کودکستان و دیگر مراکز تربیوی

برای أطفال ١ الی ٦ سال

کودکستان برای أطفال بین یک الی شش ساله می‌باشد. کودکستان باید برای همه اطفالی که به آنجا می‌روند جالب، امن و آموزنده باشد. اگر این مرکز در کمون موقعیت داشته باشد ممکن خدمات تربیوی دیگر هم در آنجا به أطفال بین یک و ١٢ سال ارائه گردد.

Illustrerar förskola

کودکستان و دیگر خدمات تربیوی أطفال داوطلبانه است. مقصد آن است که والدین امکان تطبیق همزمان وظایف خود بحیث پدر یا مادر با وظایف کاری خود را پیدا کرده بتوانند، و همچنان مراکزی برای تشویق و پیشرفت أطفال ارائه گردد.

کودکستان

کودکستان باید مشوق خلاقیت، کنجکاوی و اعتماد بنفس طفل باشد. طفل باید امکان رشد توانایی‌‌های خود در اکتشاف، برقراری تماس و انعکاس نظرات خود، را بیابد. مراکز تربیوی باید طفل را تشویق کنند تا خودش ابتکار شروع فعالیت‌هایی را در دست گیرد و مسئولیت بپذیرد و همچنان به آنها امکان دهد هم بطور مستقل و هم همراه با دیگران کار نمایند.

مربیان باید أطفال را تشویق نموده و از آنها بخواهند ایده‌های خود و دیگران را امتحان نمایند، مشکلات را حل کنند و ایده‌ها را عملی کنند. طفل بعنوان مثال از طریق بازی، آواز خواندن، تحرک، همکاری، رسامی و کشف طبیعت اینکار را انجام داده می‌تواند. در کودکستان به أطفال غذا داده می‌شود و این امر جزوی از کار آموزشی می‌باشد. یکی از وظایف مهم کودکستان ایجاد امنیت و روابط خوب با طفل و سرپرستان می‌باشد.

کودکستان‌های کمونی و مستقل

کودکستانها هم بصورت کمونی و هم مستقل می‌باشند. کودکستان‌های مستقل بعنوان مثال بصورت تعاونی والدین یا تعاونی خصوصی، از طرف یک انجمن یا یک شرکت سهامی، مدیریت شده می‌تواند.

این کمونها هستند که مسئولیت دارند جای کافی در کودکستان‌های کمون متناسب با نیازها و تعداد أطفال ارایه گردد. کمون همچنان مسئولیت دارد این امر را کنترل نماید که فعالیت‌های کودکستان‌ها دارای شرایط لازم از نظر کیفیت مناسب و امنیت باشد. قوانین معتبر برای کودکستان‌های مستقل مشابه کودکستان‌های دولتی می‌باشد.

چه کسانی به کودکستان می‌روند؟

کودکستان داوطلبانه است. کمون‌ها باید به أطفال از یکسالگی در موارد زیر کودکستان ارائه نمایند:

  • زمانی که والدین کار می‌کنند یا درس می‌خوانند
  • زمانی که والدین بیکارند یا در مرخصی والدین بسر می‌برند
  • یا زمانی که خود طفل بدلیل وضعیت فامیلی ضرورت به کودکستان داشته باشد.

طفلی که والدینش بیکارند یا در مرخصی والدین بسر می‌برند باید ٣ ساعت در روز یا ١٥ ساعت در هفته جا در کودکستان دریافت نماید. بعضی کمونها زمانی بیشتر از این ارائه می‌نمایند.

علاوه بر این کمونها باید به افراد زیر هم کودکستان ارائه نمایند:

  • همه أطفال در همان سالی که ٣ سال خود را تکمیل می‌نمایند (کودکستان کمونی، ٣ ساعت در روز)
  • اطفالی که بدلایل فزیکی، روانی یا دیگر دلایل به حمایت مخصوص برای پیشرفت خود ضرورت دارند.

هزینه‌ها

کودکستان دولتی از ترم خزان همان سالی که طفل سه سال تکمیل داشته باشد، به مدت سه ساعت در روز، رایگان است. برای زمانی بیشتر از این سه ساعت باید هزینه‌ای پرداخت شود. این کمون است یا شخصی که مرکز مربوطه را مدیریت می‌کند که تصمیم می‌گیرد جا دادن به طفل در کودکستان چه مبلغی را باید دربرگیرد.

میزان این مبلغ به أساس درآمد والدین تعیین می‌شود. در حال حاضر همه کمونها از سیستمی استفاده می‌کنند که یک مبلغ حداکثر برای این خدمات تعیین گردیده است. مبلغ حداکثر به معنای آن است که یک مرز حداکثری برای مبلغی که باید هر فامیل پرداخت نماید وجود دارد.

دیگر مراکز تربیوی أطفال

یک مرکز حمایوی دیگر، مرکز مراقبت از أطفال بین ١ تا ١٢ سال می‌باشد.

Illustrerar annan pedagogisk verksamhet

٤ نوع از این مراکز تربیوی دیگر وجود دارد:

  • مراقبت تربیوی
  • مراقبت از أطفال در ساعاتی از شبانه روز که کودکستان و خانه أوقات فراغت وجود ندارد
  • کودکستان با زمان آمد و رفت آزاد (اوپن فورشکولا)
  • مرکز أوقات فراغت با زمان آمد و رفت آزاد (اوپن فریتیدز گورد)

مراقبت تربیوی

مراقبت تربیوی به والدینی ارائه شده می‌تواند که بجای کودکستان یا خانه أوقات فراغت، خواهان این نوع مراکز باشند. مراقبت حمایوی در خانه شخصی کارکنان، در مکانی دیگر یا بشکلهای مختلف برای حل مشکلات چند فامیل، ارائه شده می‌تواند.

به أساس قانون مکاتب، گروه‌های أطفال باید دارای ترکیب و تعداد مناسب بوده و مکانهای مورد استفاده باید مناسب هدف مربوطه باشند. در آنجا باید کارکنانی با تحصیلات و تجربیاتی باشند که نیازهای طفل به مراقبت و فعالیت‌های تربیوی مناسب، را برطرف کرده بتوانند. این فعالیت‌ها باید به أساس نیازهای هر یک از أطفال بوده و به شکلی باشند که تماسهای همه جانبه بین أطفال را بوجود آورده و إحساس مشترک اجتماعی را بین آنها ایجاد نماید.

چه کسی می‌تواند یک مرکز تربیوی أطفال را مدیریت نماید؟

مراقبت تربیوی می‌تواند بصورت کمونی و یا شخصی ارایه گردد. کمونها باید کوشش کنند اگر سرپرستان درخواست نمایند بجای ارائه کودکستان یا خانه أوقات فراغت به آنها مراقبت تربیوی ارائه کنند.

هزینه‌ها

کمونها یک هزینه قابل قبول جهت ارائه جا در مراکز تربیوی أطفال دریافت کرده می‌توانند. در حال حاضر همه کمونها از سیستمی استفاده می‌کنند که یک مبلغ حداکثر برای آن تعیین گردیده است. مبلغ حداکثر به معنای آن است که یک مرز حداکثری برای مبلغی که باید هر فامیل پرداخت نماید وجود دارد و این مبلغ به أساس درآمد فامیل تعیین می‌گردد. این مبلغ حداکثر هم برای مراکز تربیوی تحت مدیریت کمون و هم مراکز خصوصی، اعتبار دارد.

مراقبت در زمان‌هایی که کودکستان یا خانه أوقات فراغت قابل ارائه نیست

مراقبت در زمانهایی از شبانه روز که کودکستان یا خانه أوقات فراغت ارائه نمی‌شود، بعنوان مثال از طرف عصر، شبها یا تعطیلات دیگر ارائه می‌گردد.

کمونها باید کوشش کنند در زمانهایی که کودکستان یا خانه أوقات فراغت به اطفال ارائه نمی‌شود، به میزان ضرورت و متناسب با موقعیت کاری والدین یا دیگر شرایط فامیل، به أطفال مراقبت لازم را ارائه نمایند.

کودکستان با زمان آمد و رفت آزاد (اوپن فورشکولا)

کودکستان با زمان آمد و رفت آزاد برای طفلهایی است که در کدام کودکستان ثبت نشده‌اند. یکی از والدین یا کدام بزرگسال دیگر باید همراه طفل در این کودکستان باشد. کودکستان با زمان آمد و رفت آزاد (اوپن فورشکولا) به طفل فعالیت‌های تربیوی گروهی همراه با بزرگسالانی که همراه آنها می‌باشند ارائه می‌نماید. همزمان بزرگسالان هم امکان استفاده از یک إحساس مشترک اجتماعی با یکدیگر را می‌یابند. أطفال در آنجا ثبت نمی‌شوند بلکه والدین خودشان تصمیم می‌گیرند چه مدت طفل باید در آن فعالیتها سهم بگیرد.

فعالیت‌های خانه فراغت با زمان آمد و رفت آزاد

خانه أوقات فراغت برای أطفال ١٠ الی ١٢ ساله می‌باشد که ضرورت به مراقبت و نظارتی دارند که در خانه أوقات فراغت یا مرکز مراقبت تربیوی ارائه می‌گردد. خود فامیل‌‌ها تصمیم می‌گیرند کی و به چه تعداد دفعاتی أطفال باید سهم بگیرند. مراکز خانه اوقات فراغت آزاد در بیشتر أوقات با مکتب یا خانه أوقات فراغت و/یا دیگر مراکز أوقات فراغت کمون برای أطفال و نوجوانان هماهنگ شده است.

Senast uppdaterad 25 mars 2021