Fritidshem

Fritidshemmet är till för barn mellan 6 och 13 år. Det är öppet före och efter skoltid samt under skollov för att erbjuda barn och elever en meningsfull fritid under tiden när föräldrarna arbetar eller studerar.

About school-age educare in English and other languages

Dekorationsbild till fritidshem, barn på bilden.

Fritidshemmen kompletterar utbildningen i förskoleklassen och skolan till och med årskurs 6. Syftet med fritidshemmen är att stimulera elevers utveckling och lärande och göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Verksamheten i fritidshemmen

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven
  • genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de som de får i skolan.

Tillsammans ska förskoleklass, skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritids har öppet på loven

Fritidshemmen är öppna hela året utom på svenska storhelger och lördagar och söndagar. Barnets möjlighet att vara där på dagtid anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

För barn i åldern 10 till och med 13 år kan kommunen även bedriva öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet är en pedagogisk verksamhet i grupp för skolbarn som går i årskurs 4 - 6. Öppen fritids är frivillig och en enklare form av skolbarnomsorg än fritidshem där eleverna inte är inskrivna. Verksamheten erbjuder inte omvårdnad och tillsyn på samma sätt som ett fritidshem utan erbjuder aktiviteter som är anpassade till åldersgruppen.

Kommunerna måste erbjuda fritidshem

Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem till elever från och med 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar, eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Utbildningen ska erbjudas vid, eller i närheten av, den skolenhet där eleven går i skola.

Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning i fritidshem.

Avgifter

Kommunerna får ta ut en rimlig avgift för plats i fritidshem, avgiftens storlek bestäms av föräldrarnas inkomstnivå. Alla kommuner använder idag ett system med maxtaxa som innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli för olika familjer.

Senast uppdaterad 16 juni 2023