söndag den 14 april Hälsoundersökning och informationssamtal

Stockholm, årskurs 4 och 5
Fredag den 19 april Färdighetsprov 1
Lördag den 20 april Färdighetsprov 2
Söndag den 21 april Färdighetsprov 3
Måndag den 22 april Slutprov
Tisdag den 23 april Hälsoundersökning och informationssamtal

Stockholm, årskurs 6, 7, 8 och 9
Torsdag den 2 maj Färdighetsprov 1
Fredag den 3 maj Färdighetsprov 2
Lördag den 4 maj Färdighetsprov 3
Söndag den 5 maj Slutprov
Måndag den 6 maj Hälsoundersökning och informationssamtal

Uppsamlingsomgång för alla i Göteborg
Tisdag den 4 juni Färdighetsprov och slutprov åk 4-9
Onsdag den 5 juni Färdighetsprov och slutprov åk 4-9
Torsdag den 6 juni Hälsoundersökning och informationssamtal

Jury vid färdighetsproven åk 4-5 och 6-9

Den som söker till dansarutbildningen blir bedömd av en jury som Rådet för dansarutbildning har utsett. Juryn består av pedagoger och andra representanter för dansaryrket.

Nedan hittar du årets jurymedlemmar, danslärare och musiker.

Årskurs 4-5

Jurymedlemmar:

Tina Højlund (Ordförande)
Balettlärare, Tivoli Balletskole/Royal Danish Ballet, København

Alexandra Santana Casban (Vice ordförande)
Balettpedagog och solist vid nationalbaletten i Oslo

Anders Hammar
Danslärare i klassisk balett, frilans, Kungliga Svenska balettskolan

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Felix Skalberg
Koreograf och dansare

Danslärare:

Judith Simon
Danslärare i klassisk balett, f.d premiärdansös vid Kungliga Operan Stockholm

Amanda Schultz
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan

Pirjo Blomqvist
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan

Musiker:

Lee Shiel
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Anna Nygren
Pianist Kungliga Svenska balettskolan

David Lillkvist
Slagverkare Kungliga Svenska balettskolan

Mentor:

Sebastian Michanek
Konstnärlig chef, Svenska Balettskolan i Göteborg

 

Årskurs 6-9

Jurymedlemmar:

Clairemarie Osta (Ordförande)
Guest teacher and rehearsal director, Étoile de l’Opéra de Paris

Teresa Wright (Vice ordförande)
FISTD CB DIP, ARAD (adv), former deputy director of Classical Ballet Tring Park, London

Bartek Dybowski
Konstnärligt ansvarig, Kungliga Svenska balettskolan

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Felix Skalberg
Koreograf och dansare

Danslärare:

Tanja Andersson
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan

Danslärare:

Judith Simon
Danslärare i klassisk balett, f.d premiärdansös vid Kungliga Operan Stockholm

Karin Sundgren
Danslärare i klassisk balett Kungliga Svenska balettskolan

Musiker:

Marcin Gluch
Pianist, Svenska Balettskolan i Göteborg, Master of Arts ( M.A.) av Fryderyk Chopin's Music Academy i Warszawa

Pedro Sanchez
Slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Tamara Rosenberg
Pianist Kungliga Svenska balettskolan

Conny Laxell
Slagverkare Kungliga Svenska balettskolan

Mentor:

Sebastian Michanek
Konstnärlig chef, Svenska Balettskolan i Göteborg

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Elevhem

För elever som inte bor i Stockholm finns det möjlighet att bo på skolans elevhem. Det ligger nära tunnelbanestationen Skärholmen med ca 20 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm kan berätta mer om elevhemmet, tel 08-508 335 10.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta;

E-post: dansarutbildning@skolverket.se

Telefon: 08-5273 32 00

Postadress:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
Box 4002
171 04 Solna

/