Innehåll på denna sida

Om resursskola

En resursskola är en skola som bara tar emot elever som behöver särskilt stöd. Det finns både kommunala och fristående resursskolor.

Ofta är resursskolor specialiserade mot ett särskilt stödbehov, till exempel mot en eller flera funktionsnedsättningar. Resursskolor är ofta små skolenheter med lärmiljöer som är anpassade till elevernas särskilda behov. Ofta har de små elevgrupper och många som jobbar där i förhållande till antalet elever.

Resursskolor, skolverket.se

Bara elever med behov av särskilt stöd kan gå i en resursskola

Resursskolor är bara för de elever som behöver det särskilda stöd som den specifika resursskolan erbjuder för att eleverna ska kunna klara av skolan eller för att undvika svårigheter i deras skolsituation. Elever som inte behöver särskilt stöd får inte gå i en resursskola.

De allra flesta elever kan få den ledning, stimulans och det stöd de behöver i sitt lärande och i sin utveckling i sin vanliga skola. Skolan har ansvar för att anpassa lärmiljöerna och tillgodose elevens stödbehov på elevens vanliga skola. Men för vissa elever kan det ändå vara positivt att få gå i en resursskola där det finns särskild kompetens för just de behov av särskilt stöd som de har.

Ansökan om att gå i resursskola

Du som vårdnadshavare ansöker om plats på en fristående eller kommunal resursskola. Om ditt barn redan går i en av kommunens skolor får även den skolans rektor göra ansökan till resursskolan om du som vårdnadshavare samtycker till det.

Det är alltid frivilligt för en elev att börja i en resursskola.

Vilka får gå en kommunal resursskola?

Det är kommunen som beslutar om en elev får gå på en kommunal resursskola.

Det är också kommunen som ansvarar för att bedöma om eleven tillhör resursskolans målgrupp. Det innebär att kommunen också ansvarar för de utredningar som behöver göras för att kunna göra en bedömning.

Beslutet om placering på en resursskola ska utgå ifrån barnets bästa. Beslutet ska också, i förhållande till barnets ålder och mognad, ta hänsyn till barnets inställning till att gå på resursskolan.

Om det inte finns plats för alla sökande ska kommunen göra ett urval. De elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder ska prioriteras.

Vilka får gå i en fristående resursskola?

Den fristående resursskolans huvudman ansvarar för att bedöma om en elev behöver det särskilda stöd som resursskolan erbjuder. Om det inte finns plats för alla sökande till en fristående resursskola gör skolan ett urval baserat på kötid, syskonförtur, geografisk närhet och/eller verksamhetsmässiga samband.

/