Utbildningar för vuxna

För personer över 16 år.

Att ha examen från grundskola och gymnasieskola är ofta en förutsättning för att kunna få ett jobb. Om du inte har examen från grundskola eller gymnasieskola kan du läsa in en sådan som vuxen. En gymnasieexamen är också en förutsättning för att studera vidare på en yrkeshögskoleutbildning eller till studier på högskola och universitet.

Vuxenutbildning om svenska skolan

På skolorna och i kommunen finns studie- och yrkesvägledare som kan ge mer information både om utbildningar och om den svenska arbetsmarknaden.

För dig som är ny i Sverige

Det finns många utbildningar för vuxna att välja bland, både utbildningar som leder till ett yrke och utbildningar som förbereder för att studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. För att ta reda på vilken nivå din tidigare utbildning ligger på kan studie- och yrkesvägledare i din kommun eller på din skola hjälpa till att bedöma dina kunskaper och erfarenheter.

På skolorna och i kommunen finns tillgång till studie- och yrkesvägledare som kan ge mer information, både om utbildningar och den svenska arbetsmarknaden.

Kommunal vuxenutbildning – komvux

Illustrerar komvux

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. På komvux kan du också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildningsinriktning. Du kan även lära dig svenska på komvux, läs mer under Sfi, svenska för invandrare längre ned i texten.

När du börjar studera på komvux har du rätt till en individuell studieplan. Alla utbildningar som kommunen ansvarar för är avgiftsfria.

På komvux kan du:

 • läsa sfi och kurser som motsvarar grundskolan och gymnasieskolan,
 • läsa in en examen som motsvarar gymnasieskolan,
 • komplettera tidigare utbildning för att få behörighet till högskola eller yrkeshögskola,
 • få en yrkesutbildning,
 • få göra en prövning av dina kunskaper i ett ämne,
 • få tidigare kunskaper validerade.

Vem får studera på komvux?

Från och med den 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på komvux. För att få studera på komvux ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ger och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år.

Så här är utbildningen upplagd

Det kan finnas möjlighet att studera på heltid eller deltid. Du kan studera på skolan, på distans eller en kombination av dessa. Det kan också finnas möjlighet att gå vissa kurser, eller delar av kurser, på en arbetsplats.

Det går att kombinera studier på olika nivåer. Till exempel kan du kombinera utbildning i svenska för invandrare (sfi) med andra studier inom komvux.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare vid den vuxenutbildning du vill gå eller i din hemkommun för mer information om vilka kurser som erbjuds på komvux i din kommun.

Bedömning och lärande

Under utbildningen ska du kontinuerligt få information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Det är viktigt att du får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Betyg på komvux

Komvux använder betygsskalan A–F, samma som i till exempel grundskolan och gymnasieskolan. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Betyget F är inte godkänt. Din lärare sätter betyg på varje kurs som du har avslutat.

Prövning – så går det till

Prövning innebär att du får dina kunskaper bedömda utifrån kunskapskraven för att du ska kunna få ett betyg i ämnet eller på kursen. Du har rätt att göra prövningar i alla ämnen och kurser som betyg sätts i. Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen. För att få göra en prövning måste du vara bosatt i Sverige.

Syftet med prövningen är att eleven ska visa sina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Hur det går till i detalj bestämmer skolan. Det är också skolan som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. En elev kan inte kräva att få göra en prövning under en specifik tid.

Prövning kan göras inom grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Vid en prövning ska alla betygssteg vara möjliga att nå. Om du redan har ett godkänt betyg i kursen, men vill göra en prövning med sikte på ett högre betyg, så får skolan ta ut en avgift för prövningen. Avgiften får vara högst 500 kronor.

Validering – få dina tidigare kunskaper bedömda

Validering innebär att kartlägga och bedöma de kunskaper som en person har. Det kan finnas möjlighet för dig att få dina tidigare kunskaper och erfarenheter validerade. Syftet med valideringen kan vara att du vill:

 • börja studera och inför starten anpassa innehållet och nivån på dina studier så att du inte behöver läsa det du redan kan,
 • förkorta tiden på en pågående utbildning, eller
 • dokumentera dina kunskaper för att kunna visa upp vid till exempel en arbetsintervju.

Om du vill göra en validering, kontakta din kommun.

Sfi, Svenska för invandrare

Illustrerar sfi

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är utformad för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Syftet är att lära sig svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet, i arbetslivet och ifall du väljer att fortsätta studera. Den som inte kan läsa eller skriva på sitt modersmål kan få möjlighet att lära sig det.

Vem får studera på Sfi?

För att studera på sfi ska du vara 16 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera. Du ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger.

Så här är utbildningen upplagd

Utbildningen planeras, utformas och anpassas efter dina förutsättningar, behov och mål. Eftersom sfi riktar sig till personer med olika erfarenheter, livssituationer, kunskaper och studiemål läser olika personer kurserna olika snabbt. Kurser kan därför påbörjas och avslutats vid olika tillfällen för olika personer.

Som elev har du minst 15 timmars undervisning i veckan. Undervisningen sker på svenska men läs- och skrivinlärningen får ske på ditt modersmål eller på något annat språk som du behärskar. Du kan kombinera sfi med exempelvis arbete, praktik, validering, annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) eller särskild utbildning för vuxna (särvux).

Varje elev ska ha en individuell studieplan. Skolan utformar den individuella studieplanen tillsammans med dig. I den framgår bland annat utbildningsmål och omfattningen på dina studier.

Den individuella studieplanen kan ändras om du vill läsa fler kurser eller ändra ditt utbildningsmål under tiden du studerar.

Studievägar och kurser

Sfi har tre studievägar: 1, 2 och 3. Studieväg 1 vänder sig till den som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål eller har kort utbildning medan studieväg 3 vänder sig till den som är mer van att studera. Varje studieväg består av flera kurser.

Inom sfi finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Alla studievägar är sammanhållna och målgruppsanpassade.

 • Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
 • Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.
 • Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

Bedömning och lärande på sfi

Under utbildningen ska du kontinuerligt få information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Det är viktigt att du får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Betyg på sfi

Sfi använder betygsskalan A–F, samma som i grundskolan, gymnasieskolan och på komvux. A är högsta betyget och F är icke godkänt. Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Läs- och skrivinlärningen sätter man inte betyg på. Du kan också få dina kunskaper dokumenterade i ett intyg.

Vill du veta mer om komvux i sfi?

Kontakta vuxenutbildningen/sfi i din kommun. Där finns studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med råd och mer information. Kontaktuppgifter finns på kommunens webbplats.

Sfi på folkhögskola

Det finns också möjlighet att studera sfi på vissa folkhögskolor. Om du vill studera sfi på en folkhögskola, hör med din kommun vilka möjligheter som finns.

Kontakta studie- och yrkesvägledningen på folkhögskolan för att få reda på vad som gäller för den utbildning som du är intresserad av.

Komvux som särskild utbildning – särvux

Illustrerar särvux inom vuxenutbildningen

På särvux kan du läsa kurser i olika ämnen och validera kunskaper du redan har. Du får en individuell studieplan som innehåller ditt mål med utbildningen och vilka kurser som ingår.

På komvux som särskild utbildning kan du:

 • studera på grundläggande eller gymnasial nivå,
 • välja mellan olika kurser,
 • studera svenska för invandrare parallellt,
 • gå en yrkesinriktad utbildning.
 • läsa in en examen som motsvarar gymnasiesärskolan,
 • få tidigare kunskaper validerade

Vem får studera på särvux?

Komvux som särskild utbildning är till för dig som har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada och som saknar utbildning från grund- eller gymnasiesärskolan eller grund- eller gymnasieskolan. Särvux är också till för vuxna som vill komplettera en tidigare utbildning, som vill byta yrke eller som vill lära sig svenska.

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år kan du börja läsa på särvux. För att få studera på särvux ska du också vara bosatt i Sverige, sakna de kunskaper som utbildningen ger och ha förutsättningar att klara utbildningen. Ibland kan man få börja även om man är yngre än 20 år

Så här är utbildningen upplagd

Det kan finnas möjlighet att studera på heltid eller deltid. Det finns också möjlighet att gå vissa kurser, eller delar av kurser, på en arbetsplats.

Det går att kombinera studier på olika nivåer. Till exempel kan du kombinera utbildning i svenska för invandrare (sfi) med andra studier inom särvux.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare vid den vuxenutbildning du vill gå eller i din hemkommun för mer information om vilka kurser som erbjuds på särvux i din kommun.

Bedömning och lärande

Under utbildningen ska du kontinuerligt få information om vad du har lärt dig i förhållande till undervisningens mål.

Det är viktigt att du får förståelse för ditt eget lärande och behov av utveckling.

Betyg på särvux

Elever som är klara med kurser får betyg. Betygsskalan är A-E, där A är det högsta betyget och E är det lägsta betyget.

Vill du veta mer om särvux?

Kontakta din kommun. Du hittar kontaktuppgifterna på din kommuns webbplats.

Folkhögskola

Folkhögskolan är öppen för dig som är över 18 år.

Illustrerar introduktionsprogram

Folkhögskolans allmänna kurser

De allmänna kurserna riktar sig till dig som saknar grundskole- och gymnasieutbildning och därför har svårt att studera vidare eller att etablera dig på arbetsmarknaden. Kursernas innehåll och längd anpassas efter dina förkunskaper och ambitioner. Efter färdigställd kurs kan du studera vidare vid yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Yrkesutbildningar

Folkhögskolan har även många olika yrkesutbildningar. Yrkesutbildning till journalist, fritidsledare och teckentolk är bara några exempel.

Kurser för nyanlända

Några kurser vänder sig speciellt till vuxna som nyligen kommit till Sverige. Etableringskurs för nyanlända finns på flera folkhögskolor.

Vill du veta mer om folkhögskola?

Kontakta studie- och yrkesvägledningen på folkhögskolan för att få reda på vad som gäller för den utbildning som du är intresserad av.

Universitet och högskola

Illustrerar folkhögskola

För att studera på universitet och högskola behöver du ha grundläggande behörighet. Vissa utbildningar ställer också krav på särskild behörighet som innebär att du måste ha läst specifika kurser för vissa utbildningar.

Behörig via basår

Ett sätt att skaffa sig behörighet är att gå ett basår. Det är en ettårig utbildning på gymnasial nivå för dig som vill skaffa dig särskild behörighet till den utbildning på högskolenivå som du vill gå.

Behörig via komvux

Du har också rätt att läsa in behörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbildning, komvux, på gymnasial nivå. Rätten gäller både grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Ett annat sätt att bli behörig

Även du som inte har en fullständig gymnasieutbildning kan söka till universitet och högskola. Om du har en erfarenhet eller kompetens sedan tidigare arbete eller studier som kan bedömas som tillräcklig kan du söka in ändå, men då måste du kunna visa att du har den kompetensen. Du kan ha skaffat dig faktisk kompetens från tidigare kurser eller från erfarenheter av arbetsliv, föreningsliv eller längre utlandsvistelser. Att visa att du har faktisk kompetens kallas att få sin kompetens validerad.

Information om var du ska skicka din ansökan om faktisk kompetens och undantag finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Universitets- och högskolerådets webbplats antagning.selänk till annan webbplats

Studie- och yrkesvägledning

På varje universitet och högskola finns studie- och yrkesvägledning. Dit kan du vända dig om du är intresserad av någon utbildning som de har och de kan också ge dig allmän vägledning om studier på högskolenivå.

Information på olika språk om högskoleutbildning och studie-och yrkesvägledning finns på Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu.

Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nulänk till annan webbplats

Utbildningar på universitet och högskolor startar vår och höst. Heltidsstudier omfattar ungefär 40 timmar i veckan. Man kan välja att studera på deltid till exempel på halvfart eller kvartsfart på många kurser. Då studerar man färre timmar per vecka och tar färre högskolepoäng. Många utbildningar och kurser går att studera på distans. Det finns även föreläsningar på kvällar eller helger. Det underlättar för dig som vill kombinera studierna med arbete.

Yrkeshögskoleutbildning

Illustrerar yrkeshögskola

På en yrkeshögskoleutbildning (YH) utbildar man sig till ett yrke efter gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning (komvux). Det finns många yrken att välja mellan. Utbildningarna är oftast mellan ett och tre år långa och varvar teori i skolan med praktik ute på arbetsplatser. Det är ett krav att ha tillräckligt goda kunskaper i svenska för att klara utbildningen och det är skolan avgör om de är tillräckliga. En del skolor ger extra stöd i svenska med yrkesinriktning.

Du kan söka till yrkeshögskoleutbildning om du:

 • har en svensk gymnasieexamen från gymnasieskolan eller komvux,
 • har en utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen,
 • har förutsättningar att klara utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på något annat sätt.

När man inte uppfyller de formella kraven

Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet kan det ändå finnas möjlighet att bli antagen till en utbildning. Skolorna gör ibland undantag om de tror eleven kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Kontakta skolan och fråga vad som gäller där.

Så här ansöker du till yrkeshögskolan

Varje skola sköter själv antagningen till sina utbildningar. Kontakta därför skolan direkt, så får du veta vilka regler som gäller just där.

Yrkeshögskolans utbildningar finns på yrkeshogskolans webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 25 mars 2021