BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Skogsarbetare

Ett praktiskt yrke för den som tycker om att röra på sig och trivs i skog och mark.

  • God fysik
  • Initiativförmåga
  • Resultatinriktad
  • Säkerhetsfokus

Genomsnittligt löneintervall

Data saknas


Arbetsmarknadsprognos

Data saknas

Arbetsuppgifter

Skogsarbetare som arbetar med skogsvård kan även kallas manuella skogsarbetare. De jobbar i huvudsak med föryngring och röjning i skogen.

När en skog har huggits ned (avverkats) måste en ny skog växa upp. Det vanligaste är att man planterar nya trädplantor och det arbetet görs av skogsarbetare. Skogsarbetaren använder ofta ett planteringsrör som förs ner i marken och som plantan placeras i. Planteringsmaskiner finns men används i liten utsträckning.

Plantering är ett säsongsarbete främst under vår- och sommartid. Säsongens längd styrs av vädret och vilken typ av plantor som används.

Röjning är en annan vanlig arbetsuppgift för skogsarbetare. När skogen har växt under några år glesar man ut beståndet genom att röja bort till exempel lövträd som har växt upp bland tallar. En viktig del i röjningsarbetet är att röja fram träd som har höga naturvärden, vilket innebär att träd som är bra för den biologiska mångfalden lämnas kvar.

Röjning utförs av skogsarbetaren som ett så kallat motormanuellt arbete med hjälp av en röjsåg. Röjning är ett säsongsarbete i norra delarna av landet men kan utföras året runt i de delar av landet där det inte kommer snö eller där snömängden är mindre.

Gallring innebär att trädbestånden glesas ut ytterligare för att växa till bättre innan skogen slutavverkas, även virket som gallras bort tas ut ur skogen och säljs. Den övervägande delen av gallring och avverkning sker idag med skogsmaskiner och utförs av skogsmaskinförare. Läs mer i separat yrkesbeskrivning om skogsmaskinförare. Ibland kan vissa träd eller bestånd behöva tas om hand med motorsåg i avverkningsarbetet. Arbetet utförs då av manuella skogsarbetare, ofta som komplement till arbete med röjsåg.

Utbildningsvägar för skogsarbetare

Yrket kräver utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Förslag på gymnasieprogram

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli skogsarbetare till exempel

  • eftergymnasial utbildning
  • Det kan även finnas lämpliga utbildningar inom Yrkeshögskolan.
  • arbetsmarknadsutbildning.
  • En alternativ väg till grundutbildning kan vara via en arbetsmarknadsutbildning.
/