Innehåll på denna sida

Svensk grundskola utomlands

Funderar du på hur du ska ordna skolgången för ditt barn när du ska bo och arbeta utomlands? Här får du information om svensk utbildning i utlandet som får statsbidrag. Det är bara utbildning som står under tillsyn av Skolinspektionen och följs upp och utvärderas av Skolverket.

Kan jag ta med skolpengen utomlands?

Svenska utlandsskolor är fristående och ligger utanför det svenska skolväsendet. Svenska utlandsskolor och distansinstitut tar ut elevavgifter. Avgifterna varierar mellan utbildningarna. Ta kontakt med den som anordnar utbildningen om du har frågor om avgifterna.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning som finansieras med vad som kallas skolpeng. Om du och dina barn väljer att flytta eller vistas utomlands under en längre period upphör skolplikten och därmed rätten till utbildning.

Din hemkommun har ingen skyldighet att betala för ditt barns skolgång utomlands. Olika kommuner har olika regler för om du får ta med skolpengen utomlands och hur det i så fall fungerar. Kontakta kommunen du bor i för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Olika former av svensk utbildning i utlandet

 • Svenska utlandsskolor
 • Distansundervisning
 • En svensk sektion vid en utländsk skola
 • Kompletterande svensk undervisning

Svenska utlandsskolor

Svenska utlandsskolor är till för barn och ungdomar som bor i utlandet med minst en av sina vårdnadshavare. Utbildningen motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så långt det är möjligt gymnasieskolan.

De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6. I vissa fall även för högstadiet årskurserna 7–9 och gymnasieskolan 1–3. Det innebär att dessa skolor följer den svenska läroplanen så långt det är möjligt och att de har rätt att sätta betyg. Det finns för närvarande svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket i de här länderna:

 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Undervisning, betyg och tillsyn

Undervisning på utlandsskolor motsvarar så långt det är möjligt den som elever får i Sverige. Skolorna följer de svenska läroplanerna och undervisningen är på svenska. Svenska utlandsskolor som får statsbidrag har rätt att sätta betyg. Skolinspektionen har tillsyn över den verksamhet som får statsbidrag.

Det finns skolor som kallar sig svenska utlandsskolor och andra utbildningar som varken får statsbidrag eller har rätt att sätta betyg enligt svensk lag. Sådana skolor står inte under svensk statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn.

Adresser till svenska utlandsskolor på grundskolenivå

Svenska utlandsskolor på grundskolenivå - adresser i Europa

England, London

Swedish School Society in London Ltd
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Svenska skolan i London

Frankrike, Paris

Svenska skolföreningen i Paris
Reguljär undervisning, förskola, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Svenska skolan i Paris

Portugal, Lissabon

Svenska skolföreningen i Lissabon
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–6.

Svenska skolan i Lissabon

Spanien, Fuengirola

Svenska skolföreningen på Costa del Sol
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Svenska skolan i Fuengirola

Spanien, Gran Canaria

Svenska skolan/Colegio Sueco, Rocas Rojas
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–6.
Distansundervisning, år 7–9

Svenska skolan på Gran Canaria

Spanien, Madrid

Skandinaviska Skolföreningen
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Skandinaviska skolföreningen Madrid

Spanien, Marbella

Svenska skolan Marbella
Reguljär undervisning, år 1–6.
Handledning för år 7-9 och gymnasiet som läser på distans.

Svenska skolan i Marbella

Spanien, Teneriffa

Svenska skolan Teneriffa
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–6. Handledning för åk 7–9 som läser på distans.

Svenska skolan på Teneriffa

Spanien, Torrevieja

Skandinaviska skolan Costa Blanca
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–6. Handledning för åk 7–9 som läser på distans.

Skandinaviska skolan Costa Blanca

Spanien, Palma de Mallorca

Svenska skolan
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9.

Svenska skolan på Mallorca

Tyskland, Berlin

SSB Schwedische Schule in Berlin GmbH
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–6.

Svenska skolan i Berlin

Österrike, Wien

Svenska skolföreningen i Wien
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–6.

Svenska skolan i Wien

Svenska utlandsskolor på grundskolenivå - adresser i Afrika

Kenya, Nairobi

The Swedish School Association of Kenya
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9, Gy.

Svenska skolan i Nairobi

Mocambique, Maputo

Skandinaviska skolan i Maputo
Reguljär undervisning, förskoleklass, år 1–9.

Skandinaviska skolan i Maputo

Distansundervisning i grundskolan från utlandet

Distansundervisningen gör det möjligt för barn och ungdomar att fullfölja sina studier när ni bor i utlandet. Här kan du läsa om distansundervisning i grundskolan som får statsbidrag.

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik och där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid.

Distansundervisning, skolverket.se

Distansundervisning på gymnasiet när du bor utomlands

Undervisning och betyg

Grundskola

Sofia Distansundervisning har undervisning i alla ämnen i grundskolans årskurser 6–9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och kunskapskrav för åk 6–9.

Sofia Distansundervisnings webbplats, sofiadistans.se

Statsbidrag för distansundervisning 2024, skolverket.se

En svensk sektion vid en utländsk skola

Så kallade svenska sektioner finns vid vissa internationella skolor i utlandet. Där kan svenska elever få undervisning i svenska och om Sverige. Skolan har godkänts av svenska regeringen att bedriva undervisning vid svenska sektionen.

Vem kan delta i undervisningen?

Undervisningen är till för svenska elever som går på en internationell skola i utlandet. Det krävs också att en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. Vårdnadshavare ansöker om plats för sitt barn direkt hos skolan.

Undervisning och betyg

På en svensk sektion följer eleverna den aktuella skolans styrdokument. Kontrollera med skolan hur betygssättningen sker och vilka betyg eleven kan få.

Vad kostar undervisningen?

Kontakta skolan för att få information om eventuella elevavgifter.

Kompletterande svensk undervisning

Svenska barn och ungdomar som bor i utlandet har möjlighet att få kompletterande undervisning i svenska och om Sverige. Sådan undervisning ges ofta av skolföreningar i utlandet. En skolförening kan bildas av till exempel föräldrar.

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Undervisningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elevernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna får inga betyg.

Statsbidrag för kompletterande svensk undervisning 2024, skolverket.se

Elevavgifter

Skolföreningarna bestämmer avgifternas storlek.

Europaskolor

Europaskolor är till för barn till vårdnadshavare som arbetar vid en EU-institution. Europaskolor finns i sex länder. Det finns svenska sektioner vid skolorna i Bryssel och Luxemburg. Med svenska sektioner menas att eleverna får en stor del av sin undervisning på svenska och har svenska lärare som är anställda av Skolverket.

Det finns även ackrediterade Europaskolor i Bryssel och Luxemburg. De har fått ett särskilt tillstånd att undervisa enligt Europaskolans läroplan men drivs inte av EU. De ackrediterade Europaskolorna tar även emot elever vars vårdnadshavare inte är anställda vid EU-institutioner.

Vem kan gå på en Europaskola?

Europaskolor tar i huvudsak emot barn till svenska vårdnadshavare som är anställda vid de olika EU-institutionerna.

Undervisning och betyg

Europaskolorna har egna styrdokument som styr undervisningen. Skolgången börjar på nursery då barnen är mellan 4–5 år och fortsätter sedan på primary (årskurs 1–5) och därefter på secondary (årskurs 1–7). Secondary motsvarar årskurs 6–9 i grundskolan samt 1–3 i gymnasieskolan i Sverige. Studierna på secondary leder till European Baccalaureate som är en europeisk studentexamen. Alla länder inom EU erkänner denna examen som ger tillträde till högskola och universitet.

Europaskolornas webbplats, eursc.org

Elevavgifter

Europaskolorna tar inte ut några elevavgifter om någon av vårdnadshavarna är anställda vid en EU-institution, men vårdnadshavarna betalar för läromedel, skolskjuts och skolmat.

Planera inför återvändandet till Sverige

Det är viktigt att ni i god tid planerar för återvändandet tillsammans med den kommun dit ni flyttar. Det kan även vara bra att kontakta den skola som du önskar att ditt barn ska gå i. Ditt barn har rätt till utbildning när ni kommer tillbaka men det innebär inte garanterat en plats i samma skola eller klass som tidigare.

/