BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arkivarie

Utreder, granskar och bedömer vilka fysiska och digitala handlingar som ska bevaras för framtiden.

  • Kommunikativ förmåga
  • Ledarskapsförmåga
  • Organisationsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

29 000 - 39 000 SEK/mån

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för bibliotekarier och arkivarier kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Arkivariens främsta uppgift är att bevara och tillgängliggöra material. Arkivarien tar fram texter, bilder och datafiler utifrån förfrågningar. Det kan till exempel vara material till forskare som behöver historiskt bakgrundsmaterial eller till politiker som behöver underlag inför ett beslut.

Arbetet kan innehålla både administration och vetenskapliga uppgifter. Arkivarien utreder, granskar och bedömer vilka handlingar som ska bevaras för framtiden, både för allmänheten och för forskningen. Informationen finns i fysiska arkiv, historiska samlingar eller i databaser.

Att ge råd och service till arkivets användare och besökare är vanligt. Arkiven måste vara lätta att hitta i och det är arkivariens ansvar att göra arkivmaterialet levande. Att hålla kurser och föreläsningar kring hur arkiv är uppbyggda, hur man ska bevara material och hur framtidens arkiv kommer att se ut förekommer också. Ibland ansvarar arkivarien för att köpa in arkivmaterial.

I arkivariens arbete ingår att säkerställa att myndigheter, företag och organisationer följer de lagkrav som finns kring vad som måste bevaras, vad som kan gallras (sorteras bort och förstöras) samt hur handlingar ska förvaras.

Arkivarien deltar även i att skapa IT-lösningar för framtidssäkring av arkivmaterial. Ett långsiktigt digitalt bevarande ger framtida generationer möjlighet att ta del av det som finns i gamla arkiv. Vid utveckling av olika IT-tjänster kan arkivarien medverka till att planera eller utveckla olika digitala arkivsystem. Mycket av det arkivarier gör idag är projektarbete och förberedelse för e-arkiv.

Utbildningsvägar för arkivarie

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli arkivarie till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Utbildning till arkivarie finns inom högskola och universitet, både på kandidat- och masternivå.
/