BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Processoperatör inom massa- och pappersindustrin

Övervakar och styr tillverkning från ett kontrollrum, löser produktionsstörningar och utför kontroller.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Simultanförmåga

Genomsnittligt löneintervall

30 000 - 42 700 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för processoperatörer inom tillverkning kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget. Nedanstående uppgifter förekommer inom de flesta områden:

* Processövervakning
* Processtyrning
* Lösa akuta produktionsstörningar
* Provtagning och produktkontroll
* Förebyggande underhåll
* Kontroll av belastningar på inre och yttre miljö
* Ingå i utvecklingsprojekt om produktions- och kvalitetshöjande förändringsarbete

En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess. Det görs från kontrollrum där varje delmoment i processen övervakas. Genom att information samlas in ute i processen och visas i form av olika mätvärden kan processoperatören följa vad som sker i produktionen. Kontinuerlig provtagning i processernas olika steg ingår också i arbetet.

Om ett fel uppstår i produktionen utlöses ett larm. Processoperatören måste då hitta felet och se till att det åtgärdas. Ibland kan situationen lösas direkt från kontrollrummet, men det händer också att operatören måste ut i produktionen för att åtgärda felet på plats eller larma företagets underhållsavdelning. Det är viktigt att göra en riktig felanalys och att arbeta snabbt eftersom ett stopp i produktionen är mycket kostsamt.

En processoperatör vid en massafabrik arbetar i anknytning till något av de olika stegen i processen från massaved (stockar) till färdig pappersmassa.

Processoperatörer inom pappersindustrin kontrollerar de olika stegen i tillverkningen från massa till färdigt papper. Bland annat kontrolleras flödeshastigheter, papperets fuktighet och temperatur.

Både inom pappers- och massaindustrin är arbetet som processoperatör ett lagarbete. Produktionsledaren är närmaste chef och ansvarar för ett eller flera arbetslag.

Utbildningsvägar för processoperatör inom massa- och pappersindustrin

Inom yrkesgruppen krävs utbildning på gymnasienivå eller eftergymnasial nivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli processoperatör inom massa- och pappersindustrin till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Det kan även finnas eftergymnasial utbildning till yrket, mer information finns hos Yrkeshögskolan.
/