BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Saneringsarbetare

Röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp.

  • Samarbetsförmåga
  • Serviceinriktad
  • Styrka

Genomsnittligt löneintervall

24 000 - 37 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för saneringsarbetare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Saneringsarbetare har många olika arbetsuppgifter. Beroende på hur stort eller litet företaget är kan saneringsarbetare jobba brett med olika typer av saneringar eller vara specialiserad på en arbetsuppgift. De kan till exempel arbeta med:

* Asbestsanering
* Brandskadesanering
* Industrisanering
* Klottersanering
* Kärnkraftsanering
* Skadedjursbekämpning

Asbestsanerare gör besiktningar och sanerar asbest från fastigheter, till exempel vid rivningsarbeten.

Brandskadesanerare begränsar skadorna efter bränder genom att suga upp släckningsvatten, sätta ut avfuktningsaggregat och rengöra väggar, tak och inventarier.

Industrisanerare arbetar med att hålla rent i produktionsanläggningar, till exempel fordonsindustrier, pappersbruk och raffinaderier.

Klottersanerare tar bort klotter från fastigheter, bussar och tåg. Man kan också jobba förebyggande med att skydda utsatta ytor och fastigheter.

Kärnkraftsanerare arbetar med sanering på kärnkraftverk. Anläggningen rengörs dagligen för att hålla strålningen nere.

Skadedjurstekniker hjälper privatpersoner och företag att bekämpa skadedjur. Exempel på skadedjur eller ohyra kan vara getingar, myror, råttor och vägglöss.

Utbildningsvägar för saneringsarbetare

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/