Gymnasieutbildning

För unga mellan 16 och 20 år.

Ungdomar som avslutat grundskolan kan välja att fortsätta studera i gymnasieskolan som är frivillig och avgiftsfri. Gymnasieskolan består främst av nationella program och introduktionsprogram. För ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning finns gymnasiesärskolan som är en fyraårig utbildning.

Illustrerar gymnasieskola

Gymnasieskolan vänder sig till dig som är mellan 16 och 20 år. Du kan börja gymnasieskolan senast det år du fyller 20 år. Efter att du fyllt 20 år finns det möjlighet att studera inom vuxenutbildning. Gymnasieskolan är frivillig och avgiftsfri.

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.

Gymnasieskolor kan organiseras på olika sätt

Det finns kommunala, fristående och landstingsdrivna gymnasieskolor. Alla skolor är skyldiga att följa skollagen, bland annat när det gäller utbildningsinnehåll och betygssättning.

Varje gymnasieskola har möjlighet att ha en särskild profil, till exem­pel engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser.

Fristående skolor är öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala skolor. Fristående skolor har en annan huvudman (ägare) än kommunen.

Nationella program

Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram, varav sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Varje program pågår under tre år.

Alla elever på de högskoleförberedande programmen ska göra ett gymnasiearbete som visar att eleven är förberedd för högre studier vid högskola eller universitet.

Alla yrkesprogram innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande där utbildningen sker på en arbetsplats. Ett yrkesprogram kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning, där minst halva utbildningen sker på en arbetsplats. Alla elever på yrkesprogram ska göra ett gymnasiearbete som visar att eleven är förberedd för att arbeta inom det område som utbildningen förbereder för.

För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns fyra introduktionsprogram. De ger möjlighet att senare komma in på gymnasiets nationella program eller ut i arbetslivet.

Beskrivningar av de nationella programmen på andra språk

Beskrivningar av de nationella programmen på andra språk hittar du under rubriken "Om programmet på andra språk" på sidan för varje program.

Gymnasieskolans program

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram finns för dig som inte är behörig till de nationella programmen i gymnasieskolan. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet. Ett alternativ till att gå ett introduktionsprogram är att gå kvar upp till två år till i grundskolan för att bli behörig. Introduktionsprogrammet ska ge dig som inte är behörig till ett nationellt program möjlighet att komma in på ett sådant program eller leda till att du kan få ett arbete.

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildning som ska innehålla syfte, längd och det huvudsakliga innehållet. En individuell studieplan ska också upprättas för varje elev. Den ska utformas efter ditt mål med din utbildning, dina behov och intressen.

Från och med hösten 2019 finns fyra olika introduktionsprogram: Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett annat nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska från och med den 1 juli 2019 beskriva utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Elevens mål med utbildningen påverkar sedan hur den individuella studieplanen ska se ut. En elev som avslutar ett introduktionsprogram får ett gymnasieintyg.

För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar bäst för dig, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare på din skola.

De fyra olika introduktionsprogrammen

Illustrerar väljaskola

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt, ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Det är din hemkommun som ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet.

Du är behörig som har:

  • godkänt i svenska eller svenska som andraspråk,
  • matematik och engelska samt tre andra ämnen eller
  • svenska eller svenska som andraspråk,
  • matematik eller engelska och fyra andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen kan innehålla utbildning för att du ska kunna få ett arbete eller för att du ska kunna söka till ett yrkesprogram. Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från yrkesprogram, arbetsplatsförlagt lärande (apl) eller praktik och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser såsom motivationsinsatser eller praktik. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ i Sverige och saknar de godkända betyg som krävs för att gå ett nationellt program och behöver ha en utbildning i det svenska sSpråkintroduktionpråket. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till annat introduktionsprogram, nationellt program, vuxenutbildning eller yrke. Utbildningen läggs upp och anpassas efter elevens erfarenheter, kunskaper och mål med utbildningen.

Illustrerar introduktionprogrammen

Utbildningen kommer att innehålla undervisning i svenska och andra ämnen från grundskolan, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du läsa vidare i gymnasieskolan eller i annan utbildning.

Bedömning och lärande i gymnasieskolan

I skolan får du löpande information om vad du har lärt dig i förhållande till utbildningens och undervisningens mål.

Läraren, du själv och andra elever, kan ge återkoppling som bidrar till att leda dig framåt i ditt lärande. Lärare och elev samtalar också om hur eleven ska göra för att komma vidare i sina studier utifrån en bedömning av vad du behöver och redan kan. Det är viktigt att du själv får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Utvecklingssamtal i gymnasieskolan

Minst en gång varje termin ska du, din lärare och din vårdnadshavare (om du är under 18 år) träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur du trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en bild av både din kunskapsutveckling och din sociala utveckling.

Under samtalet ska ni prata om hur skolan kan stödja och stimulera din utveckling och ditt lärande. Samtalet ger dig och din vårdnadshavare en möjlighet att påverka och ta ansvar för din skolgång. Här tar man bland annat upp dina eventuella behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Betyg och betygsättning i gymnasieskolan

Elever på nationella program får betyg efter varje avslutad kurs. I varje kurs finns det kunskapskrav som anger vad du ska uppnå. Betyg sätts på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet.

På introduktionsprogram sätter läraren betyg efter varje avslutad kurs eller grundskoleämne.

Betygsskalan har sex steg: A – F. A - E står för godkända resultat och F för inte godkänt resultat. När du har fått betyg på alla kurser och på gymnasiearbetet så ska du få ett slutbetyg. Ett streck i betyget sätts om du har haft så stor frånvaro att läraren inte kan sätta betyg i ämnet.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning som vänder sig till dig som är mellan 16 och 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Gymnasiesärskolan består av nationella program och individuella program.

dekorationsbild gymnasiesärskolan

Nationella och individuella program

Det finns nio nationella program inom gymnasiesärskolan. De är alla yrkesförberedande med syfte att förbereda eleverna för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder även för fortsatta studier på till exempel folkhögskola. De nationella programmen är framförallt yrkesförberedande. Ett nationellt program kan även genomföras som gymnasial lärlingsutbildning, där minst halva utbildningen sker ute på en eller flera arbetsplatser.

Alla elever ska även göra ett gymnasiesärskolearbete, där eleven visar att han eller hon kan utföra vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.

De individuella programmen är till för de elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. Varje program pågår under fyra år och består av ämnesområden.

Även praktik kan ingå på de individuella programmen.

Ansökan till program inom gymnasiesärskolan

En ansökan till ett nationellt eller individuellt program inom gymnasiesärskolan ska lämnas till hemkommunen som prövar ansökan och tar beslut om antagning.

Bedömning och lärande i gymnasiesärskolan

I skolan får du löpande information om vad du har lärt dig i förhållande till programmålen och undervisningens mål.

Läraren, du själv och andra elever, kan ge återkoppling som bidrar till att utvecklas framåt i ditt lärande. Du har också samtal med din lärare om hur du ska göra för att komma vidare i dina studier utifrån en bedömning av vad du behöver och redan kan. Det är viktigt att du själv får förståelse för ditt eget lärande och ditt behov av utveckling.

Utvecklingssamtal i gymnasiesärskolan

Minst en gång varje termin ska du, din lärare och din vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur du trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en bild av din kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet ska ni prata om hur skolan kan stödja och stimulera din utveckling och lärande. Samtalet ger dig och din vårdnadshavare en möjlighet att påverka och ta ansvar för din skolgång. Här tar man bland annat upp dina eventuella behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Bedömning och betygsättning i gymnasiesärskolan

Elever på nationella program får betyg efter varje avslutad kurs. I varje kurs finns det kunskapskrav som anger vad du ska uppnå. Elever som läst ett nationellt program eller individuellt program ska efter avslutat program få ett gymnasiesärskolebevis.

Som betyg används beteckningarna A- E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. På de individuella programmen sätts inte betyg, istället bedöms dina kunskaper efter kravnivåer.

Vill du veta mer om gymnasieutbildning?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen på din skola för råd och mer information om vilket program som kan vara lämpligt.

Senast uppdaterad 25 mars 2021