Förberedande dansarutbildning

I Sverige finns både en förberedande dansarutbildning på grundskolenivå och en yrkesdansarutbildning på gymnasial nivå. Den förberedande dansarutbildningen finns från årskurs 4 till årskurs 9 och är en skolform likvärdig med grundskolan.

Tre barn dansar balett.

Antagningen till höstterminen 2024 är avslutad

Vill du läsa om den förberedande dansarutbildningen och antagningsprocessen 2023/24 kan du läsa mer här. I oktober kommer sidorna uppdateras inför antagningen 2024/25.

Vad är dansarutbildningen?

Regeringen har beslutat att Sverige ska ha en yrkesdansarutbildning av internationell klass. En sådan utbildning gör det möjligt att fortsätta utveckla både den klassiska baletten och den moderna nutida dansen.

Utbildningen ska leda till att eleverna kan anställas på nationella och internationella dans- och balettscener. För att en elev ska kunna nå de högt ställda målen måste han eller hon börja sin träning tidigt i livet. På arbetsmarknaden för dansare råder ingen strikt uppdelning mellan klassisk balett och modern nutida dans, så därför innehåller utbildningen både klassiska och moderna tekniker och uttrycksformer.

Den förberedande dansarutbildningen består av årskurserna 4-6 och 7-9 i grundskolan. Syftet med den förberedande dansarutbildningen är att ge eleverna förutsättningar för att kunna antas till yrkesdansarutbildningen.

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att elever från hela landet kan söka på samma villkor. Detta gör man via Skolverkets webbplats.

Särskilda bestämmelser för utbildningen

För den förberedande dansarutbildningen finns det kursplan och kunskapskrav för ämnet dans. Det finns också bedömningsstöd som kan användas inför att betygen ska sättas.

Särskilda bestämmelser

Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får ha högst 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Det är också möjligt att minska undervisningstiden i bild och slöjd inom ramen för skolans val med mer än 20 procent.
 • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

Förordning om dansarutbildning Länk till annan webbplats.

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska) Pdf, 375.5 kB.

Den förberedande dansarutbildningen ska som huvudregel följa samma bestämmelser som grundskolan. Skillnaden är bland annat:

 • Läsåret får ha högst 240 dagar, vilket är mer än i grundskolan. Det innebär att det kan vara dansutbildning på lördagar och lov. Den obligatoriska verksamheten får högst omfatta 190 dagar per läsår och högst åtta timmar per dag.
 • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
 • Det är också möjligt att minska undervisningstiden i bild och slöjd inom ramen för skolans val med mer än 20 procent.
 • Bestämmelserna i skollagen om särskilt stöd gäller inte för dansämnet.

Förordning om dansarutbildning Länk till annan webbplats.

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska) Pdf, 375.5 kB.

Den förberedande dansarutbildningen finns på två platser i landet:

Kungliga Svenska balettskolan Länk till annan webbplats.

Svenska Balettskolan Göteborg Länk till annan webbplats.

Antagning till förberedande dansarutbildning

Ordinarie antagning till den förberedande dansarutbildningen sker för start i årskurs 4 och i årskurs 7.

Antagning i mån av plats

Det finns dock möjlighet för elever att söka till eventuellt lediga platser för start i övriga årskurser: årskurs 5, 6, 8 eller 9. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier, färdighetsprov och hälsoundersökning

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

För att ansöka till årskurs 4 behövs inga förkunskaper. För att ansöka till årskurs 7 bör man ha erfarenhet av dansträning i tåskor.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik
 • dansgestaltning/konstnärlighet
 • musikalitet/rytmkänsla
 • fokusering på uppgifter
 • fysiska förutsättningar
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12) Länk till annan webbplats.

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

För att ansöka till årskurs 4 behövs inga förkunskaper. För att ansöka till årskurs 7 bör man ha erfarenhet av dansträning i tåskor.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik
 • dansgestaltning/konstnärlighet
 • musikalitet/rytmkänsla
 • fokusering på uppgifter
 • fysiska förutsättningar
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12) Länk till annan webbplats.

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 • Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
 • Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 11 maj 2023 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning.
 • Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 • Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 • Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
 • Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 • Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 • Den 11 maj 2023 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning.
 • Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.

Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande som klarat slutprovet och placerats på reservlista.

Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Mer om rådet för dansarutbildning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansökan är nu stängd

 

Vårdnadshavarna måste godkänna

För att kunna söka till och börja på utbildningen måste den sökandes vårdnadshavare godkänna det. Finns det två vårdnadshavare måste båda godkänna. Anger en vårdnadshavare att den har ensam vårdnad kommer Skolverket att kontrollera med Skatteverket att det stämmer.

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka plats i årskurs 7.

Personuppgifter

Skolverket är personuppgiftsansvarig för behandling av dina/ditt barns personuppgifter. Vårt dataskyddsombud kan nås via mejl dataskyddsombudet@skolverket.se. Vi samlar in uppgifter om dig och ditt barns namn samt kontaktuppgifter. De personuppgifter som vi hämtat in om er kommer att bevaras i vårt diarium och arkivsystem. Detta är vi lagligen skyldiga att göra.

Du har rätt att få tillgång till registerutdrag av de personuppgifter som behandlas om dig/ditt barn. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du anser att Skolverket har behandlat dina/ditt barns personuppgifter felaktigt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se, med ett klagomål.

Vad händer när ansökningstiden gått ut?

Skolverket kontrollerar att alla ansökningar som har kommit in är korrekta. Du behöver inte kontrollera med Skolverket att din ansökan kommit fram om du:

 • har fått en e-postbekräftelse att din ansökan tagits emot samt fått ett DNS-nummer,
 • har skrivit ut, undertecknat och postat ansökan till Skolverket.

Kallelse och färdighetsprov

Nästa steg i antagningen är att göra ett färdighetsprov. Alla som har postat en korrekt och undertecknad ansökan blir kallade. Skolverket postar kallelse till färdighetsprov vecka 10-11 2023.

I kallelsen står det när och var färdighetsprovet äger rum, var man samlas, hur provet går till och vilka kläder man ska ha på sig. Det är först efter att ansökningstiden har gått ut som Skolverket kan informera om vilken tid provet äger rum. Innan dess vet vi inte hur många sökande det är och hur många grupper det blir.

Färdighetsproven är en uppdansning i form av en danslektion som leds av en danslärare.

Efter varje färdighetsprov får du ett skriftligt besked om du har gått vidare eller inte.

Om du får förhinder

Om du blir sjuk eller skadad och inte kan komma till färdighetsprovet är det mycket viktigt att du omgående meddelar detta. Det gör du genom att mejla till dansarutbildning@skolverket.se

Om du vill få möjlighet att göra provet vid ett senare tillfälle måste du ange detta i ditt mejl. Du kommer då att få en blankett för ansökan om synnerliga skäl. Denna ansökan prövas sedan av Rådet för dansarutbildning och om de beviljar din ansökan om att göra provet vid ett senare tillfälle den 3-5 juni, får du en ny kallelse.

Att dra tillbaka sin ansökan

Skulle du ändra dig och inte vill ansöka till utbildningen kan du göra ett återtagande av din ansökan. Skicka i så fall ett meddelande (med namn, personnummer, sökt årskurs och ort) till dansarutbildning@skolverket.se

Färdighetsprov för förberedande dansarutbildning

Färdighetsprov för antagning till förberedande dansarutbildning genomförs på två platser i landet, i Göteborg och Stockholm. Proven genomförs på olika dagar för de olika årskurserna. Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Jury vid färdighetsproven åk 4-5 och 6-9

Den som söker till dansarutbildningen blir bedömd av en jury som Rådet för dansarutbildning har utsett. Juryn består av pedagoger och andra representanter för dansaryrket.

Nedan hittar du årets jurymedlemmar, danslärare och musiker. Jurymedlemmar, danslärare och musiker för antagningen 2024 presenteras så fort de är utsedda.

Jury vid färdighetsproven 2023

Åk 4-5

Jurymedlemmar:

Michelle Larsen (Ordförande)
Danslärare i klassisk balett, instruktör och Ballet Mistress, Den Kongelige Balletskole i København

Alexandra Santana Casban (Vice ordförande)
Balettpedagog och solist vid nationalbaletten i Oslo

Anders Hammar
Danslärare i klassisk balett, frilans

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Camilla Wiehen
Lärare i modern/ nutida dans och improvisation på Kungliga Svenska Balettskolan samt Balettakademien i Stockholm


Danslärare:

Emma Idén, Danslärare i klassisk balett, Svenska Balettskolan i Göteborg

Amanda Schultz, Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan

Pirjo Blomqvist, Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan


Musiker:

Lee Shiel, Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Chiaki Kreslavskiy, Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassik balett)

Mats Sundin, Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (modern nutida dans)


Mentor:

Sebastian Michanek, Konstnärlig chef, Svenska Balettskolan i Göteborg

Åk 6-9

Jurymedlemmar:

Peter Bo Bendixen (Ordförande)
Artistic Director Tivoli Ballet Theatre

Clairemarie Osta (vice ordförande)
Guest teacher and rehearsal director, Étoile de l’Opéra de Paris

Brendan Collins
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Felix Skalberg
Koreograf och dansare

Danslärare:

Jonne Merlijn Covers, Danslärare i modern nutida dans, Svenska Balettskolan i Göteborg och MFA in Performing Arts

Eugenia Bolander, Balettpedagog, fd dansare i Kungliga Operabaletten


Musiker:

Marcin Gluch, Pianist, Svenska Balettskolan i Göteborg (klassik balett)

Pedro Sanchez, Slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg (modern nutida dans)

Chiaki Kreslavskiy, Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassik balett)

Mats Sundin, Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (modern nutida dans)

Mentor:

Sebastian Michanek, Konstnärlig chef, Svenska Balettskolan i Göteborg

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Åk 4-5

Jurymedlemmar:

Michelle Larsen (Ordförande)
Danslärare i klassisk balett, instruktör och Ballet Mistress, Den Kongelige Balletskole i København

Alexandra Santana Casban (Vice ordförande)
Balettpedagog och solist vid nationalbaletten i Oslo

Anders Hammar
Danslärare i klassisk balett, frilans

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Camilla Wiehen
Lärare i modern/ nutida dans och improvisation på Kungliga Svenska Balettskolan samt Balettakademien i Stockholm


Danslärare:

Emma Idén, Danslärare i klassisk balett, Svenska Balettskolan i Göteborg

Amanda Schultz, Danslärare i modern nutida dans, Kungliga Svenska balettskolan

Pirjo Blomqvist, Danslärare i klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan


Musiker:

Lee Shiel, Pianist och slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Chiaki Kreslavskiy, Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassik balett)

Mats Sundin, Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (modern nutida dans)


Mentor:

Sebastian Michanek, Konstnärlig chef, Svenska Balettskolan i Göteborg

Åk 6-9

Jurymedlemmar:

Peter Bo Bendixen (Ordförande)
Artistic Director Tivoli Ballet Theatre

Clairemarie Osta (vice ordförande)
Guest teacher and rehearsal director, Étoile de l’Opéra de Paris

Brendan Collins
Konstnärligt ansvarig för klassisk balett, Kungliga Svenska balettskolan

Nina Höglund
Biträdande konstnärlig ledare, Svenska Balettskolan i Göteborg

Felix Skalberg
Koreograf och dansare

Danslärare:

Jonne Merlijn Covers, Danslärare i modern nutida dans, Svenska Balettskolan i Göteborg och MFA in Performing Arts

Eugenia Bolander, Balettpedagog, fd dansare i Kungliga Operabaletten


Musiker:

Marcin Gluch, Pianist, Svenska Balettskolan i Göteborg (klassik balett)

Pedro Sanchez, Slagverkare, Svenska Balettskolan i Göteborg (modern nutida dans)

Chiaki Kreslavskiy, Pianist, Kungliga Svenska balettskolan (klassik balett)

Mats Sundin, Slagverkare, Kungliga Svenska balettskolan (modern nutida dans)

Mentor:

Sebastian Michanek, Konstnärlig chef, Svenska Balettskolan i Göteborg

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

Elevhem

För elever som inte bor i Stockholm finns det möjlighet att bo på skolans elevhem. Det ligger nära tunnelbanestationen Skärholmen med ca 20 minuters resa till Kungliga Svenska balettskolan. Elevhemmet riktar sig i första hand till elever på yrkesdansarutbildningen och i andra hand till elever på den förberedande dansarutbildningen. Kungliga Svenska balettskolan i Stockholm kan berätta mer om elevhemmet, tel 08-508 335 10.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta;

E-post: dansarutbildning@skolverket.se

Telefon: 08-5273 32 00

Postadress:
Skolverket
Rådet för dansarutbildning
Box 4002
171 04 Solna

Senast uppdaterad 14 september 2023