BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Audionom

Hörselspecialist med tekniskt kunnande som underlättar för personer med skadad eller nedsatt hörsel.

  • Kommunikativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Problemlösningsförmåga
  • Självständighet

Genomsnittligt löneintervall

28 800 - 38 900 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Audionomen arbetar självständigt med utredning, bedömning och diagnostisering av hörselnedsättningar. Det kan handla om medfödda hörselskador, bullerskador eller andra hörselrelaterade tillstånd som tinnitus och ljudkänslighet. Audionomen arbetar med barn och vuxna i alla åldrar. Audionomen gör hörselmätningar för att utreda patientens förmåga att uppfatta ljud och tal. Samtal med patienten om livssituation, upplevelser av symtom och kommunikationshinder är en viktig del i diagnostiken.

Audionomer arbetar även med habilitering och rehabilitering för att personer ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Inom habilitering utformas insatser till personer som fötts med eller fått en hörselnedsättning tidigt i livet. Inom rehabilitering utformas insatser för återanpassning när personer har drabbats av en hörselnedsättning senare i livet. Utifrån individens behov lägger audionomen upp en behandlings- och rehabiliteringsplan.

Audionomen provar ut hörapparater och tekniska hjälpmedel av olika slag. I arbetet ingår att lära ut hur hjälpmedlen fungerar och ska användas. Man tränar också hörtaktik och kommunikationsstrategier. Stödjande samtal, rådgivning och undervisning till enskilda patienter och grupper ingår i arbetet. Audionomen informerar även anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal.

Audionomen arbetar med förebyggande insatser för folkhälsa inom hörselområdet. Audionomen kan exempelvis informera om hur man skyddar hörseln mot hörselproblem eller göra förebyggande hörselkontroller. Att åka ut på arbetsplatser och göra arbetsplatsanpassningar är ett annat exempel.

Utbildningsvägar för audionom

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli audionom till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till audionom finns på det treåriga audionomprogrammet på universitet och högskolor. Programmet finns på flera studieorter i landet. Det finns också möjlighet att läsa vidare på magister- och masternivå efter avslutad grundutbildning.
/