Innehåll på denna sida

Svensk gymnasieutbildning utomlands

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är bara sådan utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.

Kan jag ta med skolpengen utomlands?

Svenska utlandsskolor och distansinstitut tar ut elevavgifter. Avgifterna varierar mellan utbildningarna. Ta kontakt med den som anordnar utbildningen om du har frågor om avgifterna.

För elever som pluggar på gymnasiet i Sverige är utbildningen kostnadsfri och finansieras med skolpeng. När du flyttar utomlands upphör din rätt till kostnadsfri utbildning. Olika kommuner har olika regler för om du får ta med skolpengen utomlands och hur det i så fall fungerar. Kontakta kommunen du bor i för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Former av utbildning utomlands

Det finns olika former av svensk utbildning i utlandet:

  • Svenska utlandsskolor
  • Distansundervisning
  • En svensk sektion vid en utländsk skola
  • Kompletterande svensk undervisning

Svenska utlandsskolor

Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina vårdnadshavare. Utbildningen är framför allt inriktad på förskoleklassen och grundskolan, men motsvarar gymnasieskolan så långt det är möjligt.

De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för utbildning i år 1–3 i gymnasieskolan i vissa fall. Det finns för närvarande utlandsskolor som erbjuder utbildning på gymnasienivå och som får statsbidrag i de här länderna:

  • England
  • Frankrike
  • Kenya
  • Spanien

Undervisning och betyg

Undervisning på utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Skolorna följer den svenska läroplanen och undervisningen är på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har rätt att sätta betyg.

Uppföljning, utvärdering och tillsyn

Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag. Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Det finns andra skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och andra utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn. Svenska ambassader och konsulat i utlandet kan ge information om sådana skolor.

Adresser till svenska utlandsskolor på gymnasienivå

Svenska utlandsskolor på gymnasienivå - adresser i Europa

England, London

Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Svenska skolan i London

Frankrike, Paris

Svenska skolan i Paris
Reguljär undervisning, förskola, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Svenska skolan i Paris

Spanien, Fuengirola

Svenska skolföreningen på Costa del Sol
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Svenska skolan i Fuengirola

Spanien, Madrid

Skandinaviska Skolföreningen
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Skandinaviska skolföreningen Madrid

Svenska utlandsskolor på gymnasienivå - adresser i Afrika

Kenya, Nairobi

The Swedish School Association of Kenya
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Svenska skolan i Nairobi

Elevavgifter

Alla svenska utlandsskolor tar ut en elevavgift. Skolan informerar om avgiften. Utlandsskolor finansierar undervisningen framför allt med avgifter och statsbidrag. Bidraget går till skolan - inte till vårdnadshavarna – och skolan får använda bidraget fritt för att täcka kostnaderna för utbildningen.

Statsbidrag för svenska utlandsskolor, skolverket.se

En svensk sektion vid en utländsk skola

Så kallade svenska sektioner finns vid vissa internationella skolor i utlandet. Där kan svenska elever få undervisning i svenska och om Sverige. Skolan har godkänts av svenska regeringen att bedriva undervisning vid svenska sektionen.

Vem kan delta i undervisningen?

Undervisningen är till för svenska elever som går på en internationell skola i utlandet. Det krävs också att en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. Vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn direkt hos skolan.

Undervisning och betyg

På en svensk sektion följer eleverna den aktuella skolans styrdokument. Kontrollera med skolan hur betygssättningen sker och vilka betyg eleven kan få.

Vad kostar undervisningen?

Kontakta skolan för att få information om eventuella elevavgifter.

Kompletterande svensk undervisning

Svenska barn och ungdomar som bor i utlandet har möjlighet att få kompletterande undervisning i svenska och om Sverige. Sådan undervisning ges ofta av skolföreningar i utlandet. En skolförening kan bildas av till exempel föräldrar.

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg.

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning 2024, skolverket.se

Elevavgifter

Skolföreningarna bestämmer avgifternas storlek.

Europaskolor

Europaskolor är till för barn till vårdnadshavare som arbetar vid en EU-institution. Europaskolor finns i sju länder. Det finns svenska sektioner vid skolorna i Bryssel och Luxemburg.

Vem kan gå på en Europaskola?

Europaskolor tar i huvudsak emot barn till svenska vårdnadshavare som är anställda vid de olika EU-institutionerna.

Undervisning och betyg

Europaskolorna har egna styrdokument som styr undervisningen. Skolgången börjar på nursery då barnen är mellan 4–5 år och fortsätter sedan på primary (årskurs 1–5) och därefter på secondary (årskurs 1–7). Secondary motsvarar årskurs 6–9 i grundskolan samt 1–3 i gymnasieskolan i Sverige. Studierna på secondary leder till European Baccalaureate som är en europeisk studentexamen. Alla länder inom EU erkänner denna examen, som ger tillträde till högskola och universitet.

Europaskolornas webbplats, eursc.org

Elevavgifter

Europaskolorna tar inte ut några elevavgifter om vårdnadshavarna är anställda vid en EU-institution, men vårdnadshavarna betalar för läromedel, skolskjuts och skolmat.

/