BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Förskollärare

Var med och skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande där barnens inflytande ges utrymme.

  • Empatisk förmåga
  • Kreativ förmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Problemlösningsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

28 000 - 37 500 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Mycket stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för förskollärare kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, Grundlärare i fritidshem och grundskollärare. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar förskolläraren med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Det sker genom att skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande där barnens inflytande ges utrymme. Barnen utvecklar sin fantasi, bland annat genom lek, samtal, sång och musik, drama, bild och form.

Barnen får till exempel utveckla sitt språk och lära sig om djur, natur, miljö, kultur och samhälle. Ofta arbetar förskolan temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i sin tillvaro. Det innebär att ett tema går som en röd tråd genom verksamheten under en längre tid. Temat kan vara en aktuell fråga, till exempel vad en konstnär gör. Det kan också vara ett avgränsat område, till exempel vatten, som barnen på olika sätt utforskar, undersöker och experimenterar med. Förskolläraren ger barnen möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i arbetet. Det kan till exempel innebära att delta i eller ordna föräldramöten med jämna mellanrum. Förskolläraren öppnar för föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten och i barnets trivsel, utveckling och lärande genom dagliga möten och utvecklingssamtal.

Pedagogisk dokumentation sker löpande i syfte att stödja barnen i deras utveckling. Förskolläraren samarbetar ibland med förskolepsykolog, kurator, tal- och språkpedagog eller andra specialpedagoger. Det kan vara för att få hjälp att hantera problem i barngruppen eller för att ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd.

Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och läroplan för förskolan.

Utbildningsvägar för förskollärare

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli förskollärare till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Förskollärarprogrammet är en av de fyra lärarexamina som finns idag och omfattar tre och ett halvt års heltidsstudier.
/