BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Brandman

Förebygger, förhindrar och begränsar skador i samhället på människor, egendom och miljö.

  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet
  • Styrka

Genomsnittligt löneintervall

29 100 - 39 200 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för brandmän kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Att arbeta som brandman i utryckningstjänst innebär att man rycker ut när till exempel bränder och trafikolyckor inträffat. Då innebär arbetet att så snabbt som möjligt få kontroll på händelsen och försöka begränsa skadorna. En del av arbetstiden går ut på att förbereda sig själv och sin utrustning så att allt ska fungera vid ett larm. Brandmannen övar arbetsmoment och kontrollerar sin utrustning.

Eftersom arbetet är fysiskt och psykiskt krävande ställs också krav på att brandmannen är fullt frisk, har god kondition och kan arbeta kontrollerat i svåra situationer. Förutom larm och övningar innehåller nästan varje dag någon form av förbyggande eller administrativ arbetsuppgift. Det kan till exempel handla om att jobba med utvecklingsarbete eller att informera om och kontrollera brandskyddet på skolor, förskolor eller arbetsplatser. På det sättet förhindrar brandmannen att olyckor inträffar.

Kommunal räddningstjänst är uppbyggd av både heltidsanställd personal och räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB. Denna tjänst kan även kallas deltidsbrandman. Att arbeta som RiB innebär att man vid sidan av en annan ordinarie anställning eller sysselsättning finns tillgänglig för att träda in i brandmannarollen när behov uppstår.

Var tredje eller var fjärde vecka har man beredskap och ska då vara tillgänglig dygnet runt. Tiden är avgörande för möjligheten att genomföra en effektiv räddningsinsats och det är därför viktigt att man bor och har huvudsysselsättning nära den brandstation som man arbetar vid.

Utbildningsvägar för brandman

Yrket kräver eftergymnasial utbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli brandman till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Skydd mot olyckor (SMO) är en tvåårig eftergymnasial utbildning som leder till en examen i säkerhets- och räddningsarbete. Utbildningen anordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter utbildningen har man möjlighet att söka arbete som heltidsanställd brandman inom den kommunala räddningstjänsten eller andra arbeten inom räddnings- och säkerhetsområdet, i kommunal, statlig eller privat sektor. Utbildning för räddningspersonal i beredskap, RiB genomförs efter att man har blivit anställd hos den kommunala räddningstjänsten. Mer information hittar du på MSB:s webb.
/