BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsmiljöinspektör

Inspekterar arbetsplatser, upptäcker risker och hjälper arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön.

  • Förmåga att följa regler och instruktioner
  • Initiativförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Konflikthanteringsförmåga
  • Samarbetsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

35 700 - 61 500 SEK/mån

Det kan vara både större och mindre möjligheter till arbete även i yrken där prognos saknas.

Arbetsuppgifter

Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att inspektera arbetsplatser. Syftet är att kontrollera att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Oftast anmäls besöket i förväg, men inspektörerna har rätt att komma oanmälda. Vid besöket kan de antingen arbeta ensamma eller med kollegor. Tillvägagångssättet skiftar, beroende på vilket företag man besöker, hur stort företaget är och inom vilken bransch.

Under inspektionen har de en dialog med arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön. Ofta deltar skyddsombud, arbetsledare och de som arbetar med företagshälsovård.

Arbetsmiljöinspektörernas uppgift är att upptäcka risker i arbetsmiljön. Det kan vara felaktiga arbetsställningar, farlig hantering av kemiska ämnen, dålig luft eller buller på arbetsplatsen.

En viktig uppgift är att studera hur arbetet är organiserat, och hur medarbetarna mår. Förekommer mobbning eller skadlig stress? De sociala och psykiska aspekterna på arbetsmiljön blir allt viktigare.

Efter inspektionen får arbetsgivaren veta hur arbetsmiljön uppfattats och vilka eventuella brister som observerats. Det ställs krav på att företaget i så fall ska åtgärda dessa.

Inspektörerna skriver också ett inspektionsmeddelande där de bestämmer vilka förbättringar företaget måste göra för att uppfylla kraven.

Har det inträffat en allvarlig olycka eller ett sjukdomsfall i arbetet görs en arbetsskadeutredning på arbetsplatsen. Då skriver man en rapport med förslag på hur skador eller olyckor kan förebyggas.

En viktig uppgift är att upplysa om och tolka nya lagar och författningar. Arbetsmiljöinspektörer kan ibland vara lärare vid kurser och konferenser. Det förekommer även att de granskar ritningar när stora byggnader och anläggningar ska byggas.

Utbildningsvägar för arbetsmiljöinspektör

Det finns olika vägar till yrket. Det är bra att ha en gymnasieutbildning. Utbildningar inom området kan också finnas på komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildningar och privata utbildningsanordnare. Även arbetsgivare kan utbilda.

/