Almby särskola

Grundsärskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Prostvägen 10

70284 ÖREBRO

Telefon

019-213800

E-post

almby.skola@orebro.se

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Grundsärskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Antal elever

Grundsärskola

Uppgiften samlas inte in

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  5,4
  Genomsnittet i Sverige är 4,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  0,0%
  Genomsnittet i Sverige är 15,7%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  53,6%

Skolenkäter

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Skolenkäten utgör ett av flera underlag i denna granskning. Enkätsvaren hjälper oss att få en så bra bild av varje skola som möjligt. Skolenkäten har genomförts sedan 2010. Läs mer om hur skolenkäterna genomförs.

Tolka resultaten från vårdnadshavare med särskild försiktighet. Elever och pedagogisk personal besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent, medan vårdnadshavarnas inloggningsuppgift är unik för varje skolenhet. Detta i kombination med en lägre svarsfrekvens innebär en risk för att resultaten från vårdnadshavarna inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk personal.

Om information saknas eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "data saknas".

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i grundsärskolan

 • Antal svar
  7
 • Svar från termin
  VT21
 • Lust till lärande
  Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära
 • Rekommendera
  Jag skulle rekommendera mitt barns skola
 • Total nöjdhet
  Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
 • Trygghet
  Mitt barn känner sig tryggt i skolan
 • Hjälp i skolarbetet
  Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven
 • Studiero
  Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna
 • Vad betyder färgerna?
  • Stämmer helt
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer ganska dåligt
  • Stämmer inte alls
  • Vet ej
  • Inget svar
 • Vad betyder medel?

  Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet ”Stämmer helt och hållet”. Om alla svarande har svarat ”Stämmer inte alls” är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att be elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal att svara på en enkät, Skolenkäten. Här hittar du Skolinspektionens rapporter och sammanställningar av Skolenkäter.