BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Tolk

Arbetar i sammanhang där människor möts och förmedlar budskap från ett språk till ett annat.

  • Koncentrationsförmåga
  • Psykisk stabilitet
  • Simultanförmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

26 000 - 46 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för tolkar och översättare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Det finns olika tekniker och metoder för tolkning. Tolkningen kan ske samtidigt som en person talar (simultantolkning) eller i efterhand (konsekutivtolkning).

Kontakttolkar är ofta frilansare och får sina uppdrag via privata och kommunala tolkförmedlingar. Tolkar för hörselskadade och döva arbetar främst på landstingens tolkcentraler. En del arbetar på universitet och högskolor eller med tillfälliga uppdrag som frilans. Även privata tolkförmedlingar förekommer. Konferenstolkar är ofta frilansare och anlitas exempelvis av företag, myndigheter och organisationer som har internationella möten. EU är den största arbetsgivaren, de flesta arbetar i Bryssel.

Kontakttolkar/tolkar i offentlig sektor tolkar främst vid myndighetskontakter, mellan enskilda personer och anställda på myndigheten. Kontakttolkar kan specialisera sig efter grundauktorisation och bli sjukvårdstolk eller rättstolk.

Teckenspråkstolkar tolkar mellan döva/hörselskadade personer och hörande personer. De kan också tolka TV-program. Med teckenspråk använder tolken händer, ansikte och kropp för att skapa synliga signaler.

Dövblindtolkar tolkar för personer med dövblindhet, ofta via taktilt teckenspråk. Det innebär att den dövblinde avläser teckenspråket i tolkens händer med hjälp av känseln.

Skriv- och TSS-tolkar tolkar för personer som blivit döva eller hörselskadade i vuxen ålder. De skriver antingen ner vad som sägs på en dator eller använder TSS (tecken som stöd), vilket innebär att tolken talar svenska för läppavläsning och samtidigt använder tecken för att förtydliga budskap.

Konferenstolkar tolkar vid internationella konferenser, affärsförhandlingar och möten. Konferenstolkar samarbetar ofta i en tolkkabin och turas om att tolka.

Utbildningsvägar för tolk

Yrket kräver vanligtvis eftergymnasial utbildning i någon form.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli tolk till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildningen till skrivtolk är ettårig och finns på Södertörns Folkhögskola i Stockholm. Kontakttolkar/tolkar i offentlig sektor utbildas på folkhögskolor, studieförbund, på Stockholms universitet och inom Yrkeshögskolan. Utbildning till teckenspråks- och dövblindtolk finns inom folkhögskolan och omfattar 3-4 års studier. Stockholms universitet har även ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Konferenstolkar utbildas på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Utbildningen är på avancerad nivå och ges vid behov.
/