Innehåll på denna sida

Guide – مکاتب ابتدائیه استثنائی را یافته و با هم مقایسه نمایید

تصاویر در guiden نشان می‌دهد این معلومات در صفحه نمایش رایانه به چه نحو است.

درباره این ابزار جستجو

"یافتن و مقایسه مکاتب ابتدائیه استثنائی" ابزاری است برای

  • جستجوی مکاتب در یک کمون یا ولایت
  • مقایسه مکاتب براساس تعداد شاگردان و آموزش معلمین.

در اینجا می‌توانید فرم‌های نظرسنجی سازمان بازرسی مکاتب را بیابید که در آنها می‌توان مشاهده نمود شاگردان و سرپرستان در مورد مکتب مذکور چه نظری دارند.

به این نحو اقدام نمایید

با استفاده از فیلتر جستجو و یا از طریق جستجو در فیلد متن آزاد، مکاتب ابتدائیه استثنائی را بیابید. زیر عنوان فرم مکتب (Skolform) مکتب ابتدائیه مورد نظر را علامتگذاری نمایید.

درباره یک مکتب معلومات دریافت کنید

بر روی نام یک مکتب کلیک کنید تا بعنوان مثال موارد زیر را مشاهده نمایید

  • تعداد شاگردان
  • سطح آموزش معلمین
  • فورمه‌های نظرسنجی مکتب مذکور.

اگر مکتب مذکور صنف آمادگی و یا مکتب ابتدائیه هم داشته باشد این موارد زیر زبانه‌های (پنجره‌ها) خودشان قرار می‌گیرند.

مکاتب را مقایسه نمایید

اگر خواهان مقایسه مکاتب با یکدیگر می‌باشید از طریق کلیک کردن بر روی کلید Jämför حداکثر تا ٣ مکتب را انتخاب کرده می‌توانید.

مکاتبی که انتخاب کرده‌اید در فیلد مقایسه جمع‌آوری می‌شوند. بر روی کلید Jämför در مربع مربوطه کلیک کنید.

مکاتبی که برای مقایسه انتخاب کرده‌اید نشان داده می‌شود. اگر مکتب مذکور صنف آمادگی و یا مکتب ابتدائیه هم داشته باشد این موارد زیر زبانه‌های (پنجره‌ها) خودشان قرار می‌گیرند.