BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Speciallärare och specialpedagog

Pedagog med fördjupad kompetens som arbetar med elever i behov av särskilt stöd.

  • Analytisk förmåga
  • Förmåga att vara flexibel
  • Pedagogisk förmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

35 600 - 46 100 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för speciallärare och specialpedagoger kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Inom skolan tillhör speciallärare och specialpedagoger elevhälsoteamet och arbetar för att alla elever ska kunna nå läroplanens mål. Båda har fördjupad kompetens inom pedagogik. De använder sin kunskap direkt med eleverna, men också för att handleda övriga lärare som undervisar elever med svårigheter. Det kan handla om elever med exempelvis dyslexi eller koncentrationssvårigheter.

Arbetet kräver mycket samarbete. För att förstå elevens situation behöver flera faktorer kartläggas. Detta innebär nära samarbete med ordinarie lärare, andra inom elevhälsan och eventuellt vårdnadshavare. Både speciallärare och specialpedagoger kan också driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra skolans undervisning och arbetssätt.

Specialpedagoger arbetar strategiskt och förebyggande med att undanröja hinder för elevers lärande. De gör egna pedagogiska utredningar, men kan vid behov ta hjälp av exempelvis logopeder. Utifrån elevens behov utformar specialpedagogen sedan vilka extra anpassningar eller särskilt stöd som eleven behöver. Specialpedagogerna ger också stöd och råd till ordinarie lärare om hur arbetssätt kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att lära sig.

Speciallärare arbetar mer operativt, direkt med eleven i lärandesituationer. Det kan handla om enskild undervisning eller stöd i ordinarie klassrum. Ofta är speciallärarna specialiserade mot matematik, språk-, läs- och skrivutveckling eller utvecklingsstörning.

Utanför skolan finns flera andra behov av specialpedagogisk kompetens. Speciallärare med specialisering inom utvecklingsstörningar behövs på särskolan, där man blandar elevers lärande i skolämnena med träning i vardagliga situationer. Talpedagoger fokuserar tal-, språk- och röstsvårigheter så som försenad språkutveckling eller stamning. Synpedagoger och hörselpedagoger arbetar ofta inom landstingens habiliteringsorganisation med att prova ut olika hjälpmedel och ge kommunikationsträning.

Utbildningsvägar för speciallärare och specialpedagog

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli speciallärare och specialpedagog till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen är två olika utbildningar. Utbildningarna finns vid ett flertal högskolor och universitet i landet. Studielängden för utbildningarna är ett och ett halvt år, men erbjuds ofta på halvfart för att kunna kombinera studier med arbete. Utbildningarna till speciallärare och specialpedagog är påbyggnadsutbildningar. För tillträde till dessa utbildningar krävs en behörighetsgivande lärarutbildning och minst tre års yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare. Möjliga inriktningar på speciallärarutbildningen är matematik, språk-, skriv- och läsutveckling eller arbete med elever som har utvecklingsstörning.
/