• Start
 • Om oss
 • Huvudmän ska lämna uppgifter om planerade studievägar till Skolverket

Huvudmän ska lämna uppgifter om planerade studievägar till Skolverket

Du som är huvudman inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska lämna uppgifter till Skolverket om vilka studievägar ni planerar att erbjuda vid varje skolenhet. Här kan du läsa om vad som gäller.

Du som är huvudman inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska lämna uppgifter till Skolverket om vilka studievägar ni planerar att erbjuda vid varje skolenhet. Uppgifterna ska lämnas till Skolverket senast den 1 oktober året innan ni planerar att erbjuda studievägen.

Med studieväg menas

 • de nationella program som eleverna kan välja
 • i relevanta fall de inriktningar som eleverna kan välja
 • de gymnasiala yrkesprogrammen med lärlingsutbildning och anställd lärling som eleverna kan välja
 • de särskilda varianter som eleverna kan välja.

Skolverket vill att du som är huvudman skickar in uppgifter om studieväg i enlighet med Skolverkets lista över studievägskoder.

Skolverkets lista över studievägskoder Länk till annan webbplats.

Uppgifterna om studieväg ska innehålla information om både program och inriktning. Se till att inriktningarna finns på år 1 i systemet, även om inriktningen startar först år 2.

Uppgifterna ska lämnas till Skolverket enligt skollagen.

Så här gör du för att lämna in uppgifterna

Mål att kunna erbjuda information om alla gymnasieutbildningar

År 2020 fick Skolverket i uppgift av regeringen att se över och utveckla digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning. Syftet var att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet och bidra till att fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval.

Regeringen gav också Skolverket och andra myndigheter i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att tillgängliggöra data och digital information. Därför har Skolverket utökat den nationella databasen SUSA-navet till att innehålla all offentligt finansierad utbildning.

I dagsläget innehåller SUSA-navet dock inte alla inriktningar på gymnasieutbildningarna. Målet är att alla inriktningar ska finnas där. Det är viktigt att alla huvudmän lämnar in uppgifter om vilka studievägar de planerar att erbjuda för att elever ska ha tillförlitlig och korrekt information inför sitt studieval.

Källor:

 • 29 kap. 19 a § skollagen (2010:800)
 • Skolverkets föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, framtagna med stöd av förordningen 2015:195
 • 3 § Gymnasieförordningen (2010:2039)
 • 2, 3 och 9 §§ förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet
 • Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolverk, regeringsbeslut 1:11, 2019-12-19
 • Regeringsbeslut l3 N2021/0195, 2021-06-17
Senast uppdaterad 24 februari 2023