BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Projektledare

En mångsidig planerare med en känsla för utsatta mål.

  • Kreativ förmåga
  • Organisationsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Simultanförmåga

Genomsnittligt löneintervall

28 600 - 67 500 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Små till medelstora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för marknadsanalytiker och marknadsförare kommer vara små till medelstora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Ett projekt är ett tidsbegränsat uppdrag med tydligt mål och egen budget. Projekt har en start och ett slut, då resultatet ska levereras till beställaren. En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter eller funktioner inom ett projekt. I arbetet ingår att stämma av projektets olika delar, rapportera till styrgruppen och se till att alla aktiviteter följs upp.

I projektplanen beskriver projektledaren när olika delar ska genomföras och hur lång tid detta beräknas ta. Den viktigaste uppgiften är att ha kontroll över hur arbetet fortlöper och att snabbt kunna sätta in åtgärder om något går snett. Projektledaren arbetar därför hela tiden med riskanalyser. Vad kan gå fel i projektet och vilka möjligheter finns att åtgärda felen? Vad behöver göras för att projektet ska hålla tidsplanen?

Ekonomi och administration är ofta en del av uppdraget. Projektledaren ska kunna planera, organisera, marknadsföra och utvärdera. Projektledaren ser till att projektet uppnår målen när det gäller tidplan, kvalitet och ekonomi. Projektledaren ska organisera arbetet så att resurserna används väl och resultatet blir som planerat. Ekonomi och administration är ofta en del av uppdraget. Det ingår alltid att följa upp projektet; "Vad gick bra och vad kan göras bättre till en annan gång?"

Till hjälp har projektledaren en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, till exempel ingenjörer, It-konsulter, inköpare och ekonomer. Projektledaren har oftast inte personalansvar. Däremot krävs beslutsförmåga om de som arbetar med projektet inte är överrens. Kunskaper i gruppdynamik är värdefulla. Viktigast av allt är att projektledaren kan leda och entusiasmera människor. Medarbetarna behöver bli sedda för att kunna vara kreativa.

Det är vanligt att projektledaren har sakkunskap inom det område som projektet ska arbeta med. I vissa fall kan det dock vara mer fruktbart att ha en projektledare som kommer från något annat område och därför kan se uppgiften med ”nya ögon”.

Utbildningsvägar för projektledare

Yrket kräver i vissa fall ingen formell utbildning, men för vissa tjänster krävs en gymnasieutbildning eller en eftergymnasial utbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli projektledare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Inom Yrkeshögskolan finns projektledarutbildningar som innehåller projektmetodik och ledarskap. Inom högskolan kan man studera projektledning både som program eller som fristående kurser.
/