BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Domare

Leder och dömer i mål som gäller tvister eller brott.

  • Analytisk förmåga
  • Beslutsförmåga
  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Kommunikativ förmåga

Genomsnittligt löneintervall

38 100 - 73 400 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för jurister kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

En domare i allmän domstol leder och dömer i mål som gäller tvister eller brott. En tvist är när personer eller företag inte kan komma överens. Det kan exempelvis handla om pengar eller vårdnad av barn.

I tvistemål är målet att få parterna som inte är överens att bli det i en muntlig, förberedande förhandling. Om det inte är möjligt blir det huvudförhandling/rättegång. Domaren är ordförande och leder förhandlingen. Under förhandlingarna hör rätten vad alla berörda och vittnen har att säga och skriftlig bevisning läggs fram.

Efter förhandlingen i ett brottmål samlas domaren och nämndemännen för att diskutera och besluta om den åtalade ska förklaras skyldig, och i så fall vilket straffet blir, till exempel fängelse, skyddstillsyn eller böter. Kan de inte enas är det den lägsta straffpåföljden som beslutas.

Vid en förvaltningsdomstol arbetar domaren med mål som rör skatter, socialförsäkringar och sociala mål, exempelvis omhändertagande av missbrukare för vård.

Vid förvaltningsdomstolarna avgörs målen ofta efter föredragning. Då prövar man målet utifrån skriftliga handlingar och utredningar som gjorts i ärendet. Sedan diskuteras målet och dom beslutas.

En domare i en specialdomstol arbetar med mål som rör specifika områden, exempelvis att döma i mål som handlar om miljöfarliga utsläpp.

Vid förhandlingar är domaren ensam eller en av flera domare. I de lägre domstolarna, exempelvis tingsrätter, deltar även politiskt valda nämndemän i rättegången.

I domarens uppgifter ingår också att skriva domar och beslut. I domskälen anges grunderna till domen. Då måste domaren kunna hänvisa till rätt ställe i lagen eller i de högsta domstolarnas praxis.

Utbildningsvägar för domare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli domare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Juristutbildning finns vid universitet och högskola. Den omfattar 4,5 år. På flera universitet finns påbyggnadsutbildningar för utbildade jurister.
/