Dugsiga hoose-dhex ee carruurta baahiyaha gaarka ah qaba

Somaliska (SOM)

Dugsiga hoose-dhexe ee carruurta baahiyaha gaarka ah qaba waxaa loogu tala galay carruurta u dhexeysa 7 iyo 16 jir ee qaba jiha wareer xagga horuumarka ah/ naafanimo ama maskaxda ka dhaawacmay.

Två elever vid en dator.

Iskoolladu waxay noqon karaan kuwa degmadu leedahay ama kuwa xor ah

Dugsiyada hoose-dhexe waxay noqon karaan kuwo degmada leedaha ama kuwa xor ah. Dugsiyada hoose-dhexe badankooda waxaa iska leh degmada, inta badanna carruurtu waxay dhigtaan iskoolka degmada ee gurigooda ugu dhaw.

Dugsi hoose-dhexe oo kasta wuxuu fursad u haysta in uu lahaado takhasusyo gooni ah, tusaale ahaan fasallo ingiriis ah, ama fasallo dhaqan- iyo isboorti ah.

Iskoollada xorta ah dhammaan wey u furanyihiin, waxa lagu dhigayana waa in ay u qalmaan waxa lagu bixiyo dugsiyada degmooyinka. Dugsiyada xorta ah waxaa leh cid kale (milkiile) oo aan degmada ahayn.

Dugsiga hoose-dhex ee carruurta baahiyaha gaarka ah qaba

Dugsiga hoose-dhexe ee carruurta baahiyaha gaarka ah qaba waxaa loogu tala galay carruurta u dhexeysa 7 iyo 16 jir ee qaba jiha wareer xagga horuumarka ah/ naafanimo ama maskaxda ka dhaawacmay. Dugsiga hooose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman waxaa la waafajiyaa arday kasta duruufihiisa iyo baahidiisa. Waxbarashadu waa in ay ardayda aqoon siisaa, gacanna ka geysataa horuumarkooda, wadajirnimadooda bulshonimo, una sameysaa aasaas wanaagsan oo gaarsiisa in ay si firfircoon bulshada wax ula qeybsadaan.

Waxa lagu qabto dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman

Dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman waxaa ku jira waxbarasho ku aaddan maaddooyin ama aagag maaddoonka ama wax kuwaas laga soo qaatay oo leesu geeyay. Waxbarashada waxaa sidoo kale ku jiri karaa maaddooyin ku saleysan manhajyada waxbarashada eed dugsiga hoose-dhexe. Waxbarashadu waa in ay tusaale ahaan ardayga siisaa aqoon iyo qiyam, gacan ka geysataa horuumar shakhsi ahaaneed, wadajir bulshonimo iyo in ay u dhigto aasaas fiican oo uu ardaygu bulshada wax kula wadaago.

Ardayda dhigata dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman, una baahan in ay aadaan guriga xilliga firaaqada waxay boos ka codsanayaa guriga xilliga firaaqada ee dugsiga hoose-dhexe ama iskoolka gaarka ah. Wax dheeraad ah ka akhriso cutubka ku saabsan guriga xilliga firaaqada ee hoos ku qoran.

Qorshaha waqtiga ee dugsiga hoose-dhexe ee carruurta maanta doorsoon iyo manhajka waxbarashada

Qorshaha waqtiga ee iskoolka waxaa ku qeexan maaddooyinka waxbarashada ku jira iyo sida loogu qeybinayo sanad dugsiyeedyada kala duduwan ee sanadka. Ardayda dhigata dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman waxay xaq u leeyihiin tiro saacado ah oo wax loo dhigayo oo damaanad qaadan. Sanad dugsiyeed kasta wuxuu u qeybsanyahay laba xilli dugsiyeedyo, mid deryta ah iyo mid guga ah.

Ardayda dhigata dugsiga hoose-dhexe waxay dhigtaan maaddooyin ama aagag maaddooyin. Maaddooyinka ku jira waa iswiidhish ama iswiidhihska luqad labaad ahaan ah, xisaab, ingiriis, maaddooyin farshaxan-gacan ka qabad ah, farsamo, maaddooyinka cilmiga bulshada, maddooyinka sayniska. Kuwa aan awoodi karin in ay maaddooyinkaas dhigtaa waxay dhigan karaan aagagga ee dhaqdhaqaaqa maalinlaha ah iyo fahamka xaqiiqada nolosha.

Maaddo kasta ee iskoolka lagu dhigu waxay leedahay manhaj waxbarasho. Wuxuu manhajku tilmaamayaa ula jeeddada laga leeyahay wax barashada iyo aqoonta ilmaha la siiyo si uu maaddada ugu hor maro.

Waxa iskoolka la qabanayo waa in ay waafaqsanyihiin qiyamka bulshada ee dimuquraadiyadda, dhammaan dadka iskoolka ka shaqeynayana waa in ay ixtiraamaan isku qiime ahaanta bani’aadanka iyo deegaanka . Dhammaan ardaydu waa in ay dareemaan kalsooni iyo in la ixtiraamayo, waana in iskoolka lagu siiyaa duruufo isku mid ah.

Qiimeynta iyo waxbarashada dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman

Iskoolka waxaa ardayda lagu siinayaa macluumaad joogto ah oo ku aaddan waxa ay tahay in uu barto ama ay barato marka loo eego hadafka laga leeyahay waxa la dhigayo. Macallinka, ardayga naftirkiisa iyo ardayda kale wey ku war celin karaan ardayga taas oo gacan ka geysaneysa in ardaygu uu waxbarashada horay ugu sii socda. Macallinka iyo ardaygu sidoo kale waxay ka wada hadlayaan sida ay tahay in uu ardaygu wax u sameeyo si uu waxbarashadiisa horay ugu sii socdo iyadoo laga duulayo qiimeynta waxa uu ardaygu u baahanyahay iyo waxa uu horbaba uyaqaanay. Waxaa muhiim ah in ardayga naftirkiisu uu faham u yeesho waxbarashadiisa iyo baahidiisa horuumarid.

Wadahadalka horuumarka ardayga ee dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman

Ugu yaraan hal jeer xilli dugsiyeed kasta waa in ardayga, macallinka iyo waaliddiintu ay kulmaan si ay isula eegaan sida uu iskoolku ugu socdo iyo sida uu ardaygu ugu qanacsanyahay. Waxaa taas loogu yeeraa wadahadalka horuumarka ardayga. Wadahadalku wuxuu sawir ka bixin karyaa horuumarka aqooneed ee ardayga iyo horuumarka bulshaynimo.

Inta wadahadalku socdo waa in laga hadlaa sida uu iskoolku u taageeri karyo, una dhiirri gelin karyo horuumarka ardayga iyo waxbarashadiisa. Wadahadalku wuxuu ardayga iyo waalidka siinayaa fursad ah in ay saameyn ku yeeshaan, qaataanna mas’uuliyaddooda ku aaddan iskool dhigashada ardayga.

Marka la yeelanayo wadahadalka horuumarka ardayga waa in ardayda dhigata fasallada 1-5 goonidooda loogu qoraa qorshe shakhsi ahaaneed oo horuumarid ardayda dhigata fasallada 1-5, ardayda dhigata fasallada 6-9 ee aan shahaaddo qaadanena goonidooda loogu qoraa. Qorshaha horuumarid ee qof ahaaneed waa in uu ka koobnaadaa qiimeyn iyo qorshe ku jeeda mustaqbalka.

Shahaaddo iyo buundo saaridda dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhiman

Dugsiga hoose-dhexe ee carruurta caqliga dhima waxaa maaddooyinka shahaaddo loo saaraa oo keliya haddii ay taas dalbadaan waalidka iyo ardaygu. Taasi ma khuseyso maaddooyinka aagaaga aan shahaaddo lagu bixin. Derejooyinka shahaaddadu waxay leedahay jaranjarooyin ah: A – F. A waa waxa ugu sarreeya ee lagu baaso, E-na waa waxa ugu hooseeya ee lagu baaso. Haddii ardaygu uusan gaarin inta layska rabo buundada E wax shahaadoo ah lama siinayo

Senast uppdaterad 22 september 2021