BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Lärare i idrott och hälsa

Ett läraryrke med fokus på rörelse och hälsa.

  • Organisationsförmåga
  • Pedagogisk förmåga
  • Rörlighet
  • Uppmärksam

Genomsnittligt löneintervall

28 000 - 43 600 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för grundskollärare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Det är Lärare i idrott och hälsas uppgift att väcka elevernas intresse för en allsidig träning utifrån sina förutsättningar så att de utvecklar sin motorik och sin känsla för rytm. I lagidrotterna tränar Lärare i idrott och hälsa eleverna att samarbeta mot ett gemensamt mål. Förutom att ge kunskaper ska Lärare i idrott och hälsa också väcka intresse för fysisk träning och stimulera eleverna att fortsätta med regelbunden träning också efter skoltiden. Lärare i idrott och hälsa informerar om hur man sköter sin kropp, om hur viktig fysisk träning är för hälsan och hur man kan förebygga framtida arbetsskador. För elever som har skador eller handikapp får Lärare i idrott och hälsa ofta göra upp individuella program där eleverna jobbar med de delar av kroppen som är friska.

Lärare i idrott och hälsa planerar undervisningen, förbereder lektionerna och ansvarar för att dokumentera elevernas utveckling. Till arbetsuppgifterna kan höra att planera och leda skolans friluftsverksamhet. Lärare i idrott och hälsa samarbetar med övriga lärare till exempel för att ordna temadagar och när det gäller friluftsverksamheten. Framförallt i grundskolan arbetar man ofta i arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.

Lärare i idrott och hälsa kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever. Då hålls utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna där elevens studieresultat och sociala situation gås igenom.

Utbildningsvägar för lärare i idrott och hälsa

Yrket kräver eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Men du som har genomfört tidigare högskolestudier i ämnet, kan genomgå en Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att ta ut en ämneslärarexamen

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli lärare i idrott och hälsa till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • För att bli lärare i idrott och hälsa utbildar man sig ungefär fem år vid universitet eller högskola på ämneslärarprogrammet. Utbildningen finns på flera olika platser i landet.
/