BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Socionomyrken

Socionomutbildningen leder till många olika yrken. Det gemensamma är att människan alltid står i centrum.

Genomsnittligt löneintervall

31 300 - 39 900 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för kuratorer kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Socionomens roll är framförallt att stötta och hjälpa individer som befinner sig i en svår situation. Det kan vara allt från människor i missbruk, barn som farit illa, familjer som har svårt att försörja sig eller människor som behöver hjälp med exempelvis bistånd från kommunen.

I vissa yrkesroller som socionomer arbetar inom behöver man ibland fatta beslut som kan upplevas som svåra för individen. Besluten grundas på regelverk som måste följas enligt lag. Arbetet som socionom innebär även administrativt arbete eftersom man bland annat dokumenterar de ärenden man arbetar med.

Som socionom har man ofta kontakter med sjukhus, kommuner och myndigheter i olika ärenden och behöver kunna samarbeta med andra för att föra ärenden framåt. Eftersom man arbetar med ärenden som rör människor behöver socionomen ha en social förmåga och kunna möta människor i olika situationer.

Som socionom kan man även arbeta i andra stöttande roller som exempelvis skolkurator eller kurator inom kommun eller landsting. Socionom är en examensbeteckning och man kan arbeta med ett stort antal yrkesbenämningar som exempelvis:

• Behandlingsassistent
• Biståndsbedömare
• Handläggare
• Kurator
• Projektledare
•Socialsekreterare

Utbildningsvägar för socionomyrken

Detta är en beskrivning av ett antal olika yrken vars gemensamma nämnare är att de som arbetar inom yrkena har socionomutbildning.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli socionomyrken till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Socionomprogrammet omfattar 3,5 år. Utbildningen ges på ett flertal orter och utbildningens inriktning kan variera. Det finns socionomprogram med inriktning mot äldre och handikappomsorg, socialpedagogik och med internationell inriktning. Det vanliga socionomprogrammet har en generell och bredare inriktning. För att vara behörig att söka till socionomutbildning krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i vissa ämnen. Kontrollera antagningskrav med aktuell utbildningsort läs mer på Studera.nu. Det finns också påbyggnadsutbildningar till socionomutbildningen. Dessa ger fördjupade ämneskunskaper och kan vara forskningsförberedande. I vissa fall krävs yrkeserfarenhet för att bli antagen till dessa utbildningar.
/