• Start
 • Om oss
 • Susa - data om utbildningar

Susa – data om utbildningar

Varje natt samlar Susa-navet in information om utbildningar från nästan alla utbildningar som står under statlig tillsyn. Susa-navet är ett samarbete som går ut på att automatiskt hämta in information om utbildningar, från grundskolor till högskoleutbildningar.

Syftet med Susa-navet är att förenkla för olika aktörer att visa information om utbildningar på webbplatser och appar - som i slutänden hittas av individer som står inför att välja skola eller utbildning.

Genom att tillgängliggöra och anpassa informationen som finns via Susa kan vi tillsammans med utbildningsformernas olika huvudmän skapa såväl geografiska som yrkesinriktade underlag som på sikt kommer underlätta både planering och dimensionering av regionens alla utbildningar.

Region Skåne

Susa-navet hämtar information om

 • grundskolor
 • gymnasieskolor, program och inriktningar
 • universitet och högskolor, utbildningar och kurser
 • folkhögskolor, utbildningar och kurser
 • komvux (under utveckling)
 • yrkeshögskolor, utbildningar
 • övriga konst- och kulturutbildningar.

Obligatoriskt att leverera uppgifter om inriktningar på gymnasieprogram

Uppdaterad 2023-02-24

Det är obligatoriskt för huvudmän att lämna in uppgifter till databasen Susa-navet om planerade gymnasieprogram och deras inriktningar. Det här är en förutsättning för att elever ska få fullständig och korrekt information när de gör sina gymnasieval.

Uppgifterna hämtas automatiskt av Susa-navet. För att den automatiska hämtningen ska fungera krävs att huvudmannen har aktiverat den funktionen hos kansliernas systemleverantör (IST, Tietoevry och GR KOM). Om uppgifterna redan lämnas via systemleverantören behövs ingen åtgärd från huvudmannen.

Som huvudman gör du så här:

 1. Kontakta ert kansli och be dem kontakta er systemadministratör (IST, Tietoevry eller GR KOM) för att beställa tjänsten att skicka över gymnasieinriktningar till Susa-navet.
 2. Se till att inriktningarna finns på år 1 i systemet, även om inriktningen startar först år 2.

Det går inte att skicka in uppgifterna via mejl.  

Mer om vad som gäller när huvudmän ska lämna uppgifter om planerade studievägar

Komvuxutbildningar i Susa-navet

Susa-navet hämtar information om komvuxutbildningar från systemleverantören

 • GotIt (Alvis)
 • IST (Open24)

Arbete pågår med att även koppla susa mot Tietoevry vilket innebär att även de huvudmän som använder dem som systemleverantör kommer att kunna leverera sina komvuxutbildningar till susa-navet.

Vad krävs för att komvuxutbildningar ska hämtas av susa-navet?

För att susa-navet ska hämta uppgifter om en kommuns komvuxutbildningar behöver kommunens systemleverantör vara kopplad mot susa-navet och kommunen ha kommit överens med sin leverantör om att leverantören ska leverera utbildningarna till susa-navet.

Läs mer om arbetet med att samla in information om komvux- och arbetsmarknadsutbildningar

Automatisk hämtning av data

Susa-navet är kopplat mot servrar hos Universitets- och högskolerådet (UHR), folkhögskolorna, Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Skolverket, olika leverantörer av gymnasieutbildningar (antagningskanslier) och systemleverantörer av huvudmännens komvux-utbildningar. Uppgifterna hämtas automatiskt en gång per dygn.

Kvalitet på data

Skolhuvudmännen ansvarar för att lämna korrekta och aktuella uppgifter om sin skola. Att uppgifterna om skolorna är korrekta avgör datats kvalitet.

Susa-samarbetet

Susa står för Samverkan Utbildningsinformation Skolverket – Arbetsförmedlingen. Det är ett samarbete mellan olika myndigheter och aktörer som går ut på att automatiskt hämta in information om utbildningar. Samarbetet påbörjades år 2002 av Skolverket och AMS. Skolverket har tagit på sig ansvaret för teknisk drift av det informationsnav som samlar in, lagrar och tillgängliggör utbildningsinformation.

Data är tillgängligt för alla

Uppgifterna om utbildningar som hämtas in är tillgängliga för alla, både offentliga och privata aktörer. Vem som helst kan bygga en app, webbplats eller annan tjänst baserat på innehållet i Susa. Några exempel på användare av information från Susa-navet är Utbildningsguiden, Allastudier.se, Blocket utbildning, Saco Studentmässor och EuroPass (EUs utbildningsportal).

Till Susa-navet där du kan få mer information och hämta api:er. Länk till annan webbplats.

Susa ska utvecklas

För att bli ett bättre stöd för både samhället och individerna ska Susa-navet utvecklas för att stödja kompetensförsörjning och livslångt lärande. Flera myndigheter är involverade i arbetet, bland annat Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. För Skolverkets del innebär arbetet att vi ska samla in information om komvuxutbildningar och informera aktörer om att informationen om utbildningar finns samlade i Susa.

Uppdraget heter Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Läs mer om Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande i regeringsbeslutet (pdf).  Länk till annan webbplats.

Susa-navet kommer att spela en central roll i det utvecklingsarbete med planering och dimensionering av utbildningar som Västernorrland just nu arbetar med.

Vuxenutbildningen Sundsvall

Gemensam standard för utbildningsinformation – EMIL

Datat om utbildningarna är strukturerat och standardiserat för att alla aktörer ska kunna använda det. De aktörer som samarbetar om utbildningsinformation och data har tillsammans tagit fram en sådan standard – EMIL (Education Information Markup Language).

Standarden ligger till grund för EMIL-samarbetet och innebär en gemensam överenskommelse för hur data ska kodas. Deltagarna i EMIL-samarbetet träffas ett antal gånger om året och diskuterar gemensamma frågor kring förvaltning och utveckling av standarden. Några av de som är med i EMIL-samarbetet är

 • Arbetsförmedlingen
 • Blocket AB
 • Emg – Educations Media Group AB
 • Ladokkonsortiet
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation
 • Skolverket
 • UHR, Universitets- och högskolerådet.

Läs mer om EMIL här http://sis.se/EMIL  Länk till annan webbplats.

Hämta information om utbildningar från Susa-navet

Du kan hämta EMIL-information från Susa-navet. Informationen du hämtar går att filtrera och forma på ett antal olika sätt vilka beskrivs nedan.

Så här hämtar du information om utbildningar från SUSA-navet

Har du frågor om Susa-navet?

Mejla till susa@skolverket.se

Senast uppdaterad 25 september 2023