BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Juristyrken

En expert på att analysera och lösa juridiska problem.

  • Analytisk förmåga
  • Kommunikativ förmåga

Genomsnittligt löneintervall

31 000 - 58 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för jurister kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Juristen läser in och bearbetar juridiskt material. Det kan vara lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut. Juristen ska hitta rättsregler och deras rätta användning för att ett problem ska kunna lösas. Att förhandla och att representera någon kan ingå i arbetet. Det kan vara privatpersoner, företag eller organisationer.

Inom det juridiska området finns flera olika yrkesroller. Det beror helt på vilken specialisering man har. En jurist kan ha flera roller under sitt yrkesliv.

För mer information om yrkesrollerna finns beskrivningar för:

Advokat

Domare

Kronofogde

Åklagare

Andra roller är företagsjurist, affärsjurist, bolagsjurist, bankjurist, försäkringsjurist, varumärkesjurist, miljöjurist eller förvaltningsjurist. Juridiskt biträde är ett samlingsnamn för en juridiskt utbildad person som företräder någon annan i en juridisk fråga.

En företagsjurist ser till att företaget följer lagen. När lagen ändras kan företaget behöva förändra i sin verksamhet. Juristen är ofta med när avtal skrivs och representerar företaget när tvister uppstår. Det kan vara skadestånd, leveranser, patent eller arbetsrätt.

En förvaltningsjurist ger råd inom myndigheten och ibland till allmänheten så att lagarna som finns på området följs. De utformar och tolkar avtal och kontrakt. Förvaltningsjuristen skriver föreskrifter och allmänna råd för hur regler ska användas i myndigheten. Hen ger ibland synpunkter på förslag till lagändringar innan de bestäms.

En förbundsjurist företräder en organisation och ger råd till medlemmar. Juristen har fördjupad kunskap i juridiska frågor inom området. Det betyder att juristen representerar medlemmarna vid tvister och deltar vid förhandlingar. Att utbilda andra inom sitt område kan behövas.

En forskare inom juridik analyserar hur rättsregler tillämpas och hur de kan ändras. Ofta är man specialiserad inom ett visst rättsområde, exempelvis civilrätt, familjerätt, förvaltningsrätt eller företagsrätt.

Juristens beslut kan ha stor betydelse för andra. Därför behöver man ha ett gott omdöme och vara noggrann. En jurist bör ha lätt för att uttrycka sig. Att ge råd till uppdragsgivaren ingår i juristens arbete. Det kan exempelvis gälla avtal eller tvister. Det kan också vara internt i organisationen.

Utbildningsvägar för juristyrken

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli juristyrken till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Juristutbildning finns vid universitet och högskola. Den omfattar 4,5 år. På flera universitet finns påbyggnadsutbildningar för utbildade jurister.
/