BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Miljövårdsyrken

Arbetar förebyggande med att minska skador på vår miljö.

  • Initiativförmåga
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Social förmåga

Genomsnittligt löneintervall

33 300 - 56 600 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för specialister inom miljöskydd och miljöteknik kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i kommunerna och med djurskydd på länsstyrelserna.

Miljörevisorer granskar företags verksamhet och arbetsrutiner ur miljösynpunkt och ger förslag till förbättringar av miljöarbetet, så att lagar och regler följs och miljömålen kan uppfyllas. De har kontakter med personalen i organisationen och ibland med myndigheter. Det förekommer att miljörevisorn också arbetar med kvalitets/verksamhetsrevision.

Miljöingenjörer, miljökonsulter och miljösamordnare inom företag och konsultbyråer arbetar med miljöanpassningen i företagen och tar fram miljöledningssystem för att förbättra miljöarbetet. De gör miljöutredningar, sköter kontakter med myndigheter och utbildar anställda i miljöfrågor. Miljökonsulter är specialister inom till exempel teknik, ekonomi eller juridik med särskild kompetens inom miljöområdet. Miljöingenjörer kan också finnas inom kommunerna. De kan där exempelvis ha uppgifter som tillsyn av miljöstörande verksamhet, trafik, järn- och motorvägar.

Miljöhandläggare (miljöskyddshandläggare) finns vid länsstyrelserna, som har ansvar för miljön i varje län. Vid länsstyrelserna kan de exempelvis arbeta med prövning och tillsyn av olika verksamheter, miljöanalys, utformning av miljömål, uppföljning och utvecklingsarbete. De vägleder och informerar exempelvis kommunerna i deras arbete. Miljöhandläggare kan även finnas i andra myndigheter och företag och arbetar då med miljöfrågor som rör myndighetens eller företagets egen verksamhet.

Återvinningsarbetare jobbar oftast med vägledning på en återvinningscentral. Det ingår också ofta i jobbet att medverka i den dagliga driften av centralen och att byta containrar vid behov. Renhållningsarbetare arbetar med avfallshantering på många olika sätt. Arbetet handlar oftast om att hämta sopor från hushåll och industrier med särskilda fordon som kan samla upp avfallet för att sedan transportera dem till särskilda avfallsanläggningar.

Utbildningsvägar för miljövårdsyrken

Yrkena kräver universitets- eller högskoleutbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli miljövårdsyrken till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning med miljöinslag är gångbar för många yrken inom miljövård. Det finns miljövetenskapliga program och många ingenjörsutbildningar med miljöinriktning.
/