Kvalitet i skolan

Hög kvalitet i skolan brukar beskrivas med ett tydligt pedagogisk ledarskap och ett tillåtande arbetsklimat. Skolan ska också vara inkluderande och demokratisk.

Forskning och olika utvärderingar har pekat ut vad som är mest viktigt för hög kvalitet och goda resultat i skolan:

Både rektor och lärare visar tydligt pedagogiskt ledarskap

Det innebär att man på skolan måste ha en klar uppfattning om hur man ska nå de nationella målen. Det allra viktigaste för elevers resultat i skolan är vad läraren gör i klassen och hur läraren leder undervisningen och lärandet. Undervisningen ska vara strukturerad så att den ger förutsättningar för eleverna att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. De elever som har svårt att nå målen har rätt till särskilt stöd. Elever som lätt når målen ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Eleverna ska också i övrigt kunna utvecklas så långt som möjligt mot mål och värden som är beskrivna i läroplanen. Skolan präglas av trygghet och arbetsro.

Ett tillåtande arbetsklimat

En bra lärare "ser" varje elev. Det måste finnas förtroende mellan lärare och elever. Klassen och undervisningssituationen ska kännas så trygga att elever vågar berätta också om det de inte kan eller förstår. En lärares intresse för ämnet och omsorg om sina elever har en stor effekt på kvaliteten i elevernas lärande. Eleverna blir då också lättare delaktiga i att utforma arbetssätt och innehåll i utbildningen och tar ett större ansvar i skolan.

Ett inkluderande perspektiv

Skolan utgår från att elever är olika och ser det som något positivt. Skolmiljön anpassas till elevernas olikheter. Målsättningen är att alla elever ska kunna vara med klassen men ibland kan den bästa lösningen ändå vara att eleven placeras i en särskild grupp. Läraren har höga förväntningar på alla elever. Det innebär att läraren förväntar sig framsteg inte bara av elever som har det lätt för sig utan även av elever med sämre förutsättningar. Läraren arbetar utifrån synsättet att skolan har ett ansvar för att alla elever lyckas.

Läraren ger återkoppling till eleverna

Genom att läraren återkopplar till eleverna under arbetspasset med frågor om hur de tänker får läraren reda på vad de förstått och inte förstått. Läraren kan då fråga sig ”Vad kan jag göra annorlunda?” eller ”Vad kan jag förklara på ett annat sätt?". Undervisningen kan då anpassas innan momentet är avslutat. Att bedöma och återkoppla för att förbättra elevernas lärande kallas formativ bedömning. Även s.k. summativ bedömning behövs. Den sker för det mesta när ett moment är avslutat för att se vad eleverna lärt sig, till exempel i form av betyg.

Lärarna utvecklar och förbättrar sin undervisning

Lärarna, deras kunskaper, engagemang och möjligheter att ge en god undervisning är det viktigaste för en väl fungerande skola. Genom att man på skolan har system för hur lärarna kan samarbeta med att lösa problem och kritiskt granska varandras arbete kan metoder, bedömning och betygsättning förbättras. Detta kallas kollegialt lärande och det är en fördel om lärarna kan få stöd av personer som inte arbetar på skolan. För att betyg-sättningen ska bli likvärdig över landet behöver skolan också ha nätverk där bl.a. betygsfrågor diskuteras.

Senast uppdaterad 30 november 2021