Agnetebergsskolan

Förskoleklass, Grundskola och Grundsärskola - Kommunal

Kontaktuppgifter

Adress

Sävsjövägen 38

67152 ARVIKA

Telefon

0570-81912

E-post

larande.stod@arvika.se

Huvudmannens juridiska form

Kommuner

Skolans webbplats

http://www.arvika.se

Om skolenheten

Uppgifter samlas in per skolenhet och inte per skola. Det kan finnas flera skolenheter på en skola.

Årskurser

Förskoleklass

 • F

Grundskola

 • 1
 • 2
 • 3

Grundsärskola

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Antal elever

Förskoleklass

cirka 50

Grundskola

cirka 130

Grundsärskola

Uppgiften samlas inte in

På skolenheten

Skolbibliotek

Låg bemanning eller inget skolbibliotek (uppgift saknas)

Statistik

Varje läsår samlas uppgifter in om elever, personal, betyg och prov. Insamlingen sker vid olika tidpunkter under läsåret och genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Skolverket. Läs mer om hur vi samlar in uppgifter och statistik.

Om information saknas visas "Data saknas" eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "För litet underlag".

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  26,3
  Genomsnittet i Sverige är 18,3
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  100,0%
  Genomsnittet i Sverige är 86,1%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  13,7
  Genomsnittet i Sverige är 12,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  90,8%
  Genomsnittet i Sverige är 71,1%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  1,0
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  20,6%

Skolenheten i jämförelse med andra

SALSA beskriver hur mycket av skillnaderna av resultaten mellan olika skolor som beror på elevers olika sociala förutsättningar (kön, bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund). Eftersom SALSA inte har information om allt som rör elever och skolor som påverkar resultatet i skolan går det inte att få fram fullständig förklaring till skillnaderna av resultaten mellan olika skolor. I SALSA ingår samtliga skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9. Skolenheter som saknar information om mer än 25 procent av eleverna ingår inte. Läs mer om SALSA.

Data saknas
Data saknas

Lärare och pedagoger

 • Elever per lärare
  2,3
  Genomsnittet i Sverige är 4,2
 • Legitimerade och behöriga lärare (%)
  0,0%
  Genomsnittet i Sverige är 15,7%
 • Speciallärare, antal heltidstjänster
  Data saknas
 • Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen (%)
  8,0%

Skolenkäter

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Skolenkäten utgör ett av flera underlag i denna granskning. Enkätsvaren hjälper oss att få en så bra bild av varje skola som möjligt. Skolenkäten har genomförts sedan 2010. Läs mer om hur skolenkäterna genomförs.

Tolka resultaten från vårdnadshavare med särskild försiktighet. Elever och pedagogisk personal besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent, medan vårdnadshavarnas inloggningsuppgift är unik för varje skolenhet. Detta i kombination med en lägre svarsfrekvens innebär en risk för att resultaten från vårdnadshavarna inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk personal.

Om information saknas eller om resultatet baseras på för få elever visas texten "data saknas".

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i förskoleklass

 • Antal svar
  24
 • Svar från termin
  VT20
 • Lust till lärande
  Undervisningen i förskoleklassen väcker mitt barns lust att lära
 • Rekommendera
  Jag skulle rekommendera mitt barns skola
 • Total nöjdhet
  Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
 • Trygghet
  Mitt barn känner sig tryggt i skolan
 • Hjälp i skolarbetet
  Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att kunna följa med i undervisningen
 • Studiero
  Jag upplever att mitt barn har arbetsro i förskoleklassen
 • Vad betyder färgerna?
  • Stämmer helt
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer ganska dåligt
  • Stämmer inte alls
  • Vet ej
  • Inget svar
 • Vad betyder medel?

  Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet ”Stämmer helt och hållet”. Om alla svarande har svarat ”Stämmer inte alls” är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i grundskolan

 • Antal svar
  48
 • Svar från termin
  VT20
 • Lust till lärande
  Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära
 • Rekommendera
  Jag skulle rekommendera mitt barns skola
 • Total nöjdhet
  Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
 • Trygghet
  Mitt barn känner sig tryggt i skolan
 • Hjälp i skolarbetet
  Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven
 • Studiero
  Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna
 • Vad betyder färgerna?
  • Stämmer helt
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer ganska dåligt
  • Stämmer inte alls
  • Vet ej
  • Inget svar
 • Vad betyder medel?

  Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet ”Stämmer helt och hållet”. Om alla svarande har svarat ”Stämmer inte alls” är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolenkätsvar - Vårdnadshavare till barn i grundsärskolan

 • Antal svar
  6
 • Svar från termin
  VT20
 • Lust till lärande
  Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära
 • Rekommendera
  Jag skulle rekommendera mitt barns skola
 • Total nöjdhet
  Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet
 • Trygghet
  Mitt barn känner sig tryggt i skolan
 • Hjälp i skolarbetet
  Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven
 • Studiero
  Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna
 • Vad betyder färgerna?
  • Stämmer helt
  • Stämmer ganska bra
  • Stämmer ganska dåligt
  • Stämmer inte alls
  • Vet ej
  • Inget svar
 • Vad betyder medel?

  Medel är ett framräknat genomsnittsmått med maxvärdet 10. Medel 10 betyder att alla svarande instämmer i påståendet ”Stämmer helt och hållet”. Om alla svarande har svarat ”Stämmer inte alls” är värdet 0. Ju högre medel desto större positiv uppfattning har de svarande om skolan. Läs mer på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. En del av granskningen består i att be elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal att svara på en enkät, Skolenkäten. Här hittar du Skolinspektionens rapporter och sammanställningar av Skolenkäter.