Studera eller gör praktik utomlands

Att studera utomlands är en möjlighet att lära dig mer om ett annat lands kultur, språk och samhälle och att skaffa dig nya erfarenheter. Det finns många möjligheter för dig som vill studera eller göra din praktik i ett annat land.

Gymnasiestudier i ett annat nordiskt land

Om du vill kan du läsa hela eller en del av din gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land.

Länderna har ett avtal som förbinder dem att ge personer från de andra nordiska länderna tillgång till utbildning på gymnasienivå på samma villkor som landets egna medborgare

Mer information på Nordiska ministerrådets webbplats, Info Norden:

Ett år i Frankrike, Spanien eller Tyskland/Österrike

Universitets- och högskolerådet har Ettårsprogram för att ge svenska gymnasieelever möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien eller Tyskland. Meningen med programmen är att eleverna ska förbättra sina språkkunskaper och få en ökad förståelse för andra europeiska kulturer.

Ett år i Frankrike
Ett år i Frankrike ger möjlighet att studera ett läsår i Frankrike för elever i gymnasieskolans årskurs 1 och 2.

Studera i Frankrike, Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.selänk till annan webbplats

Ett år i Spanien
Ett år i Spanien ger möjlighet att studera ett läsår i Spanien för elever i gymnasieskolans årskurs 1 och 2.

Studera i Spanien, Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.selänk till annan webbplats

Ett år i Tyskland/Österrike
Ett år i Tyskland/Österrike ger möjlighet att studera ett läsår i Tyskland eller Österrike för elever i gymnasieskolans årskurs 1 och 2.

Studera i Tyskland/Österrike, Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.selänk till annan webbplats

Praktik/APL (arbetsförlagt lärande) utomlands

Att förlägga det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, utomlands är något som blir allt vanligare. Skolor och organisationer kan söka bidrag för att kunna erbjuda sina elever APL utomlands. Programmet heter Atlas praktik. Du som vill gå ett yrkesprogram och är intresserad av att göra APL utomlands - hör med den skola du tänker välja om vilka möjligheter som finns.

Atlas praktik, Universitets- och högskolerådets webbplats utbyten.selänk till annan webbplats

Läs dina två sista år på gymnasiet på UWC - United World Colleges

United World Colleges bygger på idén att skapa internationell förståelse genom att sammanföra ungdomar från hela världen.

Svenska kommittén för UWC delar årligen ut stipendier till mellan åtta och tio unga svenskar. På UWC läser eleverna International Baccalaureate (IB). Skolorna är internat och eleverna delar rum med skolkamrater från andra länder.

United World Collages webbplatslänk till annan webbplats

Slutföra gymnasiestudier i Sverige efter att ha gått i skola utomlands

För att du ska få stor nytta som möjligt av dina utlandsstudier när du kommer till Sverige, är det några saker som du bör tänka på redan innan du åker utomlands eller kommer till Sverige.

Dina utlandsstudier ska inte vara till nackdel för dig vid återkomsten till en svensk gymnasieskola, men det kan medföra repetitionsarbete och inläsning av vissa kurser för att du ska kunna få ut ett examensbevis från ett nationellt program.

Behörighet

För att kunna gå i gymnasieskolan krävs det att du är behörig. Vilka regler som gäller för behörighet kan du läsa mer om här:

Antagningsregler till gymnasieskolan

Utländska betyg kan inte jämföras med svenska

Om antalet platser till den gymnasieutbildning du sökt är begränsat måste ett urval bland de sökande göras. Urvalet görs i huvudsak på betygen från grundskolan. Om du har betyg från en utländsk skola kan dessa inte jämföras med svenska grundskolebetyg. Gymnasieskolan har dock skyldighet att sätta av ett begränsat antal platser för dem som kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.

Du som påbörjat studier har rätt att avsluta dem

Du som en gång har påbörjat studier på ett program i den svenska gymnasieskolan har rätt att fullfölja programmet. Rätten att fullfölja utbildningen gäller dock endast efter ett års studieuppehåll för studier utomlands.

Tillgodoräkna dig kurser

Oavsett om du bott en längre eller kortare tid utomlands och gått i skolan där, får du räkna med att göra vissa kompletteringar för att efter hemkomsten få ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan. Eftersom gymnasieskolan består av kurser, är det kurser som kan komma ifråga för tillgodoräknade. Man kan inte med automatik få ett helt läsår tillgodoräknat. Bestämmelsen om tillgodoräknande ser enligt gymnasieförordningen ut så här:

En elev som inte följt undervisningen i en kurs får, utan att eleven går igenom prövning, av rektorn ges betyget E på kursen, om

 1. det av betyg, intyg eller liknande framgår att eleven genom studier i utlandet eller på annat sätt förvärvat sådana kunskaper som behövs för betyget E, och
 2. kursen anordnas av skolan

Genom ett tillgodoräknande kan du alltså få betyget E på kurser. Det är rektorn på den gymnasieskola som du kommer till i Sverige som ska bedöma om du kan ges betyget E på kurserna.

Om du söker till högskola är det med ditt jämförelsetal som du konkurrerar om utbildningsplatserna. Om du väljer att nöja dig med betyget E, har du möjlighet att göra högskoleprovet för att skaffa dig ytterligare ett konkurrensmedel.

Prövning för att få betyg

Du har också rätt att gå igenom prövning på din skola i alla kurser som ingår i din individuella studieplan som läggs upp för dig. Då har du möjlighet att få betyget A-E på kursen. Under gymnasietiden har du dock bara rätt att göra prövning om du inte har betyg på kursen eller har fått betyget F på den. Om rektor utifrån dina betyg, intyg m.m. bedömer att du kan ges betyget E på en kurs, bör du alltså innan betyget E sätts bestämma dig för om du siktar på ett högre betyg än E och i så fall gå igenom prövning istället.

Även om du inte går igenom en gymnasieutbildning i Sverige som elev, kan du skaffa dig ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan genom att gå igenom prövning i kurser som sammantagna utgör ett nationellt program.

För att få grundläggande behörighet till högskolan måste du ha ett examensbevis från den svenska gymnasieskolan som uppfyller vissa villkor eller ha ett motsvarande examensbevis från en utländsk utbildning. Om du slutför dina gymnasiala studier på komvux, kan du få grundläggande behörighet med ett examensbevis eller ett samlat betygsdokument som uppfyller vissa villkor.

Behörighet för att studera på högskolan

Utbytesstudent ett år

Oavsett om du åker utomlands direkt efter avslutade studier i grundskolan eller senare under gymnasietiden, bör du prata med rektorn eller studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola om dina planer. Först bör ni komma fram till syftet med ditt utlandsår. Du kan se det som en viktig period för personlig utveckling men också ha ambitionen att plugga hårt. Beroende på hur utlandsstudierna ser ut, kan du ha olika möjligheter att få tillgodoräkna dig olika kurser. Den bedömningen görs när du kommer tillbaka, men det hindrar inte att du tar reda på vilka kurser som du skulle kunna tillgodoräkna dig vid återkomsten redan innan. Det är bra om du har en plan för hur du skall kunna fullgöra det nationella program i den svenska gymnasieskolan som du kanske en gång valt.

När du kommer tillbaka till din gymnasieskola, bör du snarast återuppta diskussionen med din rektor eller studie- och yrkesvägledare.

För att kunna diskutera med din skola är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt om den utländska utbildningen innan du åker. Hur ser skolsystemet ut? Hur ser betygssystemet ut? Universitets- och Högskolerådet (UHR) kan bistå med viss information, men undersök först om din gymnasieskola har information. Universitets- och högskolerådet (UHR) kan också vara till hjälp när det gäller att värdera olika länders utbildningar. Om du åker med en organisation, undersök om den kan vara behjälplig med viktig information.

Innan du lämnar din utländska skola bör du ha skriftlig dokumentation över de kurser som kan bli aktuella för tillgodoräknande. Kursplaner och uppgift om kursernas omfattning är viktig information, liksom betyg och intyg från lärare.

Du som återvänder från en studieperiod utomlands bör fundera över om du nöjer dig med ett tillgodoräknande och få betyget E.

Bo utomlands en längre tid

Du och din familj kanske planerar att bo en del av din studietid utomlands. Om du har påbörjat förberedelserna för en IB-examen utomlands kan du fortsätta på en IB-skola i Sverige. I Sverige finns ca 30 skolor som erbjuder ett IB-program.

Information om international baccalaureate - IB

Om du ska slutföra gymnasiestudierna i Sverige, kan det underlätta återflytten till Sverige om du och din familj kontaktar en gymnasieskola redan innan ni flyttar utomlands för att förbereda dig så väl som möjligt inför återkomsten. Om du bor länge utomlands bör du vara särskilt noga med att skaffa dig kunskaper i svenska genom att exempelvis läsa svenska vid en svensk utlandsskola, distansstudier eller annan kompletterande svensk undervisning. Se dessutom till att du får dessa studier i svenska dokumenterade.

För att underlätta bedömningen av vilka kunskaper du skaffat dig utomlands, bör din utbildning från utlandet vara mycket väl dokumenterad. Kursplaner, uppgifter om kursernas omfattning, betyg, bedömningar och intyg från undervisande lärare är av värde när rektor på den svenska gymnasieskolan ska bedöma om du kan ges betyget E i motsvarande svenska kurser.

Dina utlandsstudier ska inte vara till nackdel för dig vid återkomsten till en svensk gymnasieskola, men det kan medföra repetitionsarbete och inläsning av vissa kurser för att du ska kunna få ut ett examenbevis från ett nationellt program. Du bör också notera att rektor bara kan ge dig betyget E vid tillgodoräknande. Om du siktar på ett högre betyg ska du inte göra ett tillgodoräknande utan istället genomgå prövning och få det betyg du presterar vid prövningstillfället.

Svensk utbildning i utlandet

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är endast sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.

Skolgång utomlands

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Om du och dina barn väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten och därmed rätten till utbildning. När ni är utomlands kan ditt barn ta del av svensk utbildning på grundskole- och gymnasienivå mot en avgift.

Former av utbildning

Det finns olika former av svensk utbildning i utlandet:

 • Svenska utlandsskolor
 • Distansundervisning
 • En svensk sektion vid en utländsk skola
 • Kompletterande svensk undervisning

Kostnader vid studier utomlands

Om ni väljer att flytta utomlands har hemkommunen inte någon skyldighet att betala för ditt barns skolgång utomlands. Svenska utlandsskolor och distansinstitut tar ut elevavgifter. Avgifterna varierar mellan utbildningarna. Ta kontakt med den som anordnar utbildningen om du har frågor om avgifterna.

Planera inför återvändandet till Sverige

Det är viktigt att ni i god tid planerar för återvändandet tillsammans med den kommun dit ni flyttar. Det kan även vara bra att kontakta den skola som du önskar att ditt barn ska gå i. Eleven har rätt till utbildning vid återkomsten men detta innebär inte garanterat en plats i samma skola eller klass som tidigare.

Läs mer om vad som är bra att tänka på i stycket Slutföra gymnasiestudier i Sverige efter att ha gått i skola utomlands

Svenska utlandsskolor

Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina vårdnadshavare. Utbildningen motsvarar förskoleklassen, grundskolan och, så långt det är möjligt, gymnasieskolan.

De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6. I vissa fall även för högstadiet årskurserna 7-9 och gymnasieskolan 1-3. Det finns för närvarande 18 utlandsskolor som får statsbidrag. De finns i följande länder:

 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Undervisning och betyg

Undervisning på utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Skolorna följer de svenska läroplanerna och undervisningen är på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har rätt att sätta betyg.

Uppföljning, utvärdering och tillsyn

Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Det finns andra skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och andra utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn. Svenska ambassader och konsulat i utlandet kan ge information om sådana skolor.

Svenska ambassader och konsulat, Regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

England, London
Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Londonlänk till annan webbplats

Frankrike, Paris
Svenska skolföreningen i Paris
Reguljär undervisning, förskola, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Parislänk till annan webbplats

Portugal, Lissabon
Svenska skolföreningen i Lissabon
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Lissabonlänk till annan webbplats

Spanien, Fuengirola
Svenska skolföreningen på Costa del Sol
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Fuengirolalänk till annan webbplats

Spanien, Gran Canaria
Svenska skolan/Colegio Sueco, Rocas Rojas
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan på Gran Canarialänk till annan webbplats

Spanien, Madrid
Skandinaviska Skolföreningen
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Skandinaviska skolföreningen Madridlänk till annan webbplats

Spanien, Marbella
Svenska skolan i Marbella
Reguljär undervisning, år 1-6.

Svenska skolan i Marbellalänk till annan webbplats

Spanien, Teneriffa
Svenska skolan Teneriffa
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Svenska skolan på Teneriffalänk till annan webbplats

Spanien, Torrevieja
Skandinaviska skolan Costa Blanca
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Skandinaviska skolan Costa Blancalänk till annan webbplats

Spanien, Palma de Mallorca
Svenska skolan
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1- 9.

Svenska skolan på Mallorcalänk till annan webbplats

Tyskland, Berlin
SSB Schwedische Schule in Berlin GmbH
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Berlinlänk till annan webbplats

Tyskland, Hamburg
Skandinaviska skolan i Hamburg
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Skandinaviska skolan i Hamburglänk till annan webbplats

Österrike, Wien
Svenska skolföreningen i Wien
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Wienlänk till annan webbplats

Svenska utlandsskolor - adresser i Europa

England, London
Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Londonlänk till annan webbplats

Frankrike, Paris
Svenska skolföreningen i Paris
Reguljär undervisning, förskola, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Parislänk till annan webbplats

Portugal, Lissabon
Svenska skolföreningen i Lissabon
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Lissabonlänk till annan webbplats

Spanien, Fuengirola
Svenska skolföreningen på Costa del Sol
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Fuengirolalänk till annan webbplats

Spanien, Gran Canaria
Svenska skolan/Colegio Sueco, Rocas Rojas
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan på Gran Canarialänk till annan webbplats

Spanien, Madrid
Skandinaviska Skolföreningen
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Skandinaviska skolföreningen Madridlänk till annan webbplats

Spanien, Marbella
Svenska skolan i Marbella
Reguljär undervisning, år 1-6.

Svenska skolan i Marbellalänk till annan webbplats

Spanien, Teneriffa
Svenska skolan Teneriffa
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Svenska skolan på Teneriffalänk till annan webbplats

Spanien, Torrevieja
Skandinaviska skolan Costa Blanca
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6. Handledning för åk 7-9 som läser på distans.

Skandinaviska skolan Costa Blancalänk till annan webbplats

Spanien, Palma de Mallorca
Svenska skolan
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1- 9.

Svenska skolan på Mallorcalänk till annan webbplats

Tyskland, Berlin
SSB Schwedische Schule in Berlin GmbH
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Berlinlänk till annan webbplats

Tyskland, Hamburg
Skandinaviska skolan i Hamburg
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Skandinaviska skolan i Hamburglänk till annan webbplats

Österrike, Wien
Svenska skolföreningen i Wien
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-6.

Svenska skolan i Wienlänk till annan webbplats

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Kenya, Nairobi
The Swedish School Association of Kenya
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Nairobilänk till annan webbplats

Mocambique, Maputo
Skandinaviska skolan i Maputo
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9.

Skandinaviska skolan i Maputolänk till annan webbplats

Svenska utlandsskolor - adresser i Afrika

Kenya, Nairobi
The Swedish School Association of Kenya
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9, Gy.

Svenska skolan i Nairobilänk till annan webbplats

Mocambique, Maputo
Skandinaviska skolan i Maputo
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1-9.

Skandinaviska skolan i Maputolänk till annan webbplats

Elevavgifter

Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift. Skolan informerar om avgiften. Utlandsskolor finansierar undervisningen framför allt med avgifter och statsbidrag. Bidraget går till skolan - inte till vårdnadshavarna – och skolan får använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen. Läs mer om hur du kan söka statsbidrag för elevavgiften.

Statsbidrag för svenska utlandsskolor inför 2021, skolverket.selänk till annan webbplats

Distansundervisning

Distansundervisningen gör det möjligt för barn och ungdomar att fullfölja sina studier när ni bor i utlandet. Här finns information om den distansundervisning i årskurserna 6-9 vid grundskolan eller i gymnasieskolan som får statsbidrag.

Undervisning och betyg

Grundskola

Sofia Distansundervisning har undervisning i alla ämnen i grundskolans årskurser 6- 9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och kunskapskrav för åk 6-9.

Sofia Distansundervisning på webbplatsen sofiadistans.selänk till annan webbplats

Statsbidrag för distansundervisning 2020, skolverket.selänk till annan webbplats

Gymnasieskola

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan. Under läsåret 2018/2019 finns det följande program att välja mellan:

 • Naturvetenskapliga programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Humanistiska programmet

Hermods distansgymnasium på webbplatsen hermods.selänk till annan webbplats

Statsbidrag för distansundervisning 2020, skolverket.selänk till annan webbplats

Elevavgifter

Det finns fastställda avgifter beroende på vilken utbildning, ämne eller kurs eleven läser. De som anordnar distansundervisningen informerar om avgifterna

En svensk sektion vid en utländsk skola

Så kallade svenska sektioner finns vid vissa internationella skolor i utlandet. Där kan svenska elever få undervisning i svenska och om Sverige. Skolan har godkänts av svenska regeringen att bedriva undervisning vid svenska sektionen.

Vem kan delta i undervisningen?

Undervisningen är till för svenska elever som går på en internationell skola i utlandet. Det krävs också att en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. Vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn direkt hos skolan.

Undervisning och betyg

På en svensk sektion följer eleverna den aktuella skolans styrdokument. Kontrollera med skolan hur betygssättningen sker och vilka betyg eleven kan få.

Vad kostar undervisningen?

Kontakta skolan för att få information om eventuella elevavgifter.

Svenska sektioner vid utländska skolor

Här är de svenska sektionerna som finns

Läs mer på skolornas webbplatser:

Svensk sektion i Paris, Frankrike
Lycee International St-Germain-en-Laye

Svensk sektion i Paris (sectionsuedoise.com)länk till annan webbplats

Svensk sektion i Warszava, Polen
American School of Warsaw

Svensk sektion i Warszava (aswarsaw.org)länk till annan webbplats

Svensk sektion i Papa, Ungern
QSI International School of Pápa

Svensk sektion i Papa (qsi.org)länk till annan webbplats

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam
United Nations International School of Hanoi

Svensk sektion i Hanoi (unishanoi.org)länk till annan webbplats

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten
Dubai International Academy

Svensk sektion i Dubai (diadubai.org)länk till annan webbplats

Här är de svenska sektionerna som finns

Läs mer på skolornas webbplatser:

Svensk sektion i Paris, Frankrike
Lycee International St-Germain-en-Laye

Svensk sektion i Paris (sectionsuedoise.com)länk till annan webbplats

Svensk sektion i Warszava, Polen
American School of Warsaw

Svensk sektion i Warszava (aswarsaw.org)länk till annan webbplats

Svensk sektion i Papa, Ungern
QSI International School of Pápa

Svensk sektion i Papa (qsi.org)länk till annan webbplats

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam
United Nations International School of Hanoi

Svensk sektion i Hanoi (unishanoi.org)länk till annan webbplats

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten
Dubai International Academy

Svensk sektion i Dubai (diadubai.org)länk till annan webbplats

Kompletterande svensk undervisning

Svenska barn och ungdomar som bor i utlandet har möjlighet att få kompletterande undervisning i svenska och om Sverige. Sådan undervisning ges ofta av skolföreningar i utlandet. En skolförening kan bildas av till exempel föräldrar.

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg.

Mer om statsbidrag för kompletterande svensk undervisning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Elevavgifter

Skolföreningarna bestämmer avgifternas storlek.

Europaskolor

Europaskolor är till för barn till vårdnadshavare som arbetar vid en EU-institution. Europaskolor finns i sju länder. Det finns svenska sektioner vid skolorna i Bryssel och Luxemburg.

Vem kan gå på en Europaskola?

Europaskolor tar i huvudsak emot barn till svenska vårdnadshavare som har anställning vid de olika EU-institutionerna.

Undervisning och betyg

Undervisningen vid Europaskolorna sker enligt skolformens egna styrdokument. Skolgången börjar på förskolan då barnen är mellan 4-5 år och fortsätter sedan på Primärstadiet (årskurs 1- 5) och därefter på Sekundärstadiet (årskurs 1 – 7). Sekundärstadiet motsvarar årskurs 6-9 i grundskolan samt 1-3 i gymnasieskolan i Sverige. Studierna på Sekundärstadiet leder till Baccalauréat Européen som är en europeisk studentexamen. Alla länder inom EU erkänner denna examen som ger tillträde till högskola och universitet.

Europaskolornas webbplats (eursc.org)länk till annan webbplats

Elevavgifter

Europaskolorna tar inte ut några elevavgifter men vårdnadshavare betalar för läromedel, skolskjuts och skolmat.

Senast uppdaterad 07 maj 2021