Innehåll på denna sida

Om fritidshemmet

Fritidshemmet är till för elever mellan 6 och 13 år. Det är öppet före och efter skolan och under skolloven. Fritidshemmet är till för att barn ska ha en meningsfylld fritid när föräldrarna arbetar eller studerar och barnen inte är i skolan. Fritidshemmet kallas ofta för fritids.

Dekorationsbild till fritidshem, barn på bilden.

Fritidshemmet kompletterar skolan

Fritidshemmen kompletterar utbildningen i förskoleklassen och skolan till och med årskurs 6.

Ditt barn kan vara på fritidshemmet före och efter skolan och på loven. Fritidshemmen är öppna hela året utom på lördagar, söndagar och svenska storhelger. Tiderna då fritidshemmet är öppet kan anpassas till föräldrarnas arbetstider eller studier och till elevernas behov, men fritidshemmet är bara öppet under dagtid.

Fritidshemmen samarbetar ofta med skolan. Det kan till exempel handla om att det är delvis samma personal och lokaler. Fritidshemmet och skolan samarbetar också kring elevernas utveckling och lärande.

Om verksamheten på fritids

Verksamheten på fritidshemmet styrs utifrån skollagen och läroplanerna för grundskolan, sameskolan och specialskolan, där fritidshemmet har en egen del.

Fritidshemmet ska stimulera ditt barns utveckling, fördjupa hens kunskaper och erfarenheter, ge en meningsfull fritid och ge social gemenskap. Det innebär att omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet i fritidshemmets undervisning.

Utbildningen på fritidshemmet ska ta vara på ditt barns lust att lära och utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Fritidshemmet ska också inspirera till nya upptäckter. Personalen som arbetar på fritidshemmet ska anpassa utbildningen utifrån elevernas olika förutsättningar.

Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och fritids ska erbjuda eleverna en bra miljö.

Skollagen kapitel 1 – 6 samt 14, riksdagens webbplats

Läroplan för fritidshemmet, skolverket.se

Få en plats i fritidshem

Kommunerna måste erbjuda fritidshem till elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Ditt barn har rätt att gå på fritids om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Ditt barn ska också få en plats om hen har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det kan till exempel handla om att er familj har ett annat modersmål än svenska eller bor i glesbygden. Ditt barn ska också få plats på fritidshemmet om hen behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Ditt barn ska få en plats på fritidshemmet så fort det konstaterats att det finns ett behov. Fritidshemmet ska finnas vid eller i närheten av den skolenhet där ditt barn går i skolan.

Hur du ansöker om plats i ett kommunalt fritidshem beror på vilken kommun du bor i. Kontakta din kommun för att få reda på hur du ska göra. Om ditt barn går i en fristående skola och behöver gå på fritids, kontakta skolan för att få veta hur du ska göra för att få en plats.

Avgifter

Din kommun får ta ut en rimlig avgift för att ditt barn ska få gå i fritidshemmet. Hur stor avgiften är beror på vilken inkomst du som vårdnadshavare har. Alla kommuner använder ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Öppen fritidsverksamhet

Kommunen kan ha öppen fritidsverksamhet för elever i åldern 10 till och med 13 år. Den öppna fritidsverksamheten kallas ibland fritidsklubb. Öppen fritidsverksamhet är en pedagogisk verksamhet i grupp för elever som går i årskurs 4–6. Det är frivilligt att gå på öppen fritidsverksamhet. Verksamheten ska komplettera utbildningen i grundskolan och motsvarande skolformer, alltså anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan.

I öppen fritidsverksamhet får barnen inte samma grad av omvårdnad och tillsyn som på ett fritidshem. Men barnen ska få möjlighet att utvecklas och lära sig saker. De ska också få möjlighet till en meningsfull fritid och rekreation.

/