Antagning till grundskolan

Hemkommunen, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Eleven har rätt att välja skola i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor.

Två elever vid framför en världskarta som tittar på en laptop.

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid respektive skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). En elev har alltså rätt att placeras vid en skolenhet nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen från fall till fall bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

En elev kan även söka sig till en fristående skola i eller utanför hemkommunen. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på de grunder som Statens skolinspektion godkänner.

I vissa fall har en elev rätt att bli mottagen i en annan kommun än elevens hemkommun.

Välja förskoleklass och grundskola eller anpassad grundskola, skolverket.se

/