BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsterapeut

Möjliggör för människor med nedsatt aktivitetsförmåga att klara sina dagliga aktiviteter.

  • Empatisk förmåga
  • Förmåga att inspirera och stödja andra
  • Kommunikativ förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

29 100 - 37 800 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Mycket stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för arbetsterapeuter kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov som personen har. Det kan exempelvis handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor och roller. Det kan också handla om miljöinriktade åtgärder som att anpassa bostad, arbetsplats eller skola.

Fokus i arbetsterapeutens arbete är att möjliggöra för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra anledningar har nedsatt förmåga att klara sina dagliga aktiviteter gällande exempelvis personlig vård, arbete eller fritid. Arbetsterapi kan också mildra de svårigheter som följer av åldrande.

Arbetsterapeuten arbetar med personen individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron, exempelvis rullstol. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuter kan också arbeta på samhällsnivå, till exempel med planering av offentliga miljöer och kollektivtrafik för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i samhället.

Utbildningsvägar för arbetsterapeut

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli arbetsterapeut till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Arbetsterapeututbildningen omfattar tre års studier i normal studietakt på universitetsnivå och leder till arbetsterapeutexamen. Utbildningen ges på flera studieorter i landet. För legitimerade arbetsterapeuter med magister- eller masterexamen och minst fem års yrkeserfarenhet finns möjlighet att gå specialistutbildning och få specialistkompetens. Det finns också möjlighet att söka till forskarutbildning.
/