Prövning och validering

Har du kunskaper och färdigheter sedan tidigare som du vill använda dig av för att höja ditt betyg, komma in på en utbildning, förkorta en utbildning eller för att få ett jobb? Då kan du ansöka om prövning eller validering. Här nedan kan du läsa mer.

Prövning inom komvux

Om du är bosatt i Sverige har du möjlighet att göra en prövning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) i alla kurser som det sätts betyg på. Det går också att pröva i komvuxarbetet. Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen. Möjligheten att pröva gäller också dig som tidigare fått betyg på kursen, komvuxarbetet, ett gymnasiearbete eller ett gymnasiesärskolearbete.

Det är möjligt för skolan att ta ut en avgift för prövning. Avgiften får vara högst 500 kronor. När det gäller en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 får avgiften dock från och med den 17 juli 2021 vara högst 150 kronor. Detta gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

Avgift får inte tas ut för

 • dig som är elev inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller,
 • dig som efter avslutad kurs inom komvux som särskild utbildning inte har nått upp till nivån för betyget E,
 • dig som efter avslutad kurs inom komvux i svenska för invandrare (sfi) inte har nått upp till nivån för betyget E eller
 • dig som elev på komvux som inom ramen för en kurs går igenom en prövning efter validering.

En prövning får bara göras hos en kommun som anordnar den aktuella kursen.

Om du vill göra en prövning, kontakta din kommun.

Om du är elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan får du inte göra prövning inom komvux i en kurs som du redan fått minst betyget E i. Däremot har du som elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan möjlighet att göra en prövning inom komvux i alla kurser som det sätts betyg på och du inte fått godkänt betyg på.

Hur kan en prövning gå till?

I en prövning prövar du dina kunskaper i hela kursen utifrån betygskriterierna i ämnesplanen eller kursplanen.

Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som du genomför tillsammans med andra som gör prövning eller med elever som läser den aktuella kursen.

Det är kommunen som bestämmer hur och när en prövning ska genomföras. Du kan inte kräva att få göra en prövning under en specifik tid.

Validering – få ditt kunnande bedömt

Det kan finnas möjlighet för dig att få ditt kunnande kartlagt, bedömt och dokumenterat . Syftet med valideringen kan vara att du vill:

 • börja studera och inför starten anpassa innehållet och nivån på dina studier så att du inte behöver läsa det du redan kan
 • förkorta tiden på en utbildning
 • dokumentera ditt kunnande för att kunna visa upp vid till exempel en arbetsintervju.

Om du vill göra en validering, kontakta din kommun för en inledande kartläggning.

Jag vill studera:

På komvux
Om du har kunskaper och erfarenheter men saknar intyg eller betyg för att söka till en utbildning på komvux kan du ansöka om att bli validerad för att få ditt kunnande bedömt Det gäller också om du vill anpassa utbildningen eller förkorta studietiden så att du inte behöver läsa det du redan kan. Kontakta i första hand den kommun du bor i.

På högskola eller universitet
Du kan till exempel ansöka om en validering om du

 • har kunnande från arbetslivet eller annan verksamhet som du vill använda för att komma in på en högskoleutbildning
 • har oavslutade studier som du vill tillgodoräkna dig.

Vänd dig till det lärosäte du vill studera på och ansök om att få ditt kunnande bedömt.

På yrkeshögskola
Du kan till exempel ansöka om en validering om du

 • har du kunskaper och kompetenser som du vill använda för att komma in på en utbildning på yrkeshögskolan
 • vill tillgodoräkna dig tidigare studier för att förkorta en utbildning.

Vänd dig till utbildningsanordnaren för att ansöka om validering.

Jag vill arbeta

Om du är arbetssökande, saknar intyg och vill ha hjälp att få dina yrkeskunskaper bedömda kan du få hjälp av Arbetsförmedlingen att validera ditt kunnande. Kontakta i första hand din arbetsförmedlare.

Läs mer om yrkesbedömningar på Arbetsförmedlingens webbplats, arbetsformeslingen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 17 januari 2023