BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Skolsköterska

Lyhört sjuksköterskeyrke som fångar upp viktiga signaler om skolelevers hälsoutveckling.

 • Empatisk förmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Organisationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga

   Genomsnittligt löneintervall

   36 000 - 43 300 SEK/mån


   Arbetsmarknadsprognos

   Låg konkurrens

   Arbetsuppgifter

   Skolsköterskans huvuduppgifter är att:

   * Göra hälsoundersökningar
   * Hålla hälsosamtal
   * Genomföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet

   Hälsoundersökningar görs regelbundet i olika årskurser. Vid undersökningen undersöker skolsköterskan elevens längd, vikt, syn och hörsel. I samband med hälsoundersökningen håller man hälsosamtal med eleven.

   Under hälsosamtalet går man igenom elevens hälsa och ställer frågor om mat- och sömnvanor, upplevd stress och andra livsstilsfrågor. Samtalet fokuserar mycket på kopplingen mellan hälsa och lärande. Skolsköterskan coachar eleverna, utreder orsakerna bakom upplevda problem och ger förslag på lösningar.

   Skolsköterskan möter ofta elever med psykisk ohälsa, som av olika anledningar har svårt att klara skolans mål. Skolsköterskan är också involverad i elever som har kroniska eller medicinska problem som allergi, epilepsi eller hudsjukdomar.

   Skolsköterskan tar emot spontana besök från eleverna. Det är vanligt med frågor kopplade till identitet, sexualitet och pubertet. Skolsköterskan erbjuder även enklare sjukvårdsinsatser, till exempel om en elev har skadat sig lätt.

   Skolsköterskan samarbetar med läkare, kurator, psykolog och specialpedagog i skolans elevhälsoteam. Teamet träffas och diskuterar elever på individ- och gruppnivå. Det kan också vara övergripande frågor, som hur man ska arbeta för en tryggare skolgård. Skolsköterskan är också ett stöd för rektorer och pedagoger i arbetet med att stödja eleverna i deras lärande och utveckling.

   Skolsköterskan hanterar återkommande elevenkäter och använder underlaget i utvecklingsarbetet på skolan, exempelvis genom riktade insatser.

   Dokumentation och journalhantering ingår i arbetet.

   Utbildningsvägar för skolsköterska

   Vill du studera till skolsköterska? Sök utbildningar i Utbildningsguidens sök utbildning för vuxna:

   Utbildning för vuxna (från 19 år)

   Utbildning för vuxna kan vara allt från komvux eller folkhögskola till högskola och universitet. Det finns flera utbildningsformer att välja bland för vuxna.

   Läs mer om olika utbildningsalternativ för vuxna:

   Gymnasieskolan (15-19 år)

   Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Om du vill jobba direkt efter gymnasiet så kan du gå en yrkesutbildning för att komma in i den bransch du tycker är intressant.

   Här under hittar du länkar som kan hjälpa dig i ditt val: