BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Brandingenjör

Ett yrke med fokus på brandsäkerhet och skyddsfrågor för att på olika sätt förebygga olyckor.

  • Analytisk förmåga
  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Stresstålighet

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för brandingenjörer och byggnadsinspektörer kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Brandingenjörer som arbetar inom kommunal räddningstjänst har ofta ledande befattning och arbetar framförallt med tillsyn, tillståndsgivning, utbildning, information och rådgivning till byggprocesser och planprocesser samt planerar, utreder och utvärderar verksamheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan arbetsplatser och beroende på kommunens storlek.

Arbetsuppgifterna handlar framförallt om att på olika sätt förebygga olyckor. En arbetsuppgift är att utföra tillsyn över verksamheter och fastighetsägare för att säkerställa att brandskyddet är anpassat för den verksamhet som bedrivs. De bedömer om säkerheten är tillräcklig och ger råd och stöd för hur brandskyddet kan utformas för att uppfylla lagstiftningens krav. De informerar och utbildar allmänheten om brandskydd och livräddning. Det är ofta brandingenjörer som planerar insatser, gör olycksutredningar, utvärderar och analyserar verksamheten för att olycksriskerna ska vara så små som möjligt och att resurserna nyttjas effektivt.

Brandingenjörer är med redan i projekteringsstadiet i samhällsplaneringen när kommuner gör översiktsplaner för var bostäder, industrier och annat ska placeras i förhållande till varandra. De är då sakkunniga på området för kommunens verksamhet och lämnar synpunkter på till exempel vad som är bäst för att miljön ska bli så säker som möjligt eller hur transporter ska ske för att säkerheten ska vara hög.

En av arbetsuppgifterna kan vara att stå i beredskap om något skulle hända och leda räddningsaktionen strategiskt på olycksplatsen.

De brandingenjörer som är anställda inom näringslivet arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor inom brandskyddkonsultföretag, industrin och försäkringsbranschen. Brandingenjörer som arbetar på konsultföretag bidrar till projekteringen när hus ska byggas genom att se till att lagstiftningen följs. Med lagstiftningen som utgångspunkt och hänsyn taget till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas och hur många människor som ska vistas i byggnaden gör brandingenjören planer för till exempel var utrymningsvägar ska placeras och hur breda dörrarna ska vara. Brandingenjörer gör också analyser om riskerna för att olyckor ska hända i till exempel en tågtunnel.

Inom statliga myndigheter kan brandingenjören arbeta med att skriva föreskrifter och allmänna råd om till exempel brandfarliga gaser och vätskor, systematiskt brandskyddsarbete och brandvarnare i bostäder. Brandingenjören skriver även vägledningar och metodstöd till stöd för kommunerna samt skriver remissyttranden till länsstyrelser och domstolar i ärenden med överklagade tillsynsförelägganden. De kan även arbeta med metodutveckling och utbildningsmaterial för räddningstjänstens personal.

Utbildningsvägar för brandingenjör

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli brandingenjör till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Brandingenjörsutbildning finns vid Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet och leder fram till brandingenjörsexamen. Luleå tekniska universitet har även beteendevetenskapliga inslag som exempelvis ledarskap. Vid Lunds tekniska högskola finns även civilingenjörsutbildning i riskhantering som syftar till att utbilda studenterna i att arbeta förebyggande inom området skydd mot olyckor. Det innebär att identifiera och bedöma risker, föreslå åtgärder som minskar dem samt arbeta med administrativa ledningssystem som åstadkommer en godtagbar risknivå. Vid Luleå tekniska universitet finns en civilingenjörsutbildning i brandteknik som är en påbyggnadsutbildning för dem som redan har en brandingenjörsexamen. Utbildningen ger en ökad kompetens inom brandteknik och beräkning. Brandingenjörsutbildningen kan byggas på med ytterligare utbildning vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge. Efter den utbildningen får man formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten.
/