Förskolan och annan pedagogisk omsorg

Förskolan är till för barn mellan ett och sex år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Om det erbjuds i kommunen kan det också finnas annan pedagogisk verksamhet för barn mellan ett och 12 år.

Illustrerar förskola

Förskola och annan pedagogisk verksamhet är frivillig. Syftet är dels att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med att arbeta, dels att erbjuda en stimulerande och utvecklande verksamhet för barnen.

Förskolan

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Den pedagogiska verksamheten ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Pedagogerna ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Det gör man till exempel genom att leka, sjunga, röra sig, samarbeta, måla och utforska naturen. Måltider ingår på förskolan och är en del av den pedagogiska verksamheten. Att skapa trygghet och goda relationer med barn och vårdnadshavare är en viktig uppgift för förskolan.

Kommunala och fristående förskolor

Det finns både kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan drivas som till exempel föräldrakooperativ eller per­sonal­kooperativ, av en stiftelse eller ett aktiebolag.

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskoleplatser inom kommunen som motsvarar behovet och att barn erbjuds plats. Kommunen ansvarar också för att kontrollera att all verksamhet i förskolan uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Vilka går i förskola?

Förskolan är frivillig. Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder:

  • när föräldrarna arbetar eller studerar,
  • när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga eller
  • om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation.

Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder mer tid än detta.

Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till:

  • alla barn det år barnet fyller 3 år (allmän förskola, 3 timmar per dag),
  • barn som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Avgifter för förskola

Tre timmar per dag i allmän förskola är avgiftsfri från höstterminen det år barnet fyller tre år. Tiden utöver de tre timmarna är avgiftsbelagd. Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en förskoleplats ska kosta.

Avgiftens storlek bestäms av föräldrarnas inkomstnivå. I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär en övre gräns för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är barnomsorg för barn mellan 1 och 12 år.

Illustrerar annan pedagogisk verksamhet

Det finns fyra olika typer av annan pedagogisk verksamhet:

  • pedagogisk omsorg
  • omsorg under tid på dygnet då förskola eller fritidshem inte erbjuds
  • öppen förskola
  • öppen fritidsverksamhet.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan erbjudas föräldrar som önskar det, istället för förskola eller fritidshem. Pedagogisk omsorg kan erbjudas i personalens eget hem, i en annan lokal eller i olika flerfamiljslösningar.

Enligt skollagen ska barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek och lokalerna ska fungera för ändamålet. Det ska också finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamheten ska utgå från varje barns behov och utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vem kan bedriva pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen ska sträva efter att erbjuda annan pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det.

Avgifter för pedagogisk omsorg

Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för plats i pedagogisk omsorg. Idag använder alla kommuner ett system med maxtaxa för barnomsorg. Maxtaxan innebär att en övre gräns sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer och bestäms utifrån föräldrarnas inkomst. Maxtaxan gäller även för pedagogisk omsorg, både sådan som bedrivs i kommunal och enskild regi.

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Omsorg under tid på dygnet då förskola eller fritidshem inte erbjuds, kan erbjudas till exempel på kvällar, nätter eller helger.

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tiden då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Öppen förskola

Öppen förskola är till för barn som inte är inskrivna i förskolan. En förälder eller någon annan vuxen ska följa med barnet till öppna förskolan. Öppna förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet i grupp tillsammans med de vuxna som följer med. Samtidigt får de vuxna möjlighet till social gemenskap. Barnen är inte inskrivna utan föräldrarna bestämmer om och hur mycket barnet ska delta.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är till för 10–12 åringar som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Familjerna bestämmer när och hur ofta barnen ska delta. Den öppna fritidsverksamheten är ofta samordnad med skola och fritidshem och/eller kommunens övriga fritidsverksamheter för barn och ungdom.

Senast uppdaterad 25 mars 2021