• Start
  • Om oss
  • Information till huvudmän gällande uppgifter om planerade studievägar

Information till huvudmän gällande uppgifter om planerade studievägar

Här kan du läsa Skolverkets information till huvudmännen om att de ska lämna in uppgifter om planerade studievägar.

I regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolverk [1] beslutade regeringen att Skolverket, för att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolväsendet och bidra till att fler elever får möjlighet att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval, ska se över och utveckla befintliga digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning. Regeringen har vidare uppdragit Skolverket och andra myndigheter att utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information [2]. Skolverket ska, i samverkan med andra myndigheter, utveckla databasen SUSA-navet till en nationell databas för offentligt finansierad utbildning. För att underlätta för elever att göra väl övervägda utbildnings- och yrkesval är det därför bra om de kan få information om både program och inriktning.

I dagsläget omfattar Skolverkets information om både program och inriktning endast ca 25 procent av alla gymnasieutbildningar som erbjuds. Skolverkets mål är att kunna erbjuda information om både program och inriktning för merparten av alla gymnasieutbildningar.

Enligt förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet ska Skolverket göra vissa uppgifter om skolenheter tillgängliga för allmänheten i ett nationellt informationssystem, se 2 och 3 §§ i förordningen. Enligt 9 § ska för varje skolenhet i gymnasieskolan och utöver vad som anges i 2 och 3 §§ innehålla uppgift om vilka studievägar huvudmannen planerar att erbjuda vid skolenheten.

Av Skolverkets föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, framtagna med stöd av förordningen 2015:195, framgår att huvudmän för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska lämna uppgifter till Skolverket om vilka studievägar huvudmannen planerar att erbjuda vid varje skolenhet, 1 §. Studieväg definieras i 3 § Gymnasieförordningen (2010:2039) såsom det program, och i förekommande fall den inriktning, den gymnasiala lärlingsutbildning eller den särskilda variant som eleven går på.

Uppgifter enligt ovan ska lämnas till Skolverket i enlighet med 29 kap. 19 a § skollagen (2010:800).

Skolverket vill därför att huvudmännen i enlighet med ovannämnda inkommer med uppgifter om studieväg i enlighet med Skolverkets lista över studievägskoder. Uppgifterna om studieväg ska innehålla information om både program och inriktning och ska lämnats till Skolverket senast den 1 oktober året innan huvudmannen planerar att erbjuda studievägen.

[1] Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolverk, regeringsbeslut 1:11, 2019-12-19

[2] Regeringsbeslut l3 N2021/0195, 2021-06-17

Senast uppdaterad 23 juni 2022