Speciallärare och specialpedagog

  (Baserad på data från Arbetsförmedlingen)
  Pedagog med fördjupad kompetens som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

  Speciallärare och specialpedagoger har olika pedagogiska uppdrag för att hjälpa elever som behöver extra stöd. De blir ofta spindeln i nätet och genom sina kontakter och sitt stöd får de elevens skolvardag att fungera. Det handlar både om direkt kontakt med eleverna, men också om att vara ett pedagogiskt stöd för skolans lärare.

  Förmågor som kan vara bra att ha:

  • Analytisk förmåga
  • Förmåga att vara flexibel
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

  Arbetsuppgifter

  Inom skolan tillhör speciallärare och specialpedagoger elevhälsoteamet och arbetar för att alla elever ska kunna nå läroplanens mål. Båda har fördjupad kompetens inom pedagogik. De använder sin kunskap direkt med eleverna, men också för att handleda övriga lärare som undervisar elever med svårigheter. Det kan handla om elever med exempelvis dyslexi eller koncentrationssvårigheter.

  Arbetet kräver mycket samarbete. För att förstå elevens situation behöver flera faktorer kartläggas. Detta innebär nära samarbete med ordinarie lärare, andra inom elevhälsan och eventuellt vårdnadshavare. Både speciallärare och specialpedagoger kan också driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra skolans undervisning och arbetssätt.

  Specialpedagoger arbetar strategiskt och förebyggande med att undanröja hinder för elevers lärande. De gör egna pedagogiska utredningar, men kan vid behov ta hjälp av exempelvis logopeder. Utifrån elevens behov utformar specialpedagogen sedan vilka extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven behöver. Specialpedagogerna ger också stöd och råd till ordinarie lärare om hur arbetssätt kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att lära sig.

  Speciallärare arbetar mer operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum. Ofta är speciallärarna specialiserade mot matematik, språk-, läs- och skrivutveckling eller utvecklingsstörning.

  Utanför skolan finns flera andra behov av specialpedagogisk kompetens. Speciallärare med specialisering inom utvecklingsstörningar behövs på särskolan, där man blandar elevers lärande i skolämnena med träning i vardagliga situationer. Talpedagoger fokuserar tal-, språk- och röstsvårigheter så som försenad språkutveckling eller stamning. Synpedagoger och hörselpedagoger arbetar ofta inom landstingens habiliteringsorganisation med att prova ut olika hjälpmedel och ge kommunikationsträning.

  Arbetsplats och lön

  Speciallärare och specialpedagoger finns på alla skolstadier, från förskola till gymnasium. Andra arbetsplatser kan vara särskolor, specialskolor, vuxenutbildning eller på olika resurs- och kunskapscentrum.

  Genomsnittligt löneintervall

  35 600 - 46 100 SEK/mån

  Statistik från Statistikmyndigheten SCB


  Arbetsmarknadsprognos

  Låg konkurrens

  Prognos fram till 2026
  Statistik från Arbetsförmedlingen


  Hitta utbildning till detta yrke

  Olika utbildningsvägar till yrken

  Det kan finnas olika vägar fram till ett och samma yrke. Här kan du läsa om de olika utbildningsmöjligheterna och se vad som passar dig.

  För dig som ska välja gymnasieutbildning

  Vet du vad du vill jobba med? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola så får du hjälp att välja ett gymnasieprogram som ger dig rätt utbildning. Om du inte vet vad du vill arbeta med, välj ett program du tycker verkar intressant och roligt.

  Här under hittar du länkar till verktyg som kan hjälpa dig att komma vidare i ditt val.

  Senast uppdaterad 05 september 2022