BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Sjuksköterskeyrken

Omvårdnadsexperter i patientens närhet med ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda.

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Data saknas

Arbetsuppgifter

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är grunden i alla sjuksköterskors arbete. Omvårdnad är ett brett kunskapsområde som innebär allt från högteknologiska insatser på intensivvårdsavdelningar och läkemedelsbehandlingar till stödjande samtal med patienter.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken arbetsplats man arbetar på och om man är specialistsjuksköterska eller inte. Men överlag har man liknande arbetsuppgifter. Det är sjuksköterskan som leder och planerar omvårdnadsarbetet, sköter medicinering, provtagning, sårvård, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På exempelvis en vårdcentral ingår ofta arbete med telefonrådgivning och bedömning om patienten ska vänta, boka ett läkarbesök eller söka akutvård.

Det finns också arbetsuppgifter utanför den direkta vården. Man kan till exempel arbeta med utredningsarbete och annan hälso- och sjukvårdsadministration inom landstingen eller inom läkemedelsindustrin. En annan arbetsuppgift som sjuksköterskor kan ha är att undervisa i bland annat omvårdad på gymnasieskolor och högskolor.

Läs mer om olika sjuksköterskeyrken i separata yrkesbeskrivningar. Det finns beskrivningar av följande:

* Akutsjuksköterska
* Ambulanssjuksköterska
* Anestesi- och intensivvårdssjuksköterska
* Barnmorska
* Barnsjuksköterska
* Distriktssköterska
* Grundutbildad sjuksköterska
* Operationssjuksköterska
* Psykiatrisjuksköterska
* Röntgensjuksköterska
* Sjuksköterska inom äldrevård

Utbildningsvägar för sjuksköterskeyrken

Samtliga sjuksköterskeyrken kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli sjuksköterskeyrken till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Grundutbildningen till sjuksköterska omfattar tre års studier vid universitet eller högskola. För att kunna arbeta som specialistsjuksköterska krävs oftast en specialistutbildning, mer information finns i separata yrkesbeskrivningar. För att bli röntgensjuksköterska behöver man gå det treåriga röntgensjuksköterskeprogrammet, som är en specifik inriktning.
/