Skolsköterska

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Lyhört sjuksköterskeyrke som fångar upp viktiga signaler om skolelevers hälsoutveckling.

  Skolsköterskor arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom den medicinska elevhälsan. I arbetet ingår regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal och vaccinationer. Elever kan även besöka skolsköterskan för spontana samtal och enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan deltar i elevvårdsteam och samarbetar med andra yrkesgrupper. Skolsköterskan träffar alla elever och fångar upp viktiga signaler om deras hälsoutveckling.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Empatisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Skolsköterskans huvuduppgifter är att:

  * Göra hälsoundersökningar
  * Hålla hälsosamtal
  * Genomföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet

  Hälsoundersökningar görs regelbundet i olika årskurser. Vid undersökningen undersöker skolsköterskan elevens längd, vikt, syn och hörsel. I samband med hälsoundersökningen håller man hälsosamtal med eleven.

  Under hälsosamtalet går man igenom elevens hälsa och ställer frågor om mat- och sömnvanor, upplevd stress och andra livsstilsfrågor. Samtalet fokuserar mycket på kopplingen mellan hälsa och lärande. Skolsköterskan coachar eleverna, utreder orsakerna bakom upplevda problem och ger förslag på lösningar.

  Skolsköterskan möter ofta elever med psykisk ohälsa, som av olika anledningar har svårt att klara skolans mål. Skolsköterskan är också involverad i elever som har kroniska eller medicinska problem som allergi, epilepsi eller hudsjukdomar.

  Skolsköterskan tar emot spontana besök från eleverna. Det är vanligt med frågor kopplade till identitet, sexualitet och pubertet. Skolsköterskan erbjuder även enklare sjukvårdsinsatser, till exempel om en elev har skadat sig lätt.

  Skolsköterskan samarbetar med läkare, kurator, psykolog och specialpedagog i skolans elevhälsoteam. Teamet träffas och diskuterar elever på individ- och gruppnivå. Det kan också vara övergripande frågor, som hur man ska arbeta för en tryggare skolgård. Skolsköterskan är också ett stöd för rektorer och pedagoger i arbetet med att stödja eleverna i deras lärande och utveckling.

  Skolsköterskan hanterar återkommande elevenkäter och använder underlaget i utvecklingsarbetet på skolan, exempelvis genom riktade insatser.

  Dokumentation och journalhantering ingår i arbetet.

  Arbetsplats och lön

  Skolsköterskor arbetar på grund- och gymnasieskolor. Arbetsgivare är kommuner eller fristående skolor.

  Genomsnittligt löneintervall

  36 000 - 43 300 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022