• Start
  • Hitta och jämför skolor
  • Om statistiken

Från den 1 september 2020 kommer Skolverket enbart att publicera statistik på riksnivå. Det innebär att statistikuppgifter om skolor och huvudmän inte kommer att kunna visas. Förändringen är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB ändrat sin sekretesspolicy.

Mer om beslutet och Statistikmyndigheten SCB:s ändrade sekretesspolicy på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Om statistiken

Här hittar du förklaringar till de olika statistikmåtten som redovisas för varje skola i verktyget Hitta och jämför grundskolor och gymnasieskolor. Måtten med förklaringar listas i bokstavsordning.

Antagningspoäng, lägsta GY

Lägsta antagningspoäng innebär att det är det lägsta meritvärdet bland de elever som antogs till programmet 1 juli som visas. Observera att det betyder den lägsta antagningspoängen bland de sökande som antogs till programmet vid antagningsbeskedetet den 1 juli och att poängen kan ändras efter att några sökande tackat nej och att andra sökanden antagits genom reservantagning.

Antagningspoäng, högsta GY

Medelvärdet av meritvärdet bland de elever som antogs till programmet 1 juli. Observera att högsta antagningspoängen kan ha ändrats efter att några sökande tackat nej och att andra sökanden antagits genom reservantagning.

Behörig till högskolan (%) GY

Andelen (%) elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola.

I och med införandet av Gy 11 får inte alla elever grundläggande behörighet i och med examen. På yrkesprogram kan grundläggande behörighet läsas in, men det är inte längre obligatoriskt som det var i gamla gymnasieskolan (Lpf 94).

Uppgiften är beräknad utifrån samtliga avgångselever från respektive program.

En gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet till högskola. En yrkesexamen ger inte automatiskt grundläggande behörighet, men kan kompletteras med behörighetsgivande kurser. Dessa kurser är: svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6.

Antal elever GR, GY

Antal elever på skolenheten och programmet, avrundat till tiotal. 1-14 elever ger 10, 15-24 elever ger 20, 25-34 elever ger 30, enkelprick förekommer om elever saknas. Dubbelprick kan förekomma för Sameskolan.

Uppgiften samlas in 15 oktober varje år och uppdatering sker i mars året efter insamling.

Elever per lärare (lärartäthet) alla skolformer

Antal elever per lärare på skolenheten omräknat till heltidstjänster aktuellt läsår. Antal elever, som var inskrivna i 15 oktober aktuellt läsår, per lärare (heltidstjänster).

Genomsnittligt betygspoäng GY

Genomsnittliga betygspoängen för samtliga avgångselever. Genomsnittlig betygspoäng (GBP) beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget A i en kurs ges värdet 20 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget D 12,5 poäng, betyget E 10 poäng och betyget F 0 poäng. Poängen per kurs multipliceras sedan med kursens omfattning i kurspoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng där eleven betygssätts med betygen A till F. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom utökat program exkluderas från beräkningen.

Observera att genomsnittlig betygspoäng inte är samma mått som meritpoängen som används vid antagning till universitet och högskolor. I beräkningen av GBP ingår aldrig utökade kurser eller kurser som ger extra meritpoäng (exempelvis vissa kurser i moderna språk) till skillnad från meritpoängen vid antagning till universitet och högskolor.

Lärare med legitimation och behörighet (%) alla skolformer

Andel (%) lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne (heltidstjänster) på skolenheten aktuellt läsår. Lärarkategorier som är undantagna från legitimationskravet, såsom lärare i modersmål och yrkesämnen eller lärare vid skolenheter som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning samt lärare i fristående waldorfskolor, är inte inräknade.

Andel av alla tjänstgörande lärare som har lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och som fått examensbevis utfärdat. Med dessa har personer, som tidigare förklarats behöriga till statligt reglerade lärartjänster eller som har haft förordnande som behörig lärare, likställts.

Resultat nationella prov, högsta avslutande kurs, GY

Resultat för nationella prov i matematik visas för prov i den högsta avslutande kursen på programmet. Det är endast i högsta avslutande kurs som provet är obligatoriskt att genomföras. Om det valda programmet är ett yrkesprogram eller riksrekryterande program kommer resultat från matematik 1a att visas. Om det valda programmet är något av de högskoleförberedande programmen estetiska eller humanistiska programmet så kommer provresultat från matematik 1b att visas. Om det valda programmet är samhällsprogrammet kommer matematik 2b att visas. Om det valda programmet är ekonomiprogrammet kommer matematik 2b och 3b visas för inriktningarna juridik respektive ekonomi. Om det valda programmet är naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet kommer matematik 4 visas för inriktningarna naturvetenskap respektive teknik. För övriga inriktningar på dessa program visas matematik 3c.

Resultat nationella prov (provbetyg) GY

Summan av varje elevs provbetygspoäng, dividerat med antal elever som skrivit provet. Betygens poäng är F = 0 E = 10 D = 12,5 C = 15 B= 17,5 A = 20.

De nationella proven är obligatoriska för skolan att använda som stöd för betygssättningen.

Proven ska användas av lärare som ett hjälpmedel för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet.

Eftersom proven inte prövar elevens kunskaper mot alla de mål läraren har att ta hänsyn till vid betygssättning, kan de endast utgöra en del av lärarens underlag vid betygsättning.

Resultat (provbetyg), engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk GY

Genomsnittligt provbetygspoäng i provet i engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Maxpoängen är 20. Summan av varje elevs provbetygspoäng, dividerat med antal elever som skrivit provet. Betygens poäng är F = 0 E = 10 D = 12,5 C = 15 B= 17,5 A = 20.

De nationella proven är obligatoriska för skolan att använda som stöd för betygssättningen.

Proven ska användas av lärare som ett hjälpmedel för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet.

Eftersom proven inte prövar elevens kunskaper mot alla de mål läraren har att ta hänsyn till vid betygssättning, kan de endast utgöra en del av lärarens underlag vid betygsättning.

Resultat nationellt prov i engelska, högsta avslutande kurs, GY

Resultat för nationella prov i engelska visas för prov i den högsta avslutande kursen på programmet. Det är endast i högsta avslutande kurs som provet är obligatoriskt att genomföras. Om det valda programmet är ett yrkesprogram (undantaget HT) eller ett riksrekryterande program (undantaget FX) så kommer provresultat från engelska 5 att visas. Om det valda programmet är hotell- och turismprogrammet, flygteknikutbildningen eller ett högskoleförberedande program kommer engelska 6 att visas.

Andelen (%) elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, GR

Andelen (%) elever i åk 9 som var behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. För att en elev ska vara behörig krävs godkänt betyg i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i ytterligare fem ämnen, totalt åtta ämnen.

Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgiften avser de elever som fick slutbetyg från åk 9 i juni aktuellt läsår.

Betyg som lästs upp under sommaren ingår ej.

Antal elever i F-klass, GR och GY

Antal elever avrundat till tiotal. 1-14 elever ger 10, 15-24 elever ger 20, 25-34 elever ger 30, enkelprick förekommer om elever saknas.

Uppgiften samlas in 15 oktober varje år och uppdatering sker i mars året efter insamling.

Genomsnittligt meritvärde, GR

Genomsnittligt meritvärde aktuellt läsår. Det maximala meritvärdet är 340 poäng (16 bästa ämnena och språkval, max 17 ämnen). Uppgiften avser de elever som fick slutbetyg från åk 9 i juni aktuellt läsår. Elev med betyget E (godkänt betyg) i 16 ämnen har 160 poäng.

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5, A=20 samt tidigare G=10, VG=15, MVG=20) och de bästa 16 ämnena summeras, har eleven godkänt betyg i modernt språk som språkval är det ett 17:e ämne i meritvärdet.

Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 poäng och för elever som läst 16 ämnen 320. Även om eleven fått betyg i färre ämnen än 16 kan betyget moderna språk som språkval räknas till meritvärdet, men då kan eleven inte komma upp i det maximala meritvärdet 340 poäng.

Lägsta möjliga värde är 0, dvs betyg F i alla ämnen.

Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E (tidigare G) i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått lägst betyg E (tidigare G) i minst ett ämne.

Elever som saknar godkänt betyg i alla ämnen, dvs elever som saknar slutbetyg, ingår ej.

Godkänt betyg i alla ämnen åk 6 (%)

Andel (%) elever med godkänt betyg i alla ämnen som respektive elev enligt uppgift har eller ska ha läst under årskurs 6. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg, dvs elever med betyg A-F, underlag saknas (-) eller anpassad studiegång. För elever som har fått ämnesövergripande undervisning i NO- och/eller SO-ämnen med blockbetyg, ingår det som ett betyg.

Att tänka på vid jämförelse av betygen i årskurs 6

På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måtten som visas i rapporten inte direkt jämförbara mellan län, kommuner eller skolenheter.

Vid analyser måste hänsyn tas till hur många ämnen eleverna i genomsnitt har läst. Detta redovisas i variabeln "Antal ämnesbetyg (genomsnitt)". Utöver antalet ämnen måste också hänsyn tas till vilka ämnen eleverna läst. Detta framgår i länken till höger "Betyg per ämne", ämnen som markerats med enkel prick (.) har inte lästs.

Provbetyg (nationella prov) åk 6, engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk

Den genomsnittliga provbetygspoängen visar ett genomsnitt av elevernas provbetyg omräknat till poäng. Den genomsnittliga provbetygspoängen beräknas för elever som erhållit provbetyg A-F i respektive prov. Provbetygsteget F ger 0 poäng, E ger 10 poäng, D ger 12,5, C ger 15, B ger 17,5 och A ger 20 poäng. Den högsta möjliga provbetygspoängen är 20 poäng och det lägsta är 0 poäng.

Provresultatet avser aktuellt läsår.

Provbetyg (nationella prov) åk 9, engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk

Den genomsnittliga provbetygspoängen visar ett genomsnitt av elevernas provbetyg omräknat till poäng. Den genomsnittliga provbetygspoängen beräknas för elever som erhållit provbetyg A-F i respektive prov. Provbetygsteget F ger 0 poäng, E ger 10 poäng, D ger 12,5, C ger 15, B ger 17,5 och A ger 20 poäng. Den högsta möjliga provbetygspoängen är 20 poäng och det lägsta är 0 poäng.

Provresultatet avser aktuellt läsår.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Senast uppdaterad 26 juni 2020