تحصیل در لیسه (دوره متوسطه)

برای نوجوانان بین ١٦ الی ٢٠ سال

نوجوانانی که دوره ابتدائیه را به پایان رسیده‌اند می‌توانند ادامه تحصیل در مکتب لیسه را انتخاب نمایند که داوطلبانه و رایگان است. تحصیل در لیسه در بیشتر أوقات دربرگیرنده پروگرام‌های عمومی و پروگرام‌های مقدماتی است. برای نوجوانان مصاب به اختلال رشد، مکتب لیسه استثنایی وجود دارد که یک دوره چهارساله می‌باشد.

Illustrerar gymnasieskola

تحصیل در لیسه برای شمایی است که بین ١٦ الی ٢٠ سال دارید. شما می‌توانید حداکثر تا زمانی که ٢٠ سال تکمیل داشته باشید لیسه را شروع نمایید. بعداز آنکه ٢٠ سال خود را تکمیل نمودید این امکان وجود دارد که در آموزش کلانسالان به تحصیل بپردازید. تحصیل در لیسه داوطلبانه و رایگان است.

هدف اصلی تحصیل در لیسه انتقال علوم به شاگردان و ایجاد شرایط لازم برای آن است که شاگردان معلومات را کسب نموه و آنرا پیشرفت داده بتوانند. تحصیلات باید زمینه رشد و پرورش شاگردان به انسان‌هایی مسئولیت پذیر را فراهم نماید که فعالانه در زندگی شغلی و اجتماعی سهم می‌گیرند و آن را پیشرفت می‌دهند.

لیسه‌ها می‌توانند به روش‌های مختلفی سازماندهی شوند

لیسه‌ها می‌توانند بصورت کمونی، مستقل و تحت مدیریت شورای ولایتی باشند. همه لیسه‌ها مکلفند از قانون مکاتب سویدن پیروی نمایند، از جمله در قسمت مطالبی که تدریس می‌شود و نحوه نمره دادن.

هر لیسه این امکان را دارد که یک مشخصه خاص را انتخاب نماید، بعنوان مثال صنف‌های انگلیسی یا فرهنگ و ورزش.

انتخاب لیسه‌های مستقل برای همه آزاد می‌باشد و تدریس در آنها باید معادل همانی باشد که در لیسه‌های کمونی آموزش داده می‌شود. لیسه‌های مستقل مدیریت (مالک) دیگری غیر از کمون دارند.

پروگرام‌های (رشته‌های) عمومی

در مجموع ١٨ پروگرام دوره متوسطه وجود دارد، که شش پروگرام از بین آنها پروگرام‌های آماده کننده برای تحصیلات عالیه می‌باشد و ١٢ پروگرام مسلکی (حرفه‌‌ای) وجود دارد، هر پروگرام سه سال جریان خواهد داشت.

همه شاگردان پروگرام‌های آماده کننده تحصیلات عالیه، باید یک کار پایانی دوره متوسطه انجام دهند که نشان دهد شاگرد برای برای ادامه تحصیل در مقطع عالی در مدارس عالی یا پوهنتون‌ها آماده است.

همه پروگرام‌های مسلکی دربرگیرنده ١٥ هفته آموزش در محل کار می‌باشند که آموزش در محل کار انجام می‌پذیرد. یک پروگرام مسلکی همچنان می‌تواند به شکل یک "دوره متوسطه آموزش شاگرد مسلکی" انجام گیرد که در آن حداقل نیمی از تحصیل در محل کار انجام خواهد گرفت. همه شاگردان در یک پروگرام مسلکی باید یک کار پایانی دوره متوسطه انجام دهند که نشان دهد شاگرد آماده است تا در زمینه‌ای که آن دوره تحصیلی او را آماده نموه کار کند.

برای شمایی که واجد شرایط برای پروگرام عمومی نیستید چهار پروگرام مقدماتی وجود دارد. آنها این امکان را بوجود می‌آورند که بعدا وارد پروگرام‌های عمومی شده یا وارد بازار کار شوید.

پروگرام مقدماتی

پروگرام مقدماتی برای شمایی است که واجد شرایط برای پروگرام‌های عمومی مکتب لیسه نیستید. این که کدام پروگرام را انتخاب نمایید از جمله بستگی به این دارد که هدف شما از تحصیل در پروگرام مربوطه چیست. یک گزینه برای پروگرام مقدماتی آن است که شاگرد حداکثر دو سال دیگر هم در مکتب ابتدائیه درس بخواند تا واجد شرایط لازم شود. پروگرام مقدماتی باید به شمایی که واجد شرایط ورود به پروگرام عمومی نیستید امکان ورود به این پروگرام‌ها را بدهد و یا منجر به آن شود که شما کاری بدست آورده بتوانید.

تحصیل در پروگرام مقدماتی باید از یک پلان دنباله روی نماید که دربرگیرنده هدف، طول دوره، و مطالب اصلی گنجانده شده در آن پروگرام باشد. همچنان باید یک پلان فردی هم برای هر شاگرد تنظیم گردد. این پلان باید بر مبنای هدف شما از تحصیل، نیازها و علائق شما شکل داده شود.

از خزان ٢٠١٩ چهار پروگرام مقدماتی وجود خواهد داشت: انتخاب برمبنای پروگرام، مقدماتی مسلکی، پروگرام گزینه فردی و مقدماتی زبان. هیچکدام از این پروگرام‌ها دیپلم فراهم نمی‌کند بلکه هدف راهنمایی شاگردان به یک پروگرام عمومی دیگر یا کار می‌باشد.

تحصیل تمام وقت می‌باشد و مضامین درسی بر مبنای یک پلان تحصیلی فردی تعیین می‌گردد. پلان تحصیلی فردی باید از اول جولای ٢٠١٩ دربرگیرنده هدف از این دوره تحصیلی، محتوا و مضامین اصلی و طول آن باشد. بعداز آن، هدف شاگرد از گذراندن این دوره تحصیلی بر روی شکل پلان تحصیلی فردی تاثیر خواهد گذاشت. یک شاگرد که پروگرام مقدماتی را به پایان ببرد یک دیپلم دوره متوسطه دریافت می‌کند.

برای آنکه دریابید کدام پروگرام مناسبترین برای شما می‌باشد، با یک رهنمای تحصیلی و مسلکی در مکتب خود صحبت کرده می‌توانید.

چهار پروگرام مقدماتی مختلف De fyra introduktionsprogrammen

Illustrerar väljaskola

انتخاب بر مبنای پروگرام

انتخاب بر مبنای پروگرام برای شمایی است که می‌خواهید دوره‌ای بگذرانید که گرایش به یک پروگرام عمومی مشخص دارد و دلیل انتخاب آن است که در اسرع وقت بتوانید در آن پروگرام عمومی پذیرفته شوید. پروگرام عمومی مربوطه که دوره آموزشی به آن گرایش دارد هم می‌تواند یک پروگرام مسلکی باشد و هم یک پروگرام آماده کننده برای تحصیلات عالیه.

این کمون محل سکونت شماست که مسئولیت دارد به همه شاگردان واجد شرایط برای پروگرام "انتخاب بر مبنای پروگرام" این دوره ارائه گردد.

در موارد زیر شما واجد شرایط می‌باشید:

  • کامیابی در سویدنی یا سویدنی منحیث زبان دوم
  • ریاضیات و انگلیسی، همچنان سه مضمون درسی دیگر
  • و یا سویدنی یا سویدنی منحیث زبان دوم،
  • ریاضیات یا انگلیسی، همچنان چهار مضمون درسی دیگر

مقدماتی مسلکی

مقدماتی مسلکی برای شمایی است که می‌خواهید در یک کورس با گرایش مسلکی تحصیل نمایید، اما نمرات کامیابی لازم برای ورود به یک پروگرام مسلکی را ندارید.

مقدماتی مسلکی می‌تواند دربرگیرنده تحصیلاتی باشد تا شما بتوانید کاری بدست آورید یا برای یک پروگرام مسلکی درخواست کرده بتوانید. این تحصیلات منحیث مثال می‌تواند بشمول مضامین درسی دوره ابتدائیه که در آنها کامیاب نشده‌اید، کورس‌هایی از پروگرام مسلکی، آموزش در محیط کار (آ.پ.ال) یا کارآموزی و دیگر اقدامات لازم که شما برای پیشرفت علمی خود ضرورت دارید، باشد. بعداز گذراندن این تحصیلات شما می‌توانید کار جستجو نموده و یا در یک پروگرام مسلکی ادامه تحصیل دهید.

گزینه فردی

گزینه فردی برای شمایی است که در پروگرامی می‌خواهید تحصیل نمایید تا کاری بدست آورده و یا در لیسه و یا دیگر سطح ادامه تحصیل دهید. شما در بعضی مضامین درسی که برای ورود به پروگرام عمومی ضروری هستند، کامیاب نشده‌اید.

تحصیل در این پروگرام می‌تواند منحیث مثال دربرگیرنده مضامین درسی دوره ابتدائیه که در آنها کامیاب نشده‌اید، کورس‌هایی از پروگرام عمومی، و دیگر اقدامات لازم مثل اقدامات مشوق یا کارآموزی، باشد. بعداز گذراندن این تحصیلات شما می‌توانید کار جستجو نموده و یا در یک مکتب لیسه ادامه تحصیل دهید.

مقدماتی زبان

Illustrerar introduktionprogrammen

مقدماتی زبان برای شما می‌باشد که تازه به سویدن وارد شده و نمرات کامیابی لازم برای ورود به یک پروگرام عمومی را ندارید و ضرورت به تحصیل در زبان سویدنی دارید. در این کورس تمرکز بر روی زبان سویدنی است تا شاگرد به یک پروگرام مقدماتی دیگر، پروگرام عمومی، آموزش کلانسالان یا یک شغل، رفته بتواند. این کورس بر مبنای تجربیات، معلومات و هدف شاگرد از تحصیل تنظیم شده و مطابقت داده می‌شود.

این کورس دربرگیرنده تدریس سویدنی و دیگر مضامین درسی دوره ابتدائیه، کورس‌هایی از پروگرام عمومی، و دیگر اقدامات لازم می‌باشد که شما برای پیشرفت علمی خود به آنها ضرورت دارید. بعداز گذراندن این تحصیلات شما می‌توانید در مکتب لیسه یا دیگر مکان ادامه تحصیل دهید.

تشخیص و یادگیری در لیسه

در لیسه به شما بطور مرتب در مورد آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اید، معلومات داده می‌شود.

معلم، خود شما و دیگر شاگردان، می‌توانید نظر خود را اعلام نمایید که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شما در امر یادگیری خواهد گردید. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیشرفت در درس‌ها بر مبنای تشخیص داده شده در مورد آنچه شما ضرورت است یاد گرفته و آنچه تاکنون یاد گرفته‌اید، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شما درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب لیسه

حداقل یک بار در هر ترم، باید شما، معلم و سرپرست شما (اگر زیر ١٨ سال سن دارید) با یکدیگر ملاقات نمایید تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر از مکتب رضایت دارید صحبت کنید. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید تصویری هم از پیشرفت علمی و هم پیشرفت اجتماعی شما بدست دهد.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری از شما حمایه نموده و شما را تشویق نماید صحبت کنید. این گفتگوها به شما و سرپرستتان امکان می‌دهد در مورد نحوه مکتب رفتن خود تاثیر گذاشته و در اینکارمسئولیت بپذیرید. در این جلسه از جمله نیازهای احتمالی شما برای آنکه خود را بیشتر با امور مکتب مطابقت دهید و نیاز به حمایت‌های مخصوص، هم مطرح می‌شود.

نمره و امتیازدهی در مکتب لیسه

شاگردانی که پروگرام عمومی را می‌گذرانند در پایان هر کورس نمره می‌گیرند. برای هر کورس یک شرط علمی تعیین شده که شرح می‌دهد چه معلوماتی باید کسب نمایید. برای هر کورس گذرانده شده و برای کار پایانی دوره متوسطه، نمره داده می‌شود.

در پروگرام مقدماتی معلم برای هر کورس گذرانده شده یا مضمون درسی دوره ابتدائیه نمره می‌دهد.

سیستم امتیازبندی دربرگیرنده شش مرحله می‌باشد: "آ" تا "اف". نمرات "آ" تا "ای" نمرات کامیابی و "نمره "اف" نمره ناکامی می‌باشد. زمانی که برای همه کورسها و کار پایانی دوره متوسطه نمره دریافت نمودید، یک نمره نهایی دریافت می‌کنید. اگر آنقدر غیرحاضری داشته باشید که معلم نتواند نمره دهد یک علامه دش (– ) بجای نمره گذاشته می‌شود.

مکتب لیسه استثنائی

Dekorationsbild gymnasiesärskolan

مکتب لیسه استثنایی یک دوره چهار ساله برای شمایی است که بین ١٦ الی ٢٠ سال داشته و دارای یک اختلال رشد/ کم توانی هوشی می‌باشید یا مصاب به آسیب مغزی در اثر حادثه می‌باشید. مکتب لیسه استثنایی دربرگیرنده پروگرام‌ عمومی و پروگرام فردی می‌باشد.

پروگرام عمومی و فردی

در مکتب لیسه استثنایی ده پروگرام عمومی وجود دارد. همه آنها آماده کننده مسلکی می‌باشند که هدف آنها آماده کردن شاگردان برای یک زندگی کاری می‌باشد. پروگرام فعالیت‌های هنری و پروگرام اجتماعی، طبیعی و زبان همچنان شاگردان را برای ادامه تحصیل، منحیث مثال در یک مکتب عالیه ملی، آماده می‌کند. پروگرام‌های عمومی بیشتر آماده کننده مسلکی می‌باشند. یک پروگرام ملی همچنان می‌تواند بحیث یک دوره متوسطه شاگرد-آموزشی باشد که حداقل نیمی از این دوره خارج از مکتب و در یک یا چند محل کار انجام می‌گیرد.

همه شاگردان همچنان باید یک کار پایان دوره متوسطه انجام دهند که در آن شاگرد نشان دهد کارهای معمول در زمینه‌های مسلکی پروگرام مربوطه را انجام داده می‌تواند.

پروگرام‌های فردی برای شاگردانی است که تحصیل در پروگرام عمومی را دنبال کرده نمی‌توانند. هر پروگرام چهار سال در جریان است و دربرگیرنده موضوعات کلی مضامین درسی می‌باشد.

کارآموزی هم می‌تواند در پروگرام فردی گنجانده شود.

درخواست تحصیل در یک پروگرام در لیسه استثنایی

درخواست تحصیل در یک پروگرام عمومی یا فردی در لیسه استثنایی باید به کمون محل سکونت تسلیم شود که درخواست را بررسی و در مورد پذیرش تصمیم می‌گیرد.

تشخیص و یادگیری در لیسه استثنایی

در لیسه به شما بطور مرتب در مورد آنچه، به نسبت هدف تعیین شده تدریس، یاد گرفته‌اید، معلومات داده می‌شود.

معلم، خود شما و دیگر شاگردان، می‌توانید نظر خود را اعلام نمایید که این امر موجب رهنمایی و پیشرفت شما در امر یادگیری شما خواهد گردید. معلم و شاگرد همچنان در مورد نحوه کار شاگرد برای پیشرفت در درس‌ها بر مبنای تشخیص داده شده در مورد آنچه شما ضرورت است یاد گرفته و آنچه تاکنون یاد گرفته‌اید، صحبت می‌کنند. مهم است که خود شما درکی از یادگیری خود و ضرورت پیشرفت خود داشته باشد.

جلسه پیشرفت تحصیلی در مکتب لیسه استثنایی

حداقل یک بار در هر ترم، باید شما، معلم و سرپرست شما (اگر زیر ١٨ سال سن دارید) با یکدیگر ملاقات نمایید تا در مورد نحوه پیشرفت کارها در مکتب و اینکه چقدر از مکتب رضایت دارید صحبت کنید. به این ملاقات جلسه پیشرفت تحصیلی گفته می‌شود. این جلسه باید تصویری از پیشرفت علمی و پیشرفت اجتماعی شما بدست دهد.

در این جلسه باید در مورد اینکه مکتب به چه نحوه باید در راه پیشرفت و یادگیری از شما حمایه نموده و شما را تشویق نماید صحبت کنید. این گفتگوها به شما و سرپرستتان امکان می‌دهد در مورد نحوه مکتب رفتن خود تاثیر گذاشته و در اینکارمسئولیت بپذیرید .در این جلسه از جمله نیازهای احتمالی شما برای آنکه خود را بیشتر با امور مکتب مطابقت دهید و نیاز به حمایت‌های مخصوص، هم مطرح می‌شود.

نمره و امتیازدهی در مکتب لیسه استثنایی

شاگردان که پروگرام عمومی را می‌گذرانند در پایان هر کورس نمره می‌گیرند. برای هر کورس یک شرط علمی تعیین شده که شرح می‌دهد چه معلوماتی باید کسب نمایید. شاگردانی که یک پروگرام عمومی یا فردی را گذرانده باشند، باید پس از پایان پروگرام یک دیپلم دوره متوسطه استثنایی دریافت نمایند.

بحیث نمره از حروف "آ" تا "ای" استفاده می‌شود. بالاترین نمره "آ" و کمترین نمره "ای" می‌باشد. در پروگرام‌های فردی کدام نمره داده نمی‌شود، بجای آن معلومات شما بر مبنای سطوح علمی تعیین شده ارزیابی می‌شود.

آیا می‌خواهید بیشتر بدانید؟

با رهنمای تحصیلی- مسلکی در مکتب خود تماس بگیرید تا معلومات بیشتر درباره پروگرامی که برای شما مناسب می‌باشد، دریافت نمایید.

Senast uppdaterad 25 mars 2021