Dansarutbildning

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning på grundskolenivå och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå. Den förberedande dansarutbildningen finns från årskurs 4 till årskurs 9 och är en skolform likvärdig med grundskolan.

Tre barn dansar balett.

Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar för att kunna antas till yrkesdansarutbildningen. Dansarutbildningen är en elitutbildning av internationell klass med höga krav på kvalitet.

Dansarutbildningen 2020

Sista ansökningsdag för förberedande dansarutbildning till höstterminen 2020 var den 2 mars, inga ytterligare ansökningar kan tas emot efter det datumet.

Vad är dansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Dansarutbildningen består av förberedande dansarutbildning i grundskolan samt yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan. Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Särskilda bestämmelser för utbildningen

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-6 och 7-9 i grundskolan. Målet för utbildningen är att eleverna sedan ska kunna komma in på och genomföra yrkesdansarutbildningen.

Kursplan och kunskapskrav

För den förberedande dansarutbildningen finns det kursplan och kunskapskrav för ämnet dans. Det finns också bedömningsstöd som kan användas inför att betygen ska sättas. Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får ha högst 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Inom ramen för skolans val är det möjligt att minska undervisningstiden i ämnena bild och slöjd med mer än 20 procent. Reducerar skolan dessa ämnen med mer än 20 procent behöver man inte sätta betyg. Gör skolan så ska eleverna erbjudas mer undervisning i bild och/eller slöjd inom ramen för elevens val.
 • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF

För den förberedande dansarutbildningen finns det kursplan och kunskapskrav för ämnet dans. Det finns också bedömningsstöd som kan användas inför att betygen ska sättas. Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får ha högst 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Inom ramen för skolans val är det möjligt att minska undervisningstiden i ämnena bild och slöjd med mer än 20 procent. Reducerar skolan dessa ämnen med mer än 20 procent behöver man inte sätta betyg. Gör skolan så ska eleverna erbjudas mer undervisning i bild och/eller slöjd inom ramen för elevens val.
 • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF

Den förberedande dansarutbildningen finns på två platser i landet:

Kungliga Svenska balettskolanlänk till annan webbplats

Svenska Balettskolan Göteborglänk till annan webbplats

Antagning till förberedande dansarutbildning

Ordinarie antagning till den förberedande dansarutbildningen sker för start i årskurs 4 och i årskurs 7. Det finns dock möjlighet för elever att söka till eventuellt lediga platser i övriga årskurser: årskurs 5, 6, 8 eller 9. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier, färdighetsprov och hälsoundersökning

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)länk till annan webbplats

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)länk till annan webbplats

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Antagningen genomförs med förebyggande arbete för att förhindra spridning av coronavirus/covid-19

Under rådande omständigheter har Skolverket beslutat att antagning och auditions till dansarutbildningen ska genomföras under förutsättning att vi inte får andra rekommendationer eller beslut.

För att begränsa smittspridning av coronavirus ska:

 • inga övriga elever eller lärare vistas i skollokalerna i Stockholm i samband med antagningen.
 • föräldrar lämna sina barn vid inskrivningen och kommer inte att släppas in som tidigare utan kommer att vara hänvisade till matsalen.
 • vi göra många grupper för att minska antalet elever per grupp.
 • barn som inte är helt friska, eller har lättare förkylningssymptom, uppmanas att ansöka om synnerliga skäl och inte närvara vid denna audition - precis samma rekommendationer som gäller för närvaro i skolan i övrigt.

Vår strävan är att anordna en uppsamlingsomgång precis som tidigare år med reservation för hur situationen utvecklar sig.

Så här går antagningsprocessen till:

Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
Den 25 maj 2020 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet.
Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Mer om rådet för dansarutbildning på skolverket.selänk till annan webbplats

Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
Den 25 maj 2020 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet.
Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Mer om rådet för dansarutbildning på skolverket.selänk till annan webbplats

Vad händer när ansökningstiden gått ut?

Skolverket kontrollerar att alla ansökningar som har kommit in är korrekta. Du behöver inte kontrollera med Skolverket att din ansökan kommit fram om du:

 • har fått en e-postbekräftelse att din ansökan tagits emot samt fått ett DNS-nummer,
 • har skrivit ut, undertecknat och postat ansökan till Skolverket.

Efter att du har ansökt via Skolverkets webbplats och postat den undertecknade ansökan får du inte någon ytterligare bekräftelse från Skolverket. Om något saknas i din ansökan kommer du att bli kontaktad av Skolverket via e-post.

Kallelse och färdighetsprov

Nästa steg i antagningen är att göra ett färdighetsprov. Alla som har postat en korrekt och undertecknad ansökan blir kallade. Skolverket postar kallelse till färdighetsprov vecka 11 2020.

I kallelsen står det när och var färdighetsprovet äger rum, var man samlas, hur provet går till och vilka kläder man ska ha på sig. Det är först efter att ansökningstiden har gått ut som Skolverket kan informera om vilken tid provet äger rum. Innan dess vet vi inte hur många sökande det är och hur många grupper det blir.

Färdighetsproven är en uppdansning i form av en danslektion som leds av en danslärare.

Efter varje färdighetsprov får du ett skriftligt besked om du har gått vidare eller inte.

Om du får förhinder

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan komma till färdighetsprovet är det mycket viktigt att du omgående meddelar detta. Det gör du genom att mejla till dansarutbildning@skolverket.se

Om du vill få möjlighet att göra provet vid ett senare tillfälle måste du ange detta i ditt mejl. Du kommer då att få en blankett för ansökan om synnerliga skäl. Denna ansökan prövas sedan av Rådet för dansarutbildning och om de beviljar din ansökan om att göra provet vid ett senare tillfälle den 6-7 juni, får du en ny kallelse.

Att dra tillbaka sin ansökan

Skulle du ändra dig och inte vill ansöka till utbildningen kan du göra ett återtagande av din ansökan. Skicka i så fall ett meddelande (med namn, personnummer, sökt årskurs och ort) till dansarutbildning@skolverket.se

Färdighetsprov för förberedande dansarutbildning

Färdighetsprov för antagning till förberedande dansarutbildning genomförs på två platser i landet, i Göteborg och Stockholm. Proven genomförs på olika dagar för de olika årskurserna. Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Datum för färdighetsproven 2020

Göteborg, årskurs 4
Torsdag den 26 mars (Färdighetsprov 1 åk 4)
Fredag den 27 mars (Färdighetsprov 2 åk 4)
Lördag den 28 mars (Färdighetsprov 3 åk 4)
Söndag den 29 mars (Slutprov åk 4)

Måndag den 30 mars (Hälsoundersökning och informationssamtal åk 4)

Då antalet sökande i år är betydligt fler än föregående år, kommer vi behöva förskjuta antagningsprocessen och ta ytterligare en dag i anspråk.

Observera att färdighetsproven för årskurs 5 och årskurs 6 nu är ändrade till lördag-måndag den 28-30 mars.

Göteborg, årskurs 5-6
Lördag den 28 mars (Färdighetsprov 1 åk 5 och åk 6)
Söndag den 29 mars ( Färdighetsprov 2 åk 5 och åk 6)
Måndag den 30 mars/fm (Slutprov åk 5 och åk 6)
Måndag den 30 mars/em (Hälsoundersökning och informationssamtal åk 5-6)

Göteborg, årskurs 7 och årskurs 8-9
Torsdag den 30 april (Färdighetsprov 1)
Fredag den 1 maj (Färdighetsprov 2)
Lördag den 2 maj (Färdighetsprov 3)
Söndag den 3 maj (Slutprov)
Måndag den 4 maj (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, årskurs 4 och årskurs 5-6
Torsdag den 16 april (Färdighetsprov 1 åk 4)
Fredag den 17 april (Färdighetsprov 2 åk 4 / Färdighetsprov 1 åk 5 och åk 6)
Lördag den 18 april (Färdighetsprov 3 åk 4 / Färdighetsprov 2 åk 5 och åk 6)
Söndag den 19 april (Slutprov åk 4 / Slutprov åk 5 och åk 6)
Måndag den 20 april (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, årskurs 7 och årskurs 8-9
Torsdag den 14 maj (Färdighetsprov 1)
Fredag den 15 maj (Färdighetsprov 2)
Lördag den 16 maj (Färdighetsprov 3)
Söndag den 17 maj (Slutprov)
Måndag den 18 maj (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Uppsamlingsdag för alla i Stockholm
Lördag den 6 juni (Färdighetsprov och slutprov åk 4-9)
Söndag den 7 juni (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Göteborg, årskurs 4
Torsdag den 26 mars (Färdighetsprov 1 åk 4)
Fredag den 27 mars (Färdighetsprov 2 åk 4)
Lördag den 28 mars (Färdighetsprov 3 åk 4)
Söndag den 29 mars (Slutprov åk 4)

Måndag den 30 mars (Hälsoundersökning och informationssamtal åk 4)

Då antalet sökande i år är betydligt fler än föregående år, kommer vi behöva förskjuta antagningsprocessen och ta ytterligare en dag i anspråk.

Observera att färdighetsproven för årskurs 5 och årskurs 6 nu är ändrade till lördag-måndag den 28-30 mars.

Göteborg, årskurs 5-6
Lördag den 28 mars (Färdighetsprov 1 åk 5 och åk 6)
Söndag den 29 mars ( Färdighetsprov 2 åk 5 och åk 6)
Måndag den 30 mars/fm (Slutprov åk 5 och åk 6)
Måndag den 30 mars/em (Hälsoundersökning och informationssamtal åk 5-6)

Göteborg, årskurs 7 och årskurs 8-9
Torsdag den 30 april (Färdighetsprov 1)
Fredag den 1 maj (Färdighetsprov 2)
Lördag den 2 maj (Färdighetsprov 3)
Söndag den 3 maj (Slutprov)
Måndag den 4 maj (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, årskurs 4 och årskurs 5-6
Torsdag den 16 april (Färdighetsprov 1 åk 4)
Fredag den 17 april (Färdighetsprov 2 åk 4 / Färdighetsprov 1 åk 5 och åk 6)
Lördag den 18 april (Färdighetsprov 3 åk 4 / Färdighetsprov 2 åk 5 och åk 6)
Söndag den 19 april (Slutprov åk 4 / Slutprov åk 5 och åk 6)
Måndag den 20 april (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm, årskurs 7 och årskurs 8-9
Torsdag den 14 maj (Färdighetsprov 1)
Fredag den 15 maj (Färdighetsprov 2)
Lördag den 16 maj (Färdighetsprov 3)
Söndag den 17 maj (Slutprov)
Måndag den 18 maj (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Uppsamlingsdag för alla i Stockholm
Lördag den 6 juni (Färdighetsprov och slutprov åk 4-9)
Söndag den 7 juni (Hälsoundersökning och informationssamtal)

Jury vid färdighetsproven år 4-6 och 7-9

Den som söker till dansarutbildningen blir bedömd av en jury som Rådet för dansarutbildning har utsett. Juryn består av pedagoger och andra representanter för dansaryrket.

Jury vid färdighetsproven 2020

Jury för färdighetsprov årskurs 4-6

Jurymedlemmar

Elisabet Sjöstedt Edelholm (Ordförande)
Lektor i danspedagogik, Stockholms konstnärliga högskola.

Camilla Wiehen (Vice ordförande)
Adjunkt i dans för barn och unga, Stockholms konstnärliga högskola/danspedagogik. Lärare i modern/nutida dans och improvisation på Kungliga Svenska balettskolan samt Balettakademien.

Anne Holm-Jensen Peyk
Kunstnerisk leder/Artistic Director, Tivoli Balletskole/Tivoli Ballet School, København.

Ola Beccau (GOT)
Danslärare i klassisk balett och naprapat.

Nina Höglund (GOT)
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Clairemarie Osta (STO)
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Cilla Olsen (STO)
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Amanda Schultz (GOT och STO)
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Emma Idén (GOT)
Danslärare i klassisk balett, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Pirjo Blomqvist (STO)
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Mariana Palacios
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg (GOT).

Per Karlström
Pianist och slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (STO).

Jolanta Berg
Pianist, Svenska Balettskolan i Göteborg (GOT).

Jury för färdighetsprov årskurs 7-9

Jurymedlemmar

Nina Höglund (Ordförande)
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Clairemarie Osta (STO)
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Cilla Olsen (STO)
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Mai Lisa Guinoo
Dansare på GöteborgsOperan.

Jon Ugarriza
Danslärare i klassisk balett .

Danslärare

Fatima de Cerqueira
Freelance ballet teacher.

Lovisa Baldal
Danspedagog modern dans.

Musiker

Lars Dahlman
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (STO).

Mats Sundin
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (STO).

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Jury för färdighetsprov årskurs 4-6

Jurymedlemmar

Elisabet Sjöstedt Edelholm (Ordförande)
Lektor i danspedagogik, Stockholms konstnärliga högskola.

Camilla Wiehen (Vice ordförande)
Adjunkt i dans för barn och unga, Stockholms konstnärliga högskola/danspedagogik. Lärare i modern/nutida dans och improvisation på Kungliga Svenska balettskolan samt Balettakademien.

Anne Holm-Jensen Peyk
Kunstnerisk leder/Artistic Director, Tivoli Balletskole/Tivoli Ballet School, København.

Ola Beccau (GOT)
Danslärare i klassisk balett och naprapat.

Nina Höglund (GOT)
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Clairemarie Osta (STO)
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Cilla Olsen (STO)
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Danslärare

Amanda Schultz (GOT och STO)
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Emma Idén (GOT)
Danslärare i klassisk balett, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Pirjo Blomqvist (STO)
Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Musiker

Mariana Palacios
Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg (GOT).

Per Karlström
Pianist och slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (STO).

Jolanta Berg
Pianist, Svenska Balettskolan i Göteborg (GOT).

Jury för färdighetsprov årskurs 7-9

Jurymedlemmar

Nina Höglund (Ordförande)
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg.

Clairemarie Osta (STO)
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan.

Cilla Olsen (STO)
Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan.

Mai Lisa Guinoo
Dansare på GöteborgsOperan.

Jon Ugarriza
Danslärare i klassisk balett .

Danslärare

Fatima de Cerqueira
Freelance ballet teacher.

Lovisa Baldal
Danspedagog modern dans.

Musiker

Lars Dahlman
Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (STO).

Mats Sundin
Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (STO).

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Elevhem

Det finns ett elevhem i Stockholm. Hemmet ligger nära tunnelbanestationen Skärholmen med 17 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm kan berätta mer om elevhemmet, tel 08-508 335 10.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta;

E-post: dansarutbildning@skolverket.se

Telefon: 08-5273 32 00

Postadress:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
Box 4002
171 04 Solna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 24 juni 2020