صنف آمادگی، تحصیلات ابتدائیه و خانه أوقات فراغت

برای أطفال ٦ الی ١٦ ساله.

بیشتر أطفال زمانی که شش سال دارند صنف آمادگی را شروع می‌کنند. بعداز صنف آمادگی دوره ٩ ساله ابتدائیه را شروع می‌نمایند. خانه أوقات فراغت مکمل صنف آمادگی و دوره ابتدائیه می‌باشد و باید زمانی که والدین کار می‌کنند یا درس می‌خوانند، به شاگردان أوقات فراغت ارزشمندی ارایه نماید.

Dekorationsbild förskoleklass

اطفالی که در سویدن سکونت دارند از ترم خزان همان سالی که شش سال خود را تکمیل می‌کنند مکلفیت مکتب رفتن دارند، در این زمان بیشتر أطفال در مکتب ابتدائیه یا شکل‌‌های دیگر مکاتب درس خواندن را شروع می‌نمایند. هر سال تحصیلی به دو ترم تقسیم می‌شود: یک ترم خزان و یک ترم بهاره.

مکاتب می‌توانند کمونی یا مستقل باشند

مکاتب ابتدائیه می‌توانند کمونی یا مستقل باشند. بیشتر مکاتب ابتدائیه کمونی هستند و معمولترین حالت ممکن آن است که شاگردان به یک مکتب کمونی نزدیک خانه خود بروند.

هر مکتب ابتدائیه این امکان را دارد که شاخه‌های درسی خود را ارایه نماید، بعنوان مثال کورس‌های انگلیسی یا فرهنگ و ورزش.

مکاتب مستقل به روی همه باز است و تدریس در آنها مشابه همان است که در مکاتب کمونی ارایه می‌شود. مکاتب مستقل سرپرست (صاحب) دیگری غیر از کمون دارند.

صنف آمادگی

همه أطفال از همان سالی که شش سال خود را تکمیل می‌کنند باید به صنف آمادگی بروند، اما در بعضی مواقع طفل می‌تواند از پنج یا هفت سالگی هم شروع کند. صنف آمادگی رایگان است و دربرگیرنده حداقل ٥٢٥ ساعت در یک سال تحصیلی می‌باشد.

تدریس در این دوره باید مشوق پیشرفت و یادگیری باشد. این دوره همچنان باید جهت ادامه تحصیل طفل را آماده کند. بازی، خلق کردن و اکتشاف بخش‌های مهم یادگیری طفل می‌باشند.

فعالیت‌های صنف آمادگی

این آموزش باید به أساس یک نگاه همه جانبه به شاگرد و نیازهای شاگرد شکل گیرد. هدف صنف آمادگی همچنان آن است که به طفل امکان بوجود آوردن روابطی خوب با دوستان داده و إحساس تعلق و امنیت در گروه را به او داده بتواند. همچنان باید این تدریس به شاگرد امکان توسعه توانایی همکاری به أساس یک روش دمکراتیک و بشردوستانه دهد.

این دوره باید شرایطی بوجود آورده بتواند که در آن شاگردان توانایی خود در قسمت امتحان کردن و پرورش ایده‌های خود، حل مشکلات و عملی کردن ایده‌های خود را بدست آورند.

در صنف آمادگی، شاگردان باید با دیگران در موقعیت‌های مختلف هم بصورت شفاهی و هم کتبی تماس برقرار نمایند. از طریق روش‌های مختلف بیان احساسات خود با استفاده از هنرهای زیبا، أطفال یاد می‌گیرند که به شکل‌های مختلف با هم از طریق بعنوان مثال تیاتر، رقص، موزیک، تصویر و فرم، تماس گرفته بتوانند. در صنف آمادگی همچنان استفاده از مفاهیم ریاضی برای حل مشکلات وبرای شرح حوادث و وقایعی که در طبیعت یا دیگر جاهایی اتفاق می‌افتد که صنف آمادگی از آنجا بازدید می‌کند، هم آموزش داده می‌شود. در صنف آمادگی باید به شاگردان امکان امتحان کردن و حرکت در محیط‌های مختلف داده شود تا آنها بفهمند کدام چیزها بالای صحت و إحساس خوب آنها تاثیر کرده می‌تواند. این فعالیت‌ها باید حداکثر ٦ ساعت در روز باشد.

این کمونها هستند که مسئولیت دارند به شاگردان صنف آمادگی را ارائه نمایند. صنف آمادگی که از طرف مکاتب مستقل ارائه می‌شود یک آلترناتیو برای مراکز دولتی مربوطه می‌باشد.

دوره ابتدائیه

Illustrerar grundskoleutbildning

دوره ابتدائیه در شکلهای مختلفی از مکاتب ارایه می‌گردد، بغیر از مکتب ابتدائیه، همچنان مکتب ابتدائیه استثنائی، مکتب مخصوص، مکتب سامه‌ها (یک اقلیت قومی در سویدن) یا مکتب آماده کننده برای دوره درسی رقص، هم وجود دارد. دوره ابتدائیه همچنین در فرم‌های مختلف خارج از کشور هم ارائه شده می‌تواند.

فعالیت‌های مکتب ابتدائیه

مکتب ابتدائیه باید علم را به شاگردان منتقل نماید و توانایی آنها در جستجوی مستقلانه علم را پیشرفت دهد. آموزش در مکتب ابتدائیه باید علم را به شاگردان منتقل نماید و پیشرفت شخصی همه شاگردان را تسهیل نماید. این دوره باید شاگردان را برای انتخاب فعالانه نحوه زندگی، تسهیل تماس‌های همه جانبه و اشتراکات اجتماعی آماده نماید و زمینه مناسبی برای سهم گرفتن فعالانه آنها در زندگی اجتماعی فراهم کرده بتواند. مکتب ابتدائیه زمینه مناسبی برای ادامه تحصیل می‌باشد.

جدول تقسیم أوقات مکتب ابتدائیه و پلان درسی

در پلان ساعتی مکتب همه مضامین درسی که این دوره در برمی‌گیرد و نحوه تقسیم آنها در صنوف مختلف شرح داده شده است. شاگردانی که به مکتب ابتدائیه می‌روند حق دارند ساعات تضمین شده درسی معینی را داشته باشند. هر سال تحصیلی به دو ترم تقسیم شده است: یک ترم خزان و یک ترم بهاره.

شاگردان در مکتب ابتدائیه، سویدنی یا سویدنی بحیث لسان دوم، ریاضیات، انگلیسی، مضامین عملی- هنری، تخنیکی، مضامین جهت یابی اجتماعی، مضامین علوم طبیعی، لسان مادری و لسان مدرن را می‌خوانند.

برای هر مضمون در مکتب یک پلان درسی وجود دارد. در آن هدف از تدریس و دانشی که فرزند شما باید امکان پیشرفت در آن مضمون را بیابد، شرح داده شده است.

فعالیت‌های مکتب باید با ارزشهای اجتماعی دمکراتیک مطابقت داشته باشد و همه کسانی که در مکتب کار می‌کنند باید به ارزش هر انسان و محیط زیست ما احترام بگذارند. همه شاگردان باید إحساس امنیت نموده و مورد احترام قرار گیرند و شرایط یکسان با دیگران در مکتب به آنها داده شود.

تشخیص و یادگیری در مکتب ابتدائیه

در مکتب به شاگردان بطور مرتب در قسمت آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اند، معلومات داده می‌شود. معلم، خود شاگرد و دیگر شاگردان، می‌توانند نظر خود را اعلام نمایند که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شاگردان در مورد یادگیری آنها می‌گردد. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیشرفی در درس‌ها به أساس تشخیص داده شده در مورد آنچه شاگرد ضرورت است یاد بگیرد و آنچه یاد گرفته، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شاگرد درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب ابتدائیه

حداقل یک بار در هر ترم، شاگرد، معلم و سرپرست شاگرد با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر شاگرد از مکتب رضایت دارد صحبت کنند. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید تصویری از پیشرفت علمی شاگرد و پیشرفت اجتماعی او بدست می‌دهد.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری شاگرد از او حمایه نموده و او را تشویق نماید صحبت شود. این گفتگوها باید به شاگرد و سرپرست امکان دهد در مورد نحوه مکتب رفتن شاگرد تاثیر گذاشته و در اینکارمسئولیت بپذیرند.در این جلسه از جمله نیازهای احتمالی شاگرد برای آنکه خود را بیشتر با امور مکتب مطابقت دهد و نیاز او به حمایت‌های مخصوص مطرح می‌شود.

در صنف‌هایی که در آنها نمره داده نمی‌شود، یک بار در سال یک پلان پیشرفت درسی فردی بصورت کتبی نوشته شده می‌تواند. این پلان پیشرفت درسی فردی باید دربرگیرنده تشخیص و پلان بندی ادامه تحصیل شاگرد باشد.

نمره و امتیازدهی در مکتب ابتدائیه

از ابتدای صنف ٦ در پایان هر ترم، شاگرد در مضامین درسی که در آنها تدریس شده، نمره دریافت می‌کند. نمره نهایی در پایانی صنف ٩ داده می‌شود که شاگرد مکتب ابتدائیه را تمام می‌کند. شاگرد با نمره نهایی درخواست تحصیل در لیسه می‌کند.

سیستم امتیازبندی دربرگیرنده شش مرحله می‌باشد: "آ" تا "اف". نمرات "آ" تا "ای" نمرات کامیابی و "نمره "اف" نتیجه مردودی می‌باشد. اگر شاگرد آنقدر غیرحاضری داشته که معلم نتواند نمره به او بدهد یک علامت – گذاشته می‌شود.

مکتب ابتدائیه استثنایی

dekorationsbild grundsärskola

مکتب ابتدائیه استثنایی برای شاگردان بین ٧ الی ١٦ می‌باشد که اختلال رشد/معیوبیت هوشی دارند و یا مصاب به آسیب مغزی گردیده‌اند. مکتب ابتدائیه استثنائی به أساس شرایط و نیازهای هر شاگرد تطبیق داده می‌شود. آموزش در این مکتب باید به پیشرفت، اشتراکات اجتماعی طفل کمک نموده و مبنای مناسبی برای سهم گرفتن فعالانه در جامعه به او بدهد.

فعالیت‌های مکتب ابتدائیه استثنائی

مکتب ابتدائیه استثنائی دربرگیرنده مضامین یا موضوعات کلی درسی، یا ترکیبی از هر دو می‌باشد. این آموزش باید دربرگیرنده مضامین درسی به أساس پلان درسی مکاتب ابتدائیه باشد.

این دوره باید از جمله به شاگرد علوم و ارزش‌ها، کمک به پیشرفت شخصی، اشتراک اجتماعی داده شده و مبنای مناسبی برای سهم گرفتن فعالانه در جامعه به او دهد.

شاگردانی که به مکتب ابتدائیه استثنائی می‌روند و ضرورت دارند به خانه أوقات فراغت بروند، باید در خانه‌های أوقات فراغتی تقاضای جا نمایند که تحت نظر مکتب ابتدائیه یا مکتب ابتدائیه استثنائی باشد. معلومات بیشتر را در بخش خانه أوقات فراغت که در زیر می‌آید مطالعه کرده می‌توانید.

جدول تقسیم أوقات مکتب ابتدائیه استثنائی و پلان درسی

در پلان ساعتی مکتب همه مضامین درسی که این دوره دربر می‌گیرد و نحوه تقسیم آنها در صنوف مختلف شرح داده شده است. شاگردانی که به مکتب ابتدائیه استثنائی می‌روند حق دارند ساعات تضمین شده درسی معینی را داشته باشند. هر سال تحصیلی به دو ترم تقسیم شده است: یک ترم خزان و یک ترم بهاره.

شاگردان در مکتب ابتدائیه استثنائی مضامین درسی یا موضوعات کلی در مورد مضامین درسی را می‌خوانند. مضامین درسی مربوطه عبارتند از: سویدنی یا سویدنی بحیث لسان دوم، ریاضیات، انگلیسی، مضامین عملی- هنری، تخنیکی، مضامین جهت یابی اجتماعی، مضامین علوم طبیعی. شاگردانی که امکان خواندن مضامین درسی را ندارند، موضوعات کلی مضامین درسی در قسمت فعالیت‌های روزانه و درک واقعیت‌‌ها را می‌خوانند.

برای هر مضمون در مکتب یک پلان درسی وجود دارد. در آن هدف از تدریس و دانشی که فرزند شما باید امکان پیشرفت در آن مضمون را بیابد، شرح داده شده است.

فعالیت‌های مکتب باید با ارزشهای اجتماعی دمکراتیک مطابقت داشته باشد و همه کسانی که در مکتب کار می‌کنند باید به ارزش هر انسان و محیط زیست ما احترام بگذارند. همه شاگردان باید إحساس امنیت نموده و مورد احترام قرار گیرند و شرایط یکسان با دیگران در مکتب به آنها داده شود.

تشخیص و یادگیری در مکتب ابتدائیه استثنائی

در مکتب به شاگردان بطور مرتب در قسمت آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اند، معلومات داده می‌شود.

معلم، خود شاگرد و دیگر شاگردان، می‌توانند نظر خود را اعلام نمایند که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شاگردان در مورد یادگیری آنها می‌گردد. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیشرفت در درس‌ها به أساس تشخیص داده شده در قسمت آنچه شاگرد ضرورت است یاد بگیرد و آنچه یاد گرفته، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شاگرد درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب ابتدائیه استثنائی

حداقل یک بار در هر ترم، شاگرد، معلم و سرپرست شاگرد با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر شاگرد از مکتب رضایت دارد صحبت کنند. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید تصویری از پیشرفت علمی شاگرد و پیشرفت اجتماعی او بدست دهد.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری شاگرد از او حمایه نموده و او را تشویق نماید صحبت شود. این گفتگوها باید به شاگرد و سرپرست امکان دهد در مورد نحوه مکتب رفتن شاگرد تاثیر بگذارند.

در جلسه پیشرفت تحصیلی باید یک پلان پیشرفت درسی فردی بصورت کتبی هم برای شاگردان صنف ١ الی ٥ نوشته شود و هم برای شاگردانی که در صنف‌های ٦ الی ٩ کدام نمره دریافت نمی‌کنند. این پلان پیشرفت درسی فردی باید دربرگیرنده تشخیص و پلان بندی ادامه تحصیل شاگرد باشد.

نمره و امتیازدهی در مکتب ابتدائیه استثنائی

در مکتب ابتدائیه استثنائی فقط در دروسی که سرپرستان یا خود شاگردان درخواست نمایند، نمره داده می‌شود. این امر دربرگیرنده موضوعات کلی درسی که در آنها نمره داده نمی‌شود، نخواهد بود. سیستم امتیاز بندی شامل پنج مرحله می‌باشد: "آ، ب، ث، د. و ای". "آ" بالاترین نمره و "ای" کمترین نمره کامیابی می‌باشد. اگر شاگرد دارای شرایط لازم برای دریافت نمره "ای" نباشد، کدام نمره داده نمی‌شود.

خانه أوقات فراغت

Illustrerar fritidshem

خانه أوقات فراغت برای شاگردان بین شش و ١٣ سال می‌باشد. این مرکز قبل و بعداز ساعات شروع مکتب و همچنان در رخصتی‌های مکتب، زمانی که والدین کار می‌کنند یا درس می‌خوانند، باز می‌باشد.

خانه أوقات فراغت تکمیل کننده آموزش در صنف آمادگی و مکتب تا صنف ٦ می‌باشد. هدف خانه‌های أوقات فراغت تشویق شاگردان به پیشرفت و یادگیری و ارئه یک أوقات فراغت ارزشمند به آنها می‌باشد. همزمان خانه أوقات فراغت به والدین امکان می‌دهد ایفای وظایف خود بحیث والدین را با کار کردن و کسب درآمد، ترکیب نمایند.

فعالیت خانه أوقات فراغت

خانه أوقات فراغت مکتب را به دو روش تکمیل می‌نماید:

  • از طریق پذیرفتن شاگردان در ساعاتی از روز که آنها در مکتب نیستند و در زمان رخصتی‌ها.
  • از طریق ارائه تجربیات و علوم دیگری به شاگردان که بعضا با آنچه در مکتب کسب می‌کنند فرق دارد.

همراه با هم باید صنف آمادگی، مکتب و خانه أوقات فراغت به پیشرفت همه جانبه و یادگیری شاگرد کمک نمایند. آموزش‌ها باید شوق شاگردان به یادگیری را مورد استفاده قرار دهند و به أساس ضرورت‌ها، علائق و تجربیات شاگردان عمل نمایند. فعالیت‌ها باید نسبت به شرایط و وضعیت مختلف شاگردان مطابقت داده شود.

خانه أوقات فراغت در تمام طول سال، بجز تعطیلات مهم سویدن و شنبه و یکشنبه باز است. شاگردان این امکان را دارند که قبل و بعداز مکتب در ساعات روز و در مطابقت با کار یا تحصیل والدین و نیاز خود شاگرد، در آنجا باشند.

خانه اوقات فراغت آزاد در بیشتر أوقات با مکتب یا دیگر مراکز أوقات آموزشی هماهنگ شده است. این هماهنگی مربوط به کارکنان، مکانها و فعالیت‌های تربیتی می‌باشد.

کمون برای شاگردان ١٠ الی ١٣ سال فعالیت‌های آزاد خانه أوقات فراغت هم ارائه کرده می‌تواند. مجموعه أوقات فراغت آزاد یک مجموعه تربیتی گروهی برای شاگردانی است که به صنف ٤ الی ٦ می‌روند. أوقات فراغت آزاد داوطلبانه است و از طریق فعالیت‌های تربیوی باید مکتب ابتدائیه و شکلهای مشابه مکاتب را تکمیل کرده بتواند. این مجموعه‌ کدام خدمات مراقبتی یا نظارتی، به همان رقم که یک خانه أوقات فراغت ارایه می‌کند، را ندارد بلکه فعالیت‌هایی ارائه می‌کند که با گروه سنی مربوطه مطابقت دارد.

چه کسانی به خانه أوقات فراغت می‌روند؟

کمونها مکلفند به شاگردانی که والدین آنها کار می‌کنند یا درس می‌خوانند و یا شاگردانی که بدلیل وضعیت فامیلی خود ضرورت دارند، در خانه أوقات فراغت از شش سالگی الی ترم بهاره‌ای که شاگرد ١٣ سال خود را تکمیل می‌کند آموزش دهند.

آموزش در خانه أوقات فراغت باید به محض اطلاع از نیاز شاگرد به چنین مکانی به او ارئه گردد. این آموزش باید در همان مکتب یا در نزدیکی مکتبی که طفل به آنجا می‌رود، ارایه گردد. به شاگردانی که از خاطر دلایل فزیکی، روانی و یا دیگر دلایل ضرورت به حمایه مخصوص برای پیشرفت خود دارند، باید آموزش در خانه أوقات فراغت ارائه گردد.

هزینه‌ها

کمونها یک هزینه قابل قبول جهت ارائه جا درخانه أوقات فراغت دریافت کرده می‌توانند. این مبلغ به أساس سطح درآمد فامیل تعیین می‌گردد. در حال حاضر همه کمونها از سیستمی استفاده می‌کنند که یک مبلغ حداکثر برای آن تعیین گردیده است. مبلغ حداکثر به معنای آن است که یک مرز حداکثری برای مبلغی که باید هر فامیل پرداخت نماید وجود دارد.

همه کمونها از سیستمی استفاده می‌کنند که یک مبلغ حداکثر برای این خدمات تعیین گردیده است. مبلغ حداکثر به معنای آن است که یک مبلغ حداکثری برای مبلغی که هر فامیل باید پرداخت نماید وجود دارد.

مکتب مخصوص

مکتب مخصوص برای شاگردانی است که مصاب به کاهش شنوایی، کاهش بینایی، اختلال زبانی شدید یا ترکیبی از چند ناتوانی جسمی یا روانی می‌باشند. تدریس در این مرکز مطابق با نیاز و امکانات شاگرد می‌باشد. این آموزش بطور کلی مشابه آموزشی است که در مکتب ابتدائیه ارائه می‌گردد. مکتب مخصوص دربرگیرنده ١٠ صنف می‌باشد.

ده مکتب مخصوص با برنامه‌های مختلف در سراسر کشور وجود دارد. این مکاتب مختلف برای افراد زیر می‌باشد:

  • شاگردانی که ناشنوا هستند یا کاهش شنوایی دارند
  • شاگردانی که اختلال زبانی شدید دارند
  • شاگردانی که کاهش بینایی دارند و کدام ناتوانی جسمی یا روانی دیگر هم دارند
  • و شاگردانی که ناشنوا بوده و یا کاهش شنوایی دارند همراه با اختلال رشد و شاگردانی که بطور مادرزاد یا در اثر حادثه ناشنوا و نابینا می‌باشند.

به چه نحو درخواستی برای مکتب مخصوص روان کرده می‌توانید؟

درخواستی خود را به اداره آموزشهای خاص (اس.پ.اس.ام) که تصمیم می‌گیرد آیا باید یک شاگرد در مکتب مخصوص پذیرفته شود یا نه، روان نمایید.

لینک نحوه درخواست جا در مکتب مخصوص و معلومات بیشتر درباره اس.پ.اس.ام در اینجا وجود دارد:

درخواست جا برای صنف ١ الی ١٠ از طریق اداره آموزش‌های مخصوص، اس.پ.اس.ام:

Specialpedagogiska myndigheten, SPSM:s webbplatsexternal link

تشخیص و یادگیری در مکتب مخصوص

در مکتب به شاگردان بطور مرتب در قسمت آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اند، معلومات داده می‌شود.

معلم، خود شاگرد و دیگر شاگردان، می‌توانند نظر خود را اعلام نمایند که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شاگردان در مورد یادگیری آنها می‌گردد. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیش رفتن در درس‌ها به أساس تشخیص داده شده در قسمت آنچه شاگرد ضرورت است یاد بگیرد و آنچه یاد گرفته، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شاگرد درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب مخصوص

حداقل یک بار در هر ترم، شاگرد، معلم و سرپرست شاگرد با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر شاگرد از مکتب رضایت دارد صحبت کنند. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید پیشرفت علمی شاگرد و پیشرفت اجتماعی او را نسبت به پلان آموزشی، پلان درسی و شروط لازمه علمی را تشریح نماید.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری شاگرد از او حمایه نموده و او را تشویق نماید صحبت شود. این گفتگوها باید به شاگرد و سرپرست امکان دهد در مورد نحوه مکتب رفتن شاگرد تاثیر بگذارند و مسئولیت بپذیرند. در این جلسه همچنان نیازهای احتمالی شاگرد و نیاز او به مطابقت دادن بیشتر خود و حمایه مخصوص هم مطرح می‌شود.

در صنف‌هایی که در آنها نمره داده نمی‌شود، بجای آن یک بار در سال یک پلان پیشرفت درسی فردی بصورت کتبی داده می‌شود. این پلان پیشرفت درسی فردی باید دربرگیرنده تشخیص کتبی و پلان بندی برای آنچه مکتب باید انجام دهد و آنچه خود شاگرد یا سرپرست باید انجام دهند تا شاگرد تا حد امکان رشد نماید، باشد.

نمره و امتیازدهی در مکتب ابتدائیه استثنائی

در مکتب مخصوص از پایان ترم خزان صنف ٧ نمره داده می‌شود.

سیستم امتیاز بندی شامل شش مرحله از "آ" الی "اف" می‌باشد که "اف" نمره مردودی می‌باشد. بعداز صنف ١٠ نمره نهایی داده می‌شود.

Senast uppdaterad 25 mars 2021