BASERAT PÅ DATA FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Användbarhetsexpert

Kreativ utveckling av nya program och system med användarnas upplevelse i centrum.

  • Kreativ förmåga
  • Kundfokus
  • Ledarskapsförmåga

Genomsnittligt löneintervall

32 000 - 62 000 SEK/mån


Arbetsmarknadsprognos på 2 års sikt

Stora möjligheter till jobb

På 2 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för mjukvaru- och systemutvecklare kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.

Arbetsuppgifter

Vad som ingår i arbetsuppgifterna för dem som arbetar med användbarhet kan variera när de kommer in i ett nytt projekt. Är det ett nytt system eller en ny produkt som ska utvecklas kan de vara med i projektet redan när kraven på systemet specificeras.

Med hjälp av intervjuer, enkäter och workshops samlar man inledningsvis in information om användarna, deras bakgrund, arbetssituation och vilka krav de ställer på systemet/produkten. Uppgifterna som ska utföras med produkten analyseras liksom vilka aktiviteter systemet ska stödja.

Med den information man fått fram som grund formuleras användbarhetsmål tillsammans med beställaren av produkten. Det kan till exempel vara hur lång tid det får ta att lösa en uppgift eller att alla användare alltid ska veta var på webbplatsen de befinner sig.

Kunskaper man får i analysarbetet används i det fortsatta designarbetet. Användbarhetsexperter deltar i arbetet med att ta fram och utveckla designidéer med hjälp av prototyper (modeller) och utvärderar designförslag.

De utvecklar idéer om hur användarna ska göra när de för en dialog med systemet, till exempel när de beställer eller köper varor, spelar eller svarar på frågor. De bestämmer i vilken ordning olika uppgifter (interaktioner) ska göras. Utgångspunkten är alltid användarnas situation och deras användning av systemen. Man arbetar med skisser, prototyper och andra metoder för att lägga fram idéer i projektgruppen.

Under utvecklingsarbetet jobbar användbarhetsexperten ofta i nära samarbete med den formgivare som gör den grafiska designen av gränssnittet. Gränssnittet är det som möter användaren på bildskärmen.

Ofta arbetar man med att öka användbarheten hos ett befintligt system eller en befintlig webbplats. Den befintliga produkten granskas för att utvärdera hur väl den fungerar och identifiera problem när det gäller användbarheten av produkten. Det ger förslag till förbättringar.

Användbarhetsexperten arbetar nära systemutvecklare, programmerare och grafiska formgivare.

Utbildningsvägar för användbarhetsexpert

Yrket kräver vanligtvis en eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå, alternativt högre vidareutbildningar hos bransch- eller intresseorganisationer.

Förslag på utbildningsvägar efter gymnasiet

Det kan finnas olika utbildningsvägar att gå efter gymnasiet för att bli användbarhetsexpert till exempel

  • eftergymnasial utbildning.
  • Användbarhetsexperter/-designer har i regel en högskoleutbildning där digitalteknik samt beteende- och kognitionsvetenskap ingår. Högskoleutbildningar behöver ofta kompletteras med kortare kurser i metoder och teknikområden, som exempelvis design thinking. Mångårig yrkeserfarenhet inom IT-utveckling, kompletterat med kortare vidareutbildningar är också en väg in i rollen.
/